Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Potpore za usavršavanje

Izmjena: 25 svibnja, 2021

Krajnji korisnik:

Zaposlena osoba

Prijavljuje se:

Poslodavac

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2021. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Uvod

Mjera usavršavanje zaposlenih ima obilježje državne potpore za usavršavanje te je usklađena sa Zakonom o državnim potporama i Uredbom Komisije GBER br 651/2014 i 1084/2017. Budući da je riječ o državnim potporama za usavršavanje, mjera se može primijeniti pod određenim uvjetima i to isključivo za zaposlene osobe, i isključivo u programu sufinanciranja što znači da dio troškova osposobljavanja snosi poslodavac, a dio HZZ. Usavršavanje zaposlenih provodi se prema unaprijed definiranom trajanju i programu te je obveza na kraju usavršavanja svakom polazniku izdati potvrdu o stečenim kompetencijama.

Cilj mjere

Cilj potpore je zaposlenim osobama omogućiti stjecanje vještina za rad i zadržavanje radnog mjesta, a poslodavcima osigurati radnu snagu traženih kompetencija. Program usavršavanja mora biti opravdan i neophodan zaposlenicima za zadržavanje radnog mjesta. Stoga se od poslodavca pri predaji zahtjeva traži da opiše cilj i opravdanost provedbe programa usavršavanja zaposlenika na konkretnom radnom mjestu, sadržaj programa usavršavanja, kao i njegove glavne ishode odnosno kompetencije koje će polaznici steći nakon završenog programa.

Ciljane skupine

Zaposlene osobe kojima su potrebne nove kompetencije za zadržavanje radnog mjesta

Trajanje mjere

Do 6 mjeseci uz obvezu zadržavanja radnika u radnom odnosu u duljem trajanju od trajanja obrazovanja (npr. 3+3 mjeseca, odnosno 3 mjeseca usavršavanja, minimalno 6 mjeseci radnog odnosa)

Visina subvencije

Maksimalni iznos potpore za usavršavanje može iznositi 18.000 kn po polazniku programa usavršavanja. Pritom intenzitet potpore može iznositi najviše 70% ukupnih troškova, a ovisi o veličini poslodavca. Tako velikim poslodavcima može biti odobreno sufinanciranje u iznosu od najviše 50% za sva usavršavanja, odnosno 60% za usavršavanja za radnike s invaliditetom. Za srednja poduzeća sufinanciranje može biti odobreno u iznosu od najviše 60%, a za mala poduzeća do 70%.

Korisnici

Poslodavci koji se bave ekonomskom djelatnošću.

Radnici kod poslodavaca kojima nedostaju znanja i vještine za rad i zadržavanje zaposlenja.

Način odabira korisnika

Javni poziv, obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Kriteriji

VRSTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

 1. Troškovi nastave (teorijske i praktične)
  • trošak predavača/mentora
   Predavači su vanjski izvoditelji programa usavršavanja, dok su mentori izvoditelji programa usavršavanja zaposleni kod poslodavca kod kojeg se obavlja usavršavanje. Trošak predavača iskazuje se kroz račun prema ugovoru o pružanju usluga, dok se trošak mentora iskazuje kroz iznos satnice za radno vrijeme utrošeno na usavršavanje.
  • trošak nastavnih materijala, udžbenika i dodatnih pomagala potrebnih za izvedbu teorijskog i praktičnog dijela usavršavanja
   Prihvatljivim se smatraju svi materijali i pomagala koji su direktno povezani s programom usavršavanja te koji polaznicima omogućavaju savladavanje programa, ne i pomoćna sredstva koja predavaču/mentoru služe za izvođenje nastave (npr. računalo, projektor i sl.).
 2. Putni troškovi
  • putni trošak predavača/mentora
  • putni trošak polaznika

  Putni trošak je opravdan ukoliko se nastava provodi na adresi različitoj od adrese na kojoj predavač/mentor odnosno polaznik radi. Troškovi prijevoza osobnim automobilom ne mogu biti opravdani ukoliko postoji dostupnost javnog prijevoza.

 3. Trošak smještaja osiguran je iznimno za polaznike programa usavršavanja koji su osobe sa invaliditetom, u slučaju kad se nastava provodi na adresi različitoj od adrese na kojoj polaznik radi.

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE NE MOGU KORISTITI

 • poslodavci u poteškoćama,
 • poslodavci koji sredstva za rad i plaće radnika osiguravaju iz Državnog proračuna i/ili Državnog proračuna po posebnim ugovorima s tijelima državne i javne uprave (primjerice ugovorne zdravstvene ustanove), ili proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave (primjerice dječji vrtići u privatnom vlasništvu, obiteljski domovi za skrb o starijim i nemoćnim osobama),
 • poslodavci koji ne mogu dokazati obavljanje djelatnosti najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva,
 • vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi; također se ne mogu koristiti ni za osobe koje poslodavac mora zaposliti zbog ispunjavanja zakonskih uvjeta (primjerice stručne osobe, poslovođe ili ovlašteni projektanti), radnike u nepunom radnom vremenu, strane radnike iz trećih zemalja te zaposlene umirovljenike,
 • poslodavci za usavršavanje zaposlenika koje provode radi osiguravanja sukladnosti obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

Obveze korisnika

POSLODAVAC:

 • organizirati i provesti usavršavanje prema programu
 • zadržati u radnom odnosu radnike na usavršavanju najmanje u duljem trajanju od trajanja usavršavanja
 • u roku od 15 dana od dana završetka programa usavršavanja dostaviti izvještaj o provedbi programa obrazovanja i namjenskom utrošku sredstava,
 • polaznicima usavršavanje izdati potvrdu o stečenim kompetencijama.

POLAZNICI USAVRŠAVANJA:

 • aktivno sudjelovati u programu usavršavanja

Isplata sredstava

Jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora

Predaja zahtjeva

Poslodavac koji želi aplicirati za potpore za usavršavanje svojih zaposlenika mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr, a zahtjev predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr.

e-Zahtjev sadrži:

 • podatke o programu obrazovanja s definiranim ciljem, sadržajem i ishodima učenja,
 • podatke o predavaču/ima ili mentoru/ima, ustanovi ili poslodavcu kod kojeg će se provoditi nastava te o odabranim polaznicima,
 • podatke o troškovima programa usavršavanja,
 • potvrdu o stanju duga vezano uz obvezna osiguranja i pripadajuće poreze.

Zahtjev za potporu za usavršavanje obvezno se podnosi prije početka programa usavršavanja.

Opći uvjeti

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini nalaze se ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.