Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo – realni sektor

Izmjena: 7 ožujka, 2022

Krajnji korisnik:

Nezaposlena osoba

Prijavljuje se:

Poslodavac

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2021. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Uvod

Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva, može se dodijeliti poslodavcima kao državna potpora za zapošljavanje ukoliko obavljaju gospodarsku djelatnost. Pod stjecanjem prvog radnog iskustva podrazumijeva se prvo zapošljavanje u stečenoj obrazovnoj razini, a na poslovima vezanim uz poslove stečenog zvanja.

Cilj mjere

Poticanje zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima (do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom)

Trajanje mjere

12 mjeseci, 24 mjeseca (ovisno o ciljanoj skupini)

Visina subvencije

Do 75% bruto II plaće

Visina subvencije

Ukoliko poslodavac ima pravilnikom o plaći ili kolektivnim ugovorom definiran iznos plaće za radno mjesto za koje traži potporu, visina godišnje subvencije iznosi 50% bruto II plaće ili 75% bruto II plaće za osobe s invaliditetom bez gornjeg ograničenja, a izrčunava se prema plaći tog radnog mjesta poslodavca i 50% troška prijevoza sukadno Oduci upravnog vijeća.

Ako poslodavac nema pravilnik o plaći ili kolektivni ugovor, visina godišnje subvencije određuje se prema niže navedenim mjesečnim bruto iznosima, a u skladu s obrazovnom razinom osobe te mogućnosti korištenja olakšice pri obračunu doprinosa na plaću.

Polazišna osnova je sljedeća:

 • za osobe bez stečene kvalifikacije: minimalna bruto plaća za 2021. godinu
 • za osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem: prosječna bruto plaća u 2020. godini utvrđena Naredbom o iznosima i osnovicama za obračun doprinosa za obvezna osiguranja uz primjenu koeficijenta 0,6
 • za osobe sa zvanjima stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja: prosječna bruto plaća u 2020. godini utvrđena Naredbom o iznosima i osnovicama za obračun doprinosa za obvezna osiguranja uz primjenu koeficijenta 0,75 za pojedinu kalendarsku godinu i odgovarajućeg koeficijenta.

Navedeni iznosi predstavljaju minimalni iznos bruto plaće za nezaposlenu osobu temeljem ugovora o radu , neovisno ima li poslodavac pravilnik o plaći ili kolektivni ugovor.

Za osobe za koje poslodavac nema prava koristiti olakšicu za obračun doprinosa na plaću, godišnji iznos subvencije utvrđuje se uvećanjem mjesečnog bruto iznosa za iznos doprinosa na plaću.

Osoba bez stečene kvalifikacije Osoba sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem Osoba sa zvanjima stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja
Najmanji mjesečni iznos Bruto 1 plaće temeljem ugovora o radu 4.250,00 kn 5.508,60 kn 6.885,75 kn

Troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza za dane provedene na pripravništvu ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese na kojoj se izvodi pripravništvo i to:

 • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi pripravništvo odnosno u visini troška prijevoza u mjestu pripravništva kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza),
 • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi pripravništvo u visini troška međumjesnog prijevoza,
 • ukoliko se pripravništvo provodi u istom mjestu – trošak mjesečne karte javnog prijevoza,
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn. Udaljenost između adrese stanovanja i adrese osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Prema Odluci najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po osobi iznosi 1.400,00 kn mjesečno.

Ciljane skupine

1. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih:

 • bez staža osiguranja
 • sa stažem osiguranja, ali bez staža osiguranja u zvanju u svojoj obrazovnoj razini, koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom1 tijekom prethodnih 6 mjeseci
 • osoba u dobi između 15 i 24 sa stažem osiguranja, ali bez staža osiguranja u zvanju u svojoj obrazovnoj razini.

2. Nezaposlene osobe koje su izašle iz sustava alternativne skrbi prijavljene u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci:

 • između 15 i 24 godine starosti
 • bez završenog srednjoškolskog obrazovanja

1) Pod redovnom plaćom podrazumijeva se da je osoba bila zaposlena temeljem Ugovora o radu te je isto evidentirano u u evidenciji HZMO. Također, osobe koje su ostvarivale dohodak od samostalne djelatnosti obrta isto se smatra plaćenim zaposlenjem tj. redovnom plaćom. Ukoliko je osoba bila u radnom odnosu, a njezina plaća u posljednih šest mjeseci nije bila na teret poslodavca (npr. za osobe koje su bile u radnom odnosu i za vrijeme trajanja radnog odnosa posljednjih šest mjeseci primale naknadu temeljem Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama) ne smatra se da je osoba primala redovitu plaću.

Korisnici

Poduzetnici i neprofitne organizacije koji obavljaju gospodarsku aktivnost.

Način odabira korisnika

Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Kriteriji

POSLODAVCI KOJIMA SE MOŽE DODIJELITI POTPORA

 • Poslodavci kojima se može dodijeliti potpora moraju imati zaposlenog najmanje jednog radnika unazad 6 mjeseci. Izuzeće od navedenog uvjeta odnosi se na obrte, samostalne djelatnosti i OPG-ove koji nemaju zaposlenih. Oni mogu koristiti potpore za zapošljavanje za jednu osobu uz uvjet da je vlasnik prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika/vlasnika OPG-a/samostalne djelatnosti i da nije prijavljen kod drugog poslodavca u radnom odnosu. Vlasnik obrta ili samostalne djelatnosti koji nije zaposlen u obrtu/slobodnoj djelatnosti – podnositelju zahtjeva, nego u drugom poslovnom subjektu, ne ulazi u izračun prosječnog broja zaposlenih. Za ponovno korištenje mjere nije moguće koristiti navedeno izuzeće, osim u slučaju da poslodavac osobu zaposlenu uz potporu zadrži u radnom odnosu o svom trošku.
 • Potpora se može dodijeliti:
  • poslodavcima kod kojih će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci
  • poslodavcima koji imaju smanjenje broja zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci ukoliko je do smanjenja došlo iz opravdanih razloga. Opravdano upražnjena radna mjesta trebaju biti rezultat dobrovoljnog odlaska na zahtjev radnika, invalidnosti, nesposobnosti za rad, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a ne kao posljedica viška radne snage.

  Prosječan broj zaposlenih predstavlja izračun kretanja broja zaposlenih po svakom mjesecu unazad 12 mjeseci. Radnici za koje teče ugovorna obveza po ugovoru o dodjeli potpore za zapošljavanje temeljem potpore za zapošljavanje dodijeljene u 2020. godini ne ulaze u izračun prosječne zaposlenosti.

BROJ OSOBA ZA KOJE POSLODAVAC MOŽE KORISTITI POTPORU ZA ZAPOŠLJAVANJE:

 • Broj osoba za koje se može dodijeliti potpora za zapošljavanje ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.

INTENZITET POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE:

 • Intenzitet potpore za zapošljavanje, odnosno udio u sufinanciranju troška plaće od strane Zavoda, ne smije iznositi više od 50% ukupnog godišnjeg troška plaće (bruto II). Za osobe s invaliditetom intenzitet potpore ne smije iznositi više od 75% ukupnog godišnjeg troška plaće (bruto II) osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca.
 • Navedeni intenziteti propisani su i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014, koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084

Prihvatljivi troškovi

 • Prihvatljivi troškovi su troškovi plaće radnika za razdoblje od najviše 12 mjeseci nakon zapošljavanja uz potporu odnosno 24 mjeseca za osobe iz ciljane skupine 2.
 • Osobama koje se zapošljavaju uz potporu, Zavod sufinancira osnovnu plaću za puno radno vrijeme i normalan učinak, uvećanu za zakonom propisane obvezne doprinose na plaću. Potporom za zapošljavanje ne mogu se sufinancirati posebni dodaci na plaću kao što su: prekovremeni rad, dodaci za otežane uvjete rada, za rad u smjenama, za rad nedjeljom i praznikom te dodaci za noćni rad. Također, potporom se ne može sufinancirati stimulativni dio plaće.

Poslodavci kojima se ne može dodijeliti potpora

 • Poslodavci u poteškoćama.
 • Poslodavci koji sredstva za rad i plaće radnika osiguravaju iz Državnog proračuna i/ili Državnog proračuna po posebnim ugovorima s tijelima državne i javne uprave (primjerice ugovorne zdravstvene ustanove), ili proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave (primjerice dječji vrtići u privatnom vlasništvu, obiteljski domovi za skrb o starijim i nemoćnim osobama.
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak.
 • Poslodavci koji nemaju zaposlenog radnika. Potpore su usmjerene na osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada te im je neophodno uvođenje u posao i praćenje tijekom procesa rada.
 • Poslodavci koji imaju isključivo zaposlene radnike na nepuno radno vrijeme.
 • Poslodavci koji zapošljavaju radnika za kojeg su već koristili potporu za zapošljavanje, bez obzira na godinu provedbe.
 • Poslodavci koji zapošljavaju radnika čije je zapošljavanje već bilo sufinancirano u 2020. godini.
 • Poslodavci koji zapošljavaju osobe koje su kod njih radile unazad 12 mjeseci od dana podnošenja Zahtjeva.
 • Poslodavci koji su donijeli odluku o poslovno uvjetovanom otkazu najmanje jednom radniku unazad 6 mjeseci od dana podnošenja Zahtjeva. Radno mjesto za koje je donesena navedena odluka o otkazu ne mora biti povezano s radnim mjestom za koje se traži potpora.
 • Poslovni subjekti/poslodavci koji su u vlasništvu druge pravne osobe kod koje je utvrđen poslovno uvjetovani otkaz najmanje jednom radniku unazad 6 mjeseci od dana podnošenja Zahtjeva. Radno mjesto za koje je donesena navedena odluka o otkazu ne mora biti povezano s radnim mjestom za koje se traži potpora.
 • oslodavci koji imaju nepodmirene obveze po osnovi javnih davanja iskazane na Potvrdi Porezne uprave odnosno nemaju Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom.
 • Poslodavci koji ne mogu dostaviti financijsku dokumentaciju za prethodnu godinu poslovanja, osim ako posluju kraće od 12 mjeseci.
 • Poslodavci koji bi radnike zaposlene uz potporu ustupili drugim poslodavcima te za radnike izaslane u inozemstvo.
 • Poslodavci kod kojih je utvrđena nepravilnost od strane inspekcije ili drugog nadzornog tijela u odnosu na zakonske propise o radnim odnosima i obračunatim i isplaćenim obvezama na ime javnih davanja.
 • Poslodavca kod koji postoji utvrđena nepravilnost od strane inspekcije ili drugog nadzora u odnosu na zakonske propise o radnim odnosima i obračunatim i isplaćenim obvezama na ime javnih davanja.
 • Korisnici potpore za samozapošljavanje.

Obveze poslodavca

 • U roku 8 dana od zaprimanja Obavijesti o pozitivnoj ocjeni zahtjeva zaključiti ugovor o radu sa osobama za koje se traži potpora i Zavodu dostaviti traženu dokumentaciju za potpis ugovora.
 • Zadržati sufinancirane osobe u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci odnosno 24 mjeseca za ciljanu skupinu 2.
 • Obračunavati i isplaćivati plaću sufinanciranim osobama sa svim propisanim davanjima do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno važećim propisima
 • U sufinanciranom razdoblju zadržati broj radnika naveden u Izjavi o broju zaposlenih uvećan za sufinancirane osobe
 • U roku od 15 dana pisanim putem izvijestiti Zavod o smanjenju broja radnika naveden u Izjavi o broju zaposlenih uvećan za sufinancirane osobe. Ne smatra se da je došlo do smanjenja broja radnika zbog smrti radnika, stjecanja prava na mirovinu ili trajne nesposobnosti za rad, otkaza ugovora o radu krivnjom radnika ili jednostranog raskida ugovora o radu od strane radnika.
 • U roku 60 dana od dana smanjenja broja radnika, s kojima ima sklopljen ugovor o radu, zaključiti novi ugovor o radu kako bi zadržao broj radnika sukladno Izjavi o broju zaposlenih uvećan za sufinanciranu osobu
 • Sukladno ugovoru Zavodu dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  • JOPPD obrasce s obračunom obveznih doprinosa za svaki mjesec sufinanciranja,
  • dokaz o uplati obveznih doprinosa odnosno Potvrdu o stanju duga po osnovi javnih davanja
  • obračunske liste plaće za sufinancirane osobe
  • dokaz o isplati neto plaće sufinanciranim osobama (za svaki mjesec za koji se podnosi dokumentacija).
 • Uplaćivati neto plaće uvećane za zakonom propisane obvezne doprinose na plaću sufinanciranim osobama putem računa poslovnog subjekta.
 • U roku 15 dana od dana raskida ugovora o radu sa sufinanciranom osobom pisanim putem obavijestiti Zavod te izvršiti povrat sredstava sukladno ugovoru

Isplata sredstava

50% iznosa potpore najkasnije u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, a preostalih 50% iznosa potpore najkasnije u roku 30 dana od dana dostave dokaza o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima na obračunate i isplaćene plaće za prvih 6 mjeseci sufinanciranog zapošljavanja.

Napomene

 • Osobom bez staža osiguranja smatra se osoba koja nema evidentiranog staža obveznog mirovinskog osiguranja, osim staža osiguranja stečenog s osnova korištenja prava roditeljske dužnosti i kojoj je zapošljavanje uz potporu prvo zapošljavanje.
 • Osobe za koje se traži dodjela financijskih sredstava trebaju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba u vremenu trajanja prijave potrebe za radnikom.
 • Poslodavac može za sufinaciranu osobu podnjeti zahtjev za potporom za usavršavanje ukoliko uoči da polazniku/ici nedostaju određena znanja i vještine za rad na pripravničkom mjestu.
 • Sva prava, obveze i postupanje ugovornih strana bit će precizirane ugovorom o dodjeli potpore.
 • Osobe se uključuju u pripravništvo u višoj stečenoj razini obrazovanja, no ukoliko u višoj razini obrazovanja ne mogu pronaći zaposlenje te ukoliko nemaju staža osiguranja, mogu birati hoće li se uključiti u pripravništvo u višoj ili nižoj stečenoj razini obrazovanja.
 • Osobe koje su bile uključene u pripravništvo u nižoj razini obrazovanja, mogu se uključiti u pripravništvo u višoj razini obrazovanja, ali ne u istoj godini provedbe.2)

2) Navedeno se ne može primijeniti u slučaju da je korištenje prve intervencije okončano prijevremenim raskidom ugovora osim u slučaju kada se na nedvojben način može utvrditi da za to postoji opravdani razlog iz kojeg je vidljivo da osoba nije mogla završiti korištenje intervencije što mora pisanim putem obrazložiti Zavodu

Predaja zahtjeva

 • Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva iliU pravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa
 • Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci
 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci radi utvrđivanja točnog datuma1 donošenja odluke ukoliko je u HZMO evidentiran poslovno uvjetovani otkaz unazad 6 mjeseci,
 • Pravilnik o plaći ili kolektivni ugovor,
 • Financijska dokumentacija:
  • Obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti): – Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac (rok predaje je 30.04. za proteklu godinu). Poslodavci koji dostave zahtjev prije 30.04., a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom, mogu predati prošlogodišnji GFI-POD obrazac uz obvezu dostave novog po predaji
  • Obveznik poreza na dohodak (obrtnici i samostalne djelatnosti):
   • Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka (rok predaje je 28.02. za proteklu godinu),
   • Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje uvjeta (prosječan broj zaposlenih i iznos isplaćenih bruto plaća): JOPPD obrasce – zadnji i prvi za 12 – mjesečno razdoblje koje prethodi predaji zahtjeva – izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja.
  • Obrt s paušalnim oporezivanjem djelatnosti: PO-SD obrazac (rok predaje je 15.01. za proteklu godinu), s dokazom zaprimanja od nadležne Porezne uprave
 • Poslodavac koji posluje kraće od 12 mjeseci:
  • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa

NAPOMENA: Ukoliko Zavod u suradnji s nadležnim tijelima uspostavi elektronsku razmjenu za neki od gore navedenih dokumenata, pisano će obavijestiti podnositelje zahtjeva o daljnjim aktivnostima.

1) Datum nastanka otkaza u HZMO bazi i na Odluci mogu se razlikovati. Pri ocjeni zahtjeva u obzir se uzima datum naveden na Odluci.

Opći uvjeti

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini nalaze se ovdje.

Predaja zahtjeva

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.