Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Stalni sezonac

Izmjena: 1 siječnja, 2024

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili pošaljite pitanje u naš korisnički centar.

Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2024. godini primjenjuju se na mjeru Stalni sezonac počevši od 1. travnja 2024. godine.

Do 31. ožujka 2024. godine mjera će se provoditi sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjere Stalni sezonac u 2023. godini.

Cilj mjere

Financijska podrška radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima kao podnositeljima zahtjeva iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

Trajanje mjere

do 6 mjeseci

Ciljane skupine

Osobe koje su u kontinuitetu radile najmanje 6 mjeseci, a ne duže od 9 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod tog istog poslodavca raditi još najmanje 1 sezonu (najmanje 6 mjeseci).[1]

 


[1] Navedeno obuhvaća i osobe koje u kontinuitetu rade najmanje 6 mjeseci, a ne duže od 9 mjeseci unutar istog koncerna, odnosno kod poslodavca i s njim povezanim osobama na području Republike Hrvatske.

Visina subvencije

Poslodavcu: 100% troška produženog mirovinskog osiguranja za prva 3 mjeseca, a sljedeće razdoblje u najdužem trajanju od 3 mjeseca 50% troška produženog mirovinskog osiguranja.

 

Osobi: Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti (novčana pomoć za prvih 90 dana korištenja iznosi 60%, a za preostalo vrijeme korištenja 30% od utvrđene osnovice, a najviše u visini 70%, a za preostalo vrijeme korištenja 35%  iznosa prosječne neto plaće isplaćene po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodnoj godini. Najniži iznos novčane pomoći ne može biti niži od 50% iznosa minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom.

Novčana pomoć stalnim sezoncima isplaćuje se, sukladno odredbama članaka 43. i 44. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20, 18/22).

Korisnici

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i koji tijekom godine imaju razdoblje smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja

Način odabira korisnika

Javni poziv i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Kriteriji

 • Stalni sezonac je osoba osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, osoba koja je provela na radu najmanje šest mjeseci kod istog poslodavca[1] u kontinuitetu i koja će kod tog poslodavca raditi najmanje jednu sezonu te udovoljava uvjetima iz članka 10. Zakona, izuzev stavka 1. točke 11. navedenog članka, odnosno ispunjava uvjete za prijavu u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod.
 • Poslodavac koji zapošljava do 10 radnika može koristiti mjeru za onaj broj stalnih sezonaca koji odgovaraju broju zaposlenih na neodređeno vrijeme kod tog istog poslodavca.[2]
 • Poslodavac koji zapošljava više od 10 radnika može koristiti mjeru stalni sezonac isključivo ako je na dan podnošenja zahtjeva omjer zaposlenih radnika na ugovor o radu na neodređeno za stalne sezonske poslove u odnosu na zaposlene radnike na ugovor o radu na određeno za stalne sezonske poslove najmanje ⅓ (slovima: jedna trećina), a najviše za broj zaposlenih na neodređeno vrijeme kod tog istog poslodavca.
 • Stalnog sezonca moguće je angažirati do 30 dana, i to u vremenu trajanja produženog mirovinskog osiguranja, na način da sudjeluje u pripremama za iduću sezonu. Poslodavac može stalnog sezonca za opisani angažman mjesečno nagraditi iznosom koji ne smije biti viši od iznosa prosječne novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti koja je isplaćena u prethodnoj godini.

Stalnog sezonca moguće je angažirati do 30 dana, i to u vremenu trajanja produženog mirovinskog osiguranja, na način da sudjeluje u pripremama za iduću sezonu temeljem ugovora o radu (primjerice: adventa, organizacije seminara, kongresa ili pripreme za sezonu, a sukladno Zakonu.Za vrijeme takvog angažmana stalnog sezonca, istome se neće isplaćivati novčana pomoć, a poslodavcu će se  za razdoblje takvog angažmana razmjerno umanjiti iznosi doprinosa, odnosno troška produženog mirovinskog osiguranja za stalnog sezonca.

 


[1] Kod poslodavca iz svih gospodarskih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblje smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

[2] Relevantan je broj zaposlenih na neodređeno vrijeme isključivo kod poslodavca koji je podnositelj zahtjeva (ne uračunava se broj zaposlenih na neodređeno vrijeme kod poslodavaca koji su dio koncerna, odnosno povezane osobe podnositelja zahtjeva).

Tko ne može koristiti mjeru

 • Obrti i samostalne djelatnosti koji nemaju zaposlenih ne mogu koristiti mjeru stalni sezonac, čak ni u slučaju da je vlasnik obrta prijavljen na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika.
 • Poslodavci koji nemaju zaposlenih na neodređeno vrijeme ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavac koji zapošljava više od 10 radnika može koristiti mjeru stalni sezonac isključivo ako je na dan podnošenja zahtjeva omjer zaposlenih radnika na ugovor o radu na neodređeno za stalne sezonske poslove u odnosu na zaposlene radnike na ugovor o radu na određeno za stalne sezonske poslove najmanje ⅓ (slovima: jedna trećina).
 • Poslodavci koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci koji su, unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, donijeli odluku/odluke o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu bez obzira na radno mjesto na koje se zapošljavaju osobe za koje traži financiranje putem mjere.
 • Osoba koja je radila na neodređeno vrijeme kod jednog poslodavca, potom bila prijavljena u Evidenciji, nakon čega se zaposlila kod istog poslodavca radi obavljanja sezonskih poslova.
 • Osobe koje su radile na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu,
 • Osobe koje su radile temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme (izuzev ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje stalnih sezonskih poslova temeljem Zakona o radu) u punom radnom vremenu u kontinuitetu više od 12 mjeseci.
 • Poslodavci kod kojih je utvrđena bilo kakva vrsta teže nepravilnosti, koja nije učestala, od strane inspekcije ili drugog nadzornog tijela u odnosu na zakonske propise o radu i radnim odnosima i obračunatim i isplaćenim obvezama na ime javnih davanja.[1]

 


[1] Iznimno ako je poslodavac uklonio nepravilnost i dostavio dokaz o istom, potpora se može odobriti.

Obveze korisnika

Obveze poslodavca:

 • zadržati broj zaposlenih na neodređeno vrijeme utvrđen na dan podnošenja zahtjeva ili nadoknaditi broj zaposlenih na neodređeno vrijeme u roku od 60 dana od isteka ugovornog razdoblja. Ne smatra se da je došlo do smanjenja broja stalno zaposlenih na neodređeno vrijeme zbog dobrovoljnog prestanka zaposlenja[1], nesposobnosti za rad radnika, odlaska u mirovinu ili smrti radnika, dobrovoljnog pristanka radnika na skraćivanje radnog vremena ili od poslodavca izjavljenog izvanrednog otkaza, osobno uvjetovanog otkaza, otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika, otkaza zbog nezadovoljavanja na probnom radu ili otkaza zbog ne polaganja stručnog ispita (ako je primjenjivo). Ova obveza će se smatrati bitnim sastojkom ugovora o dodjeli potpore, te će se kršenjem te obveze predmetni ugovor raskinuti po sili zakona, uz obvezu poslodavca da vrati Zavodu sva isplaćena sredstava, uvećana za zakonske zatezne kamate tekuće od dana isplate.
 • u roku od 15 dana od dana nastupa takve okolnosti, pisanim putem obavijestiti Zavod o smanjenju broja zaposlenih na neodređeno vrijeme utvrđenog na dan podnošenja zahtjeva.
 • Osigurati, po isteku trajanja mjere, zapošljavanje stalnih sezonaca u narednoj sezoni u trajanju od najmanje 6 mjeseci, osim ako, uslijed objektivnih razloga na strani stalnog sezonca, Zavod koristeći diskrecijsko pravo ne utvrdi da zapošljavanje nije moguće.
 • Otpuste li se stalno zaposleni radnici na neodređeno vrijeme ispod broja utvrđenog na dan podnošenja zahtjeva, poslodavac je u obvezi samostalno snositi trošak obveznog osiguranja za onaj broj stalnih sezonaca koji predstavlja razliku između broja stalno zaposlenih na neodređeno vrijeme utvrđenog na dan podnošenja zahtjeva i eventualno smanjenog broja stalno zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme tijekom trajanja mjere. Pritom je obveza poslodavca nadoknaditi broj stalno zaposlenih na neodređeno vrijeme na način da taj broj odgovara onom utvrđenom na dan podnošenja zahtjeva. Ukoliko je poslodavcu kod kojeg je došlo do pada broja stalno zaposlenih na neodređeno vrijeme ispod broja utvrđenog na dan podnošenja zahtjeva već isplaćen trošak obveznog osiguranja za mjesec u kojem je došlo do takvog pada, isti je dužan Zavodu vratiti isplaćeni iznos u roku kako je definirano Ugovorom.
 • Poslodavac je obvezan redovito uplaćivati doprinose za sufinanciranu osobu u tekućem mjesecu za prethodni mjesec sukladno primjenjivim propisima.

 

Obveze osobe:

 • prihvatiti zapošljavanje u narednoj sezoni u trajanju od najmanje 6 mjeseci.
 • obavijestiti Zavod o svakoj promjeni u statusu osiguranika produženog mirovinskog osiguranja (npr. zapošljavanje kod drugog poslodavca).
 • Ako stalni sezonac koji je prihvatio zaposlenje kod istog poslodavca u narednoj sezoni u trajanju od najmanje 6 mjeseci okonča radni odnos prije isteka navedenog razdoblja, a za to ima opravdan razlog, dužan je o navedenom pisano obavijestiti Zavod. Pod opravdanim razlogom smatraju se sve situacije iz kojih se na nedvojben način može zaključiti da stalni sezonac neće moći izvršiti obvezu zaposlenja u narednoj sezoni u trajanju od minimalno 6 mjeseci, poput zapošljavanja, preseljenja, bolesti, odlaska u mirovinu i sl. Ako je stalni sezonac okončao radni odnos, a da za to nije imao opravdan razlog, dužan je Zavodu vratiti isplaćene iznose novčane pomoći (i to za onaj broj mjeseci koliko je zaposlenje u narednoj sezoni kraće od predviđenog).

 


[1] Odnosi se na otkaz ugovora o radu na zahtjev radnika (osim slučaja sudskog raskida ugovora o radu na zahtjev radnika). Ukoliko se radi o sporazumnom prestanku ugovora o radu, poslodavac je dužan dostaviti dokaz da je do sporazumnog prestanka ugovora došlo na zahtjev radnika (Izjava radnika).

Isplata sredstava

Trošak produženog mirovinskog osiguranja isplaćuje se poslodavcu tromjesečno, dok se stalnom sezoncu trošak novčane pomoći isplaćuje mjesečno.

Napomene

Napomene

 • Rok za predaju zahtjeva za mjeru stalni sezonac je 30 dana od dana stjecanja statusa osiguranika produženog mirovinskog osiguranja.
 • Zahtjev za novčanu pomoć (čl. 43., st. 2. Zakona) stalni sezonac može podnijeti u roku od 30 dana od dana stjecanja statusa osiguranika produženog mirovinskog osiguranja.
 • Vlasnik obrta ne smatra se stalno zaposlenom osobom na neodređeno vrijeme, odnosno ne računa se u broj radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme.
 • Broj osoba koji će imati status stalnog sezonca utvrđuje se prema broju stalno zaposlenih na neodređeno vrijeme kod poslodavca kao podnositelja zahtjeva.
 • Poslodavac je dužan prije predaje zahtjeva stalnog sezonca prijaviti na produženo mirovinsko osiguranje.
 • Osobe koje su radile temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu kod poslodavca koji je pripojen drugom poslodavcu, mogu koristiti ovu mjeru ukoliko su radile u kontinuitetu minimalno 6 mjeseci u sezoni, ali ne više od 12 mjeseci.
 • Uz zahtjev za korištenje mjere potrebno je priložiti i potpisanu Izjavu kojom osoba potvrđuje da ispunjava uvjete iz članka 10. Zakona te potpisanu Izjavu o pravima i obvezama stalnog sezonca.

 

Izuzeće u primjeni mjere:

U slučaju da poslodavac ne želi koristiti mogućnost sufinanciranja troškova produženog mirovinskog osiguranja, a radnik sa statusom stalnog sezonca može ostvariti pravo na novčanu pomoć, potrebno je da poslodavac, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavi da će:

 • sam snositi troškove produženog mirovinskog osiguranja,
 • zadržati stalnog sezonca u radnom odnosu narednu sezonu na određeno vrijeme u trajanju od najmanje 6 mjeseci.

Zavod će pribaviti razmjenom s nadležnim tijelima podatak o broju zaposlenih na neodređeno vrijeme i Potvrdu[1] Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom.[2]

Osim prethodno navedenih izjava i potvrda, poslodavac nije u obvezi dostavljati nikakvu dodatnu dokumentaciju.

Kod navedenih poslodavaca Zavod će sufinancirati 10% produženog mirovinskog osiguranja u prvom mjesecu korištenja novčane pomoći za stalnog sezonca sukladno obvezi koju propisuje članak 44. Zakona.

Broj osoba stalnih sezonaca kod poslodavaca koji koriste izuzeće u primjeni mjere ne može iznositi više od broja stalno zaposlenih na neodređeno vrijeme.

 

NAPOMENA: Ukoliko Zavod u suradnji s nadležnim tijelima ne uspostavi elektronsku razmjenu za neki od gore navedenih dokumenata, pisano će obavijestiti podnositelje zahtjeva o daljnjim aktivnostima.

 


[1] Od navedene obveze izuzeti su podnositelji zahtjeva koji su 100%-tni korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske.

[2] Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.

Dokumentacija

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: www.mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu https://burzarada.hzz.hr .

Dokumentacija koju poslodavac dostavlja uz prijavu:

 1. Izjava o statusu stalnog sezonca,
 2. Izjava o pravima i obvezama stalnog sezonca,
 3. Izjava poslodavca o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim upravnim mjerama te prekršajnim ili kaznenim sankcijama,
 4. Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, radi utvrđivanja točnog datuma  donošenja odluke ukoliko je u evidencijama HZMO-a evidentiran poslovno uvjetovani otkaz ili odjava radnika unazad 6 mjeseci,
 5. Ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove,
 1. Preslika ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova iz kojeg je vidljivo da je osoba radila na sezonskim poslovima najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva ili drugi dokaz da je bio/la u radnom odnosu kod poslodavca na sezonskim poslovima najmanje 6 mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva,
 1. Potvrdu o iznosu isplaćenih plaća i uplaćenih doprinosa za tri puna mjeseca ili tri isplatne liste potpisane od strane radnika i poslodavca

 

Dokumentacija/podaci koje će Zavod pribaviti razmjenom s nadležnim tijelima:

 1. Potvrdu[1] Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom. [2], [3]
 2. Podatak o broju i  kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva i na dan podnošenja zahtjeva

 

NAPOMENA: Ukoliko Zavod u suradnji s nadležnim tijelima uspostavi elektronsku razmjenu za neki od gore navedenih dokumenata, pisano će obavijestiti podnositelje zahtjeva o daljnjim aktivnostima.

 


[1] Od navedene obveze izuzeti su podnositelji zahtjeva koji su 100%-tni korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske.

[2] Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.

[3] Nije propisano u kojem razdoblju će Zavod pribaviti Potvrdu što podrazumijeva da Zavod istu može pribaviti razmjenom u bilo koje vrijeme dok obrada zahtjeva traje.

Predaja zahtjeva

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.