Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja

Izmjena: 21 siječnja, 2021

Krajnji korisnik:

Nezaposlena osoba, Ostali tražitelji zaposlenja

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2021. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Cilj mjere

Obrazovanjem omogućiti polaznicima stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta, a poslodavcima omogućavanje zapošljavanja radnika s kompetencijama potrebnim na tržištu rada

Trajanje mjere

Ovisno o programu koji je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Visina troška

Obrazovna ustanova:

 • Troškovi nastave uključujući troškove zaštitne opreme i udžbenika

Zdravstvena ustanova:

 • Troškovi liječničkog pregleda, sanitarnog pregleda te potrebnih testova (COVID test)

Polaznik obrazovanja:

 • Troškovi doprinosa na temelju članka 10., stavak 1., točka 2. Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)
 • Novčana pomoć – isplaćuje se samo nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • Putni troškovi – isplaćuju se samo nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda

Polaznici osnovnoškolskog obrazovanja:

 • U program završavanja osnovne skole mogu se uključiti samo nezaposlene osobe kojima se financira jedino stvarni putni trošak za vrijeme obrazovanja prema danima prisutosti na nastavi. Program obrazovanja financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja te se kandidati mogu uputiti samo u one ustanove sa kojima HZZ ima potpisan sporazum.

Ciljane skupine

 • Nezaposlene osobe
 • Ostali tražitelji zaposlenja

Korisnici

Obrazovne ustanove koje su odabrane putem javne nabave za provedbu programa obrazovanja

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja

Kriteriji za polaznike

Polaznici osposobljavanja imaju pravo za dane provedene na osposobljavanju pokrivanje sljedećih troškova:

 • novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja sukladno članku 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20);
 • putne troškove ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese osposobljavanja sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza prema sljedećim kriterijima:
  • udaljenost između adrese stanovanja i adrese osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike,
  • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza),
  • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza,
  • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se osposobljavanje provodi u istom mjestu,
  • iznimno u slučajevima kada nije moguće organizirati praktičnu nastavu u istom mjestu u kojem se izvodi teorijska nastava, u visini troška prijevoza na obje relacije i prema trošku dnevne povratne karte,
  • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn,
  • trošak prijevoza od mjesta prebivališta ili boravišta osobe do mjesta izvođenja osposobljavanja za rad u sezoni i od mjesta završetka osposobljavanja u sezoni do mjesta prebivališta ili boravišta osobe (u oba smjera), u visini cijene kupljene karte ili u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn u oba slučaja.
 • osiguranje prema propisima HZMO (za sve osobe koje već nisu u sustavu mirovinskog osiguranja):
  • troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima u iznosu 5% ako drugačije nisu osigurane.
 • dodatni troškovi za ciljanu skupinu povratnika iz iseljeništva:
  • povrat stvarnog iznosa jednokratno uplaćenog iznosa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje do maksimalno 12 mjeseci, ako su ti troškovi nastali najviše 12 mjeseci prije početka osposobljavanja,
  • povrat stvarno plaćenih troškova doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja osposobljavanja,
  • povrat stvarno nastalih troškova na ime prijevoda dokumenata za potrebe priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije i postupka priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije.

Način odabira korisnika

Obrazovne ustanove – javna nabava

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja – javni poziv i selekcija kandidata

Kriteriji

Odabir obrazovne ustanove provodi se na temelju provedenog postupka javne nabave i s kojom se sklapa okvirni sporazum

Odabir liječeničke ustanove provodi se na temelju provedenog postupka javne nabave i s kojom se sklapa okvirni sporazum

Odabir kandidata se provodi na temelju javnog poziva među osobama koje se nalaze u evidenciji Zavoda, kao nezaposlene osobe ili kao ostali tražitelji zaposlenja

Dokumentacija

 • Zahtjev kandidata za uključivanje u obrazovanje (standardizirani obrazac)
 • Zahtjev prema ustanovi za organizaciju početka nastave sa popisom kandidata

Obveze korisnika

OBRAZOVNA USTANOVA:

 • Provesti obrazovanje prema kriterijima definiranim u javnoj nabavi
 • Pratiti aktivnsti polaznika i Zavod izvijestiti o njihovom prisustvu najkasnije u roku od 5 dana za prethodni mjesec
 • Na kraju obrazovanja organizirati završni ispit, polaznicima izdati uvjerenje o stečenoj kvalifikaciji, a Zavodu dati završno izvješće

POLAZNICI

 • Redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati
 • Nezaposlene osobe su dužne po završetku prihvatiti ponuđeno zaposlenje u skladu sa stečenim kompetencijama

Isplata sredstava

Obrazovna ustanova – puni iznos troška u roku od 30 dana od potpisa ugovora

Zdravstvena ustanova – puni iznos troška u roku od 30 dana od dostave računa

Polaznik obrazovanja – na početku mjeseca za prethodni mjesec na temelju prisutnosti na nastavi

Napomene

Trošak prijevoza utvrđuje se jednom, po predaji Zahtjeva za pravo na novčanu pomoć i troškove prijevoza za vrijeme obrazovanja te ovisi o mjestu izvođenja nastave odabrane ustanove, a naknadne izmjene istog nisu moguće (osim iz opravdanih razloga ako ustanova iz objektivnih razloga dio nastave mora provesti u drugom mjestu od planiranog)

Opći uvjeti

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini nalaze se ovdje.

Iskazivanje interesa

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.