Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Opći uvjeti korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr za sljedeće mjere:

 • Zapošljavanje
 • Usavršavanje
 • Samozapošljavanje
 • Osposobljavanje
 • Zapošljavanje u programima javnih radova
 • Potporu za očuvanje radnih mjesta
 • Stalnog sezonca

Zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja/osposobljavanja poslodavac predaje prema sjedištu poslodavca po isteku natječaja za slobodno radno mjesto.

Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti za samozapošljavanje podnositelj zahtjeva predaje prema sjedištu budućeg poslovnog subjekta za kojeg traži potporu.

Na internetskoj stranici www.mjere.hr bit će pravodobno objavljen popis i način dostave obvezne dokumentacije koja je prilog zahtjevu po pojedinoj mjeri.

Zavod ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka.

 • U roku od 10 dana od datuma zaprimanja zahtjeva s cjelovitom propisanom dokumentacijom, Zavod je dužan isti ocijeniti te o ocjeni izvijestiti poslodavca. Propisani rok za ocjenu zahtjeva za samozapošljavanje iznosi 20 dana od datuma zaprimanja zahtjeva s cjelovitom propisanom dokumentacijom.
 • Zahtjev se ocjenjuje temeljem zadovoljavanja uvjeta iz financijskog poslovanja (prihodi, rashodi, gubitak, redovite isplate plaća, redovite uplate doprinosa, nepodmirene obveze), broja prosječno zaposlenih, uvjeta dužine prijave u evidenciju nezaposlenih osoba, ciljane skupine, oglašenog PR-a i usklađenosti PR-a s kriterijima pojedine mjere. Kod ocjene zahtjeva uzima se u obzir prethodna suradnja s navedenim poslodavcem, rezultati korištenja mjera aktivne politike ili eventualna potraživanja dugovanja iz prijašnjih ciklusa mjera, odnosno je li poslodavac/korisnik pravodobno i u potpunosti ispunio ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
 • Zahtjev za samozapošljavanje/javni rad se ocjenjuje prema propisanom obrascu za ocjenjivanje. Elementi za ocjenjivanje zahtjeva sastavni su dio ove upute.
 • Zahtjev za pripravništvo javni sektor - može se odobriti na temelju Planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture, donesenog od strane nadležnih ministarstava, a na temelju dostavljene kvote s brojem polaznika, razinom obrazovanja te s popisom ustanova kojima je omogućeno korištenje mjere pripravništva.
 • Zahtjev za javni rad se može odobriti po definiranim i odobrenim kvotama za svaku područnu službu/ured ­ Zavod izrađuje kvotu javnog rada koja se u pojedinoj godini provodi na razini područnih službi/ureda Zavoda ovisno o potrebama lokalnog tržišta rada, stanju u evidenciji nezaposlenih i analizi potreba korisnika javnog rada

Potpis ugovora i pravo na prigovor

 • Područna služba/ured prosljeđuje obavijest poslodavcu o pozitivnoj ocjeni zahtjeva u roku od 10 dana od dana predaje istog, uz informacijski letak koji sadržava osnovne ugovorne obveze, prava i rokove za postupanje te popis ostale potrebne dokumentacije koju poslodavac treba dostaviti kako bi se pristupilo zaključivanju ugovora o dodjeli sredstava po mjerama u nadležnosti Zavoda.
 • Poslodavac ne smije zaključiti ugovor o radu sa sufinanciranom osobom (potpora za zapošljavanje) prije podnošenja zahtjeva što podrazumijeva da najraniji datum sklapanja ugovora o radu mora biti kasniji od datuma podnošenja zahtjeva. U slučaju da poslodavac sklopi ugovor o radu prije ocjene zahtjeva od strane Zavoda, preuzima financijski rizik ukoliko suglasnost Zavoda bude negativna iz razloga koji nisu utvrđeni u trenutku predaje zahtjeva ili u slučaju nedostatka financijskih sredstava.
 • Podnositelj zahtjeva za samozapošljavanje ne smije registrirati poslovni subjekt za koji traži potporu prije podnošenja zahtjeva, što podrazumijeva da najraniji datum registracije mora biti kasniji od datuma podnošenja zahtjeva. U slučaju da podnositelj zahtjeva registrira poslovni subjekt prije ocjene zahtjeva od strane Zavoda, preuzima financijski rizik ukoliko suglasnost Zavoda bude negativna iz razloga koji nisu utvrđeni u trenutku predaje zahtjeva ili u slučaju nedostatka financijskih sredstava.
 • Ugovor o dodjeli sredstava po mjerama može se potpisati ukoliko poslodavac u roku navedenom u obavijesti o pozitivnoj ocjeni Zavoda dostavi propisanu dokumentaciju.
 • Ugovor o obrazovanju nezaposlenih osoba može se potpisati kada obrazovna ustanova dostavi bjanko zadužnicu ili vlastitu mjenicu na kojoj je upisan pretpostavljeni iznos koji je u visini ugovorenih sredstava za isplatu s ovjerenim potpisom dužnika.
 • Ukoliko se propisanim rokovima ugovori obostrano ne potpišu, ostavlja se dodatni rok od 15 dana za potpis ugovora. Ukoliko ugovor nije obostrano potpisan ni protekom dodatnog roka, Zavod poništava pozitivnu ocjenu zahtjeva.
 • Poslodavac (osim poslodavaca - proračunskih korisnika) pri potpisu ugovora mora priložiti bjanko zadužnicu s ovjerenim potpisom dužnika, ovjerenu kod javnog bilježnika na kojoj je upisan pretpostavljeni iznos koji je u visini iznosa potpore ili zadužnicu koja osim ovjerenog potpisa dužnika ima i ovjeren potpis jamca platca. Potpis jamca platca potreban je samo u slučajevima kada je poslodavac iz skupine rizičnih poslodavaca prema procjeni Zavoda i to u slučajevima gdje je procijenjen rizik sklapanja ugovora s poslodavcem zbog prijašnjeg iskustva koje je bilo nezadovoljavajuće ili gdje postoji neispunjavanje ugovornih obveza po prijašnjim ugovorima.
 • Podnositelj/ica zahtjeva potpore za samozapošljavanje pri potpisu ugovora mora priložiti bjanko zadužnicu s ovjerenim potpisom dužnika i jamca platca ovjerenu kod javnog bilježnika na kojoj je upisan pretpostavljeni iznos koji je u visini iznosa potpore
 • Ukoliko su ugovorne obveze izvršene, odnosno naplaćena su potraživanja, poslodavcu se šalje obavijest da dođe preuzeti instrument naplate potraživanja – zadužnicu. Ukoliko poslodavac ne dođe po instrument naplate potraživanja – zadužnicu, ona se komisijski uništava uz potpis članova komisije koji se uz ispis e-maila ili povratnice ulaže u predmet kao dokaz o poslanoj obavijesti, te se predmetni zahtjev arhivira.

Pravo na prigovor i postupanje u slučaju prigovora:

 • Poslodavac na ocjenu zahtjeva i obavijest o kršenju ugovornih obveza može uložiti prigovor.
 • Prigovor se može uputiti:
  • u roku od 10 dana od zaprimanja Obavijesti o ocjeni zahtjeva.
  • u roku 15 dana od zaprimanja Obavijesti o kršenju ugovornih obveza.
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi mjere aktivne politike zapošljavanja sukladno članku 35. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20), dok je člankom 36. istoga Zakona propisano da uvjete i načine korištenja sredstava za provedbu istih donosi Upravno vijeće Zavoda. Istim je člankom propisano i da u provedbi istih nije riječ o upravnoj stvari, ne provodi se upravni postupak te se ne izrađuju rješenja, što potvrđuje činjenicu da korištenje mjera iz nadležnosti Zavoda nije pravo poslodavaca ili nezaposlenih osoba, nego mogućnost ukoliko poslodavci i nezaposlene osobe zadovoljavaju sve propisane uvjete.

Kumulacija mjera

Za osobe koje su izašle iz jedne intervencije u godini provedbe programa može se odobriti korištenje druge intervencije kako slijedi1:

 • Iz svih drugih mjera osobe se po završetku mogu uključivati u obrazovne mjere, samozapošljavanje i potpore za zapošljavanje uz napomenu da se kumulacija ne može provoditi unutar iste mjere.
 • Osobe s invaliditetom nakon jedne intervencije mogu sudjelovati u svim drugim intervencijama.
 • Osobe koje su pohađale obrazovanje mogu se nakon isteka intervencije uključiti u sve druge intervencije, a osobe koje su pohađale stručno osposobljavanje za rad mogu se nakon isteka intervencije uključiti u potpore za zapošljavanje i samozapošljavanje, dok korisnici potpore za samozapošljavanje mogu nakon isteka osposobljavanja na radnom mjestu koristiti potporu za zapošljavanje te osobe, te potpore za zapošljavanje ostalih osoba, uključujući i bivših polaznika stručnog osposobljavanja za rad.
 • Osobe koje su pohađale obrazovanje za nedostajuća zanimanja ne mogu biti ponovno uključene u obrazovanje, osim u obrazovanje za stjecanje generičkih vještina (npr. strani jezici, informatička znanja).
 • Osobe koje su bile uključene u aktivacijski program mogu biti uključene u mjere obrazovanja te ostale mjere zapošljavanja.
 • Osobe koje su bile uključene u mjeru samozapošljavanje, ne mogu koristiti druge mjere najmanje 12 mjeseci od izlaska iz intervencije samozapošljavanja2.
 • Osobe ne mogu biti uključene u dvije intervencije istovremeno (izuzeće su korisnici javnih radova).
 • Korisnici javnih radova mogu za vrijeme trajanja programa javnog rada biti uključeni u obrazovanje.
 • Osobe koje su bile uključene u potpore za zapošljavanje/pripravništvo ne mogu biti uključene u navedene mjere kod istog poslodavca dva puta.

Poslodavci koji su koristili intervencije APZ-a u godini provedbe programa:

 • Poslodavci koji zapošljavaju radnika za kojeg su već koristili potporu za zapošljavanje/pripravništvo, ne mogu koristiti potporu za istog radnika bez obzira na godinu provedbe.
 • Poslodavci koji su u programu potpore za očuvanje radnih mjesta ne mogu koristiti ostale mjere aktivne politike zapošljavanja, izuzev potpore za usavršavanje, osposobljavanje na radnom mjestu te mjere stalni sezonac.
 • Poslodavci koji koriste potporu za samozapošljavanje ili potporu za proširenje poslovanja ne mogu koristiti potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)
 • Ukoliko poslodavac koristi potporu za proširenje poslovanja te nema zaposlenih radnika o svom trošku, na njega se ne primjenjuje izuzeće za korištenje drugih mjera. Ukoliko poslodavac ima više zaposlenih radnika o svom trošku primjenjuje se kriterij da 50% od broja zaposlenih može dobiti uz korištenje drugih mjera.

Aktivnosti raskida ugovora i povrata isplaćenih sredstava

 • Za svako utvrđeno kršenje ugovornih obveza u roku od 8 dana od dana kada je kršenje utvrđeno Zavod će uputiti potpisniku ugovora (poslodavac, sufinancirana osoba, obrazovna ustanova) pisanu obavijest o kršenju ugovornih obveza s predloženim aktivnostima za rješavanje nastalog spora uz rok od 15 dana da se potpisnik ugovora pisano očituje.
 • Ukoliko potpisnik ugovora u navedenom roku (15 dana) ne dostavi pisano očitovanje ili se ne javi u Zavod radi dogovora, odnosno ukoliko ne ispravi uočeni propust, Zavod upućuje drugu pisanu obavijest uz rok od 15 dana da se uočeni propust ispravi ili potpisnik ugovora pisano očituje. Nakon dvije upućene pisane obavijesti na koje se nitko nije odazvao odnosno nije ispravio propust, treća pisana obavijest oglašava se na oglasnoj ploči regionalnog/područnog ureda te Zavod po isteku roka od 8 dana upućuje potpisniku ugovora Obavijest o aktiviranju instrumenata naplate osiguranja potraživanja.

Mogući oblici naplate potraživanja po utvrđenom kršenju ugovornih obveza su:

 1. Jednokratni povrat ukupno isplaćenih sredstava,
 2. Sporazum o izvansudskoj nagodbi,
 3. Aktiviranje instrumenata naplate potraživanja,
 4. Ovršni postupak.
 • Sporazum o izvansudskoj nagodbi može se potpisati u najviše 60 obroka. Broj obroka određuje se prema iznosu sredstava koje je potpisnik ugovora o dodjeli sredstava u obvezi vratiti te financijskim mogućnostima.
 • U slučajevima kada je aktiviran instrument osiguranja naplate, a poslodavac predlaže sporazum o izvansudskoj nagodbi s ciljem da se povuče s naplate aktivirani instrument osiguranja, prijedlog poslodavca se prihvaća uz uvjete da uplati prvi obrok iz nagodbe te će se instrument osiguranja naplate potraživanja povući s naplate.
 • U slučajevima prestanka obavljanja djelatnosti koja uvjetuje nezaposlenost vlasnika i u slučajevima bolesti vlasnika može se odobriti obročna otplata s odgodom plaćanja od 3 mjeseca uz uvjet da poslodavac pri potpisu Sporazuma uplati prvi obrok i dostavi novu bjanko zadužnicu ovjerenu potpisom jamac platac kod javnog bilježnika ukoliko je to potrebno, odnosno ukoliko se ista razlikuje od zadužnice koju je već predao.

Rokovi za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja:

Zahtjevi po mjerama aktivne politike zapošljavanja zaprimaju se od 01.01.2021. godine do 30.11.2021. godine, izuzev mjere samozapošljavanja i proširenja poslovanja gdje se zahtjevi zaprimaju najkasnije do 31.10.2021. g.

Zahtjevi po mjeri stalni sezonac zaprimaju se do 31.12.2021.

(1) Navedeno se ne može primjeniti u slučaju da je korištenje prve intervencije okončano prijevremenim raskidom ugovora osim u slučaju kada se na nedvojben način može utvrditi da za to postoji opravdani razlog iz kojeg je vidljivo da osoba nije mogla završiti korištenje intervencije što mora pisanim putem obrazložiti Zavodu.; (2) Odnosi se na osobe koje su zatvorile poslovni subjekt i prijavile se u evidenciju nezaposlenih.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.