Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Potpora za usavršavanje

Kako podnijeti zahtjev za potporu za usavršavanje?

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Zahtjev se obvezno podnosi prije početka programa usavršavanja te sadrži:

 • podatke o programu usavršavanja
 • podatke o predavaču/ima
 • podatke o odabranim zaposlenim osobama kao polaznicima
 • podatke o troškovima programa usavršavanja s obrazloženjem troška
 • ponudu s navedenim troškom programa usavršavanja (u slučaju kad se program ne provodi kod poslodavca koji podnosi zahtjev)
 • Izjava poslodavca da nije poslodavac u poteškoćama

Za koga poslodavac može koristiti potporu za usavršavanje?

Za svoje zaposlenike kojima je potrebno usavršavanje za povećanje produktivnosti na radnom mjestu koji su kod poslodavca zaposleni na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu ili nepunom radnom vremenu duže od 20 sati tjedno te su prijavljeni u evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kome se ne može dodijeliti potpora za usavršavanje?

 • Poslodavcima u poteškoćama kako su definirani Pojmovnikom objavljenim na mjere.hr
 • Poslodavcima koji nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj u trenutku plaćanja potpore
 • Poslodavcima koji imaju porezni dug ili dug po osnovi isplate plaća
 • Poslodavcima koji ovu mjeru opravdavaju kroz umanjenje osnovice za oporezivanje
 • Poslodavcima koji nisu registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje 3 mjeseca prije predaje zahtjeva
 • Za nositelja obrta, člana trgovačkog društva ili druge pravne osobe te osobe osnovane na temelju posebnog propisa, ni za člana ili predsjednika uprave, odnosno za izvršne direktore, ako su organi dioničkog društva ustrojeni monistički, prokuriste, niti za članove koji osobno vode poslove društava osoba
 • Za djelatnike koji su kod poslodavca zaposleni u nepunom radnom vremenu u trajanju kraćem od 20 sati tjedno
 • Za djelatnike koji su kod poslodavca zaposleni  na određeno
 • Za umirovljenike
 • Za usavršavanja koja su (su)financirana kroz sustav vaučera ili druge oblike potpora ili su besplatna

Koliko traje usavršavanje?

Do jedne godine za provedbu mjere usavršavanja, uz obvezu zadržavanja zaposlene osobe u radnom odnosu najmanje u razdoblju trajanja provedbe mjere usavršavanja (jedna godina od odobrenja potpore).

Koje su vrste obrazovanja prihvatljive za dodjelu potpora za usavršavanje?

Predmet ove mjere je dodjela potpore za usavršavanje zaposlenih osoba kod poslodavaca[1], kroz programe formalnog i neformalnog učenja[2] sukladno Zakonu o  Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13, 41/16, 64/18, 47/20, 20/21).

Potpore su namijenjene isključivo zaposlenim osobama koje su kod poslodavca zaposlene najmanje jednu godinu. Korisnici mjere su osobe zaposlene u punom radnom vremenu ili nepunom radnom vremenu duže od 20 sati tjedno na neodređeno ili određeno vrijeme te su prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Usavršavanje zaposlenih osoba provodi se prema unaprijed definiranom trajanju i programu te je obveza poslodavca, kao korisnika potpore, na kraju usavršavanja svakoj zaposlenoj osobi, kao polazniku, izdati potvrdu o stečenim kompetencijama.

Program treba biti usklađen sa standardima zanimanja i kompetencija navedenim u Registru HKO[3].

Osim toga, ključno je da su svi programi neformalnog učenja koji se financiraju kroz predloženu mjeru usklađeni sa Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.

[1] Svi poduzetnici koji spadaju u skupinu mikro, malih i srednjih poduzetnika kako je definirano Prilogom I uredbe 651/2014 i pripadajućim izmjenama.

[2] Neformalno učenje (engl. Non-formal Learning) je organizirana aktivnost učenja čija je svrha stjecanje i unapređivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a ne dokazuje se javnom ispravom.

[3] ISRHKO – Standardi (srce.hr)

Tko može provoditi programe obrazovanja financirane kroz potporu za usavršavanje?

Program usavršavanja sufinanciran putem potpore za usavršavanje mora biti opravdan i neophodan zaposlenim osobama radi unaprjeđenja kompetencija i vještina u sklopu novog radnog mjesta te usklađen s HKO-om (https://hko.srce.hr/registar/), što se dokazuje pozivanjem na Registar HKO-a (standarde zanimanja, kvalifikacija ili kompetencija).

Program usavršavanja može se provoditi kod poslodavca koji podnosi zahtjev od strane zaposlenika/predavača zaposlenog kod poslodavca ili vanjskog predavača. Također, zaposlena osoba za koju se traži potpora može se uputiti na pohađanje programa usavršavanja (ili dijela programa) kod drugog poslodavca ili u obrazovnu ustanovu.

Program usavršavanja može podrazumijevati različite vrste obrazovanja (stručna osposobljavanja, usavršavanja, izobrazbe i dr.), bez obzira rezultiraju li stjecanjem javne isprave ili su usmjerena na stjecanje ili razvoj stručnih kompetencija i vještina za obavljanje određenih poslova, kao i različite oblike izvođenja programa (učenje na radnom mjestu, kombinirano u obrazovnoj ustanovi i na radnom mjestu ili online), ovisno o planiranim ishodima učenja. Program mora koristiti terminologiju, kvalifikacije, opis kompetencija, standarda i vještina navedenim u Registru HKO, stoga se od poslodavca pri predaji zahtjeva traži da opiše cilj i opravdanost provedbe programa usavršavanja zaposlenih osoba na konkretnom radnom mjestu, sadržaj programa, poveznicu s Registrom HKO (standardi, kompetencije), kao i njegove glavne ishode, odnosno kompetencije koje će zaposlene osobe kao polaznici steći nakon završenog programa usavršavanja.

Potpora se neće dodijeliti za program usavršavanja zaposlenih osoba koji poslodavac provodi radi usklađivanja poslovanja sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske (npr. zaštita na radu).

Tko je poslodavac u poteškoćama i može li kao takav koristiti potpore za usavršavanje?

Potpore za zapošljavanje i usavršavanje usklađene su sa Zakonom o državnim potporama (NN 47/14, 69/17), Smjernicama politike državnih potpora za razdoblje 2016. – 2020. (NN 2/18), Uredbom o skupnim izuzećima (EK) br. 651/14, koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084. i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972., Uredbom o potporama male vrijednosti (EK) br. 1407/13, te imaju obilježja horizontalnih potpora, namijenjenih svim poduzetnicima, ali isključuju poduzetnike u teškoćama.

„Poduzetnik u teškoćama” je poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

 • u slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovicu temeljnog vlasničkog kapitala. Za potrebe ove odredbe „društvo s ograničenom odgovornosti” odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU (1), a „vlasnički kapital” obuhvaća, prema potrebi, sve premije na emitirane dionice;
 • u slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Za potrebe ove odredbe „društvo u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva” odnosi se posebno na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktivi Vijeća 2013/34/EU;
 • ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;
 • ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;
 • u slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:
  – omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i
  – EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio je niži od 1,0;

Koje su obveze poslodavca nakon završetka usavršavanja?

Obveza poslodavca je zadržati u radnom odnosu zaposlene osobe koje su završile program usavršavanja najmanje u razdoblju trajanja usavršavanja.

Također, u roku od 15 dana od dana završetka programa usavršavanja dostaviti od strane ovlaštene osobe poslodavca potpisani Izvještaj o provedbi i izvođenju programa usavršavanja s financijsko-računovodstvenom dokumentacijom u svrhu dokazivanja namjenskog utroška dobivenog iznosa potpore sukladno odobrenim troškovima koji mora sadržavati najmanje sljedeće podatke i dokaze:

 • ukupni iznos utrošenih sredstava za predavača zaposlenog kod poslodavca izražen kroz umnožak satnice bruto I iznosa plaće predavača i broja sati utrošenih na program usavršavanja
 • ukupni iznos utrošenih sredstava za predavača koji nije zaposlen kod poslodavca (račun temeljem ponude), putnih troškova za zaposlene osobe kao polaznike i troškova smještaja za osobe s invaliditetom (putni nalog i račun)
 • zaposlenim osobama kao polaznicima programa usavršavanja izdati potvrdu o stečenim kompetencijama i vještinama

Imaju li polaznici pravo na putne troškove i troškove smještaja za vrijeme usavršavanja?

Putni trošak i trošak smještaja (u objektima do 4*) je opravdan ukoliko se program usavršavanja provodi izvan prostora poslodavca koji podnosi zahtjev i ako je odlazak izvan prostora poslodavca nužno neophodan za izvođenje programa.

Troškovi prijevoza osobnim automobilom nisu opravdani ukoliko postoji dostupnost javnog prijevoza. Za navedene troškove koristiti će se pojednostavljena troškovne mogućnosti (utvrđivanje fiksnih iznosa, standardnih jedinica troška, paušala, itd.).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.