Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Potpore za samozapošljavanje

Izmjena: 1 siječnja, 2024

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili pošaljite pitanje u naš korisnički centar.

Potpora za samozapošljavanje  je potpora male vrijednosti koja nema obilježja državne potpore za zapošljavanje i usklađena je s Uredbom o potporama male vrijednosti.

Može se dodijeliti nezaposlenoj osobi za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Cilj mjere

Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

Trajanje mjere

24 mjeseca

Ciljane skupine

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod.

Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007, dalje u tekstu: NKD).

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika.

 1. skupina – do 15.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

 2. skupina – do 10.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
 • (J) Informacije i komunikacije

3. skupina – do 7.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

 

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

Djelatnosti za koje se ne može dodijeliti potpora

Potpora za samozapošljavanje ne može se dodijeliti za djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u, a koje su neprihvatljive za financiranje:

 • (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
 • (B) Rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55)
 • (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
 • (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti:
  • 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
  • 78 Djelatnosti zapošljavanja
  • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (odjeljak 94)

Prihvatljivi troškovi

Potpora  za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

 • a) fiksnog iznosa
 • b) varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi, troškovi sitnog inventara, sirovine i potrošnog materijala, radna odjeća i obuća, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000 EUR

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja franšiza

Trošak PDV-a iskazan na računima kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

Navedeni prihvatljivi troškovi moraju:

 • biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu
 • odgovarati realnim tržišnim cijenama
 • biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi

Zavod u svrhu utvrđivanja osnovanosti stavki iz troškovnika može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatnu dokumentaciju (npr. dokaze o istraživanju tržišta i sl.).

*Napomena: Uredba o potporama male vrijednosti isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.

Trajanje javnog poziva

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2024. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Obrada zahtjeva

Javni poziv, poslovni plan i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Kriteriji

 • Podnositelj zahtjeva mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva.
 • Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja, pri čemu se varijabilni iznos pravda troškovnikom dostavljenim uz poslovni plan, a koji je njegov sastavni dio, a koja potpora se isplaćuje na račun poslovnog subjekta.
 • Podnositelj zahtjeva koji je imao registriran poslovni subjekt prije više od 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva može koristiti mjeru isključivo ako je podmirio sve obveze s osnova javnih davanja (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti tog poslovnog subjekta.

Ocjenjivanje zahtjeva

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja temeljem objektivnih kriterija kojima su pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva postavljen na 65 bodova.

Kriteriji za ocjenjivanje zahtjeva su sljedeći:

Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova

 • U obzir se može uzeti svako radno iskustvo koje je povezano s budućom djelatnošću u kojoj se osoba želi samozaposliti, ukoliko podnositelj zahtjeva može pisanim putem dokazati (potvrda o vrsti poslova, ugovor o radu/djelu, studentski/autorski ugovor) da se bavio određenim poslom. Ukoliko je radno iskustvo nedokazivo, neće se uzimati u obzir prilikom ocjene zahtjeva. Također, potvrde o volontiranju kod poslodavaca iz privatnog sektora koji su osnovani s ciljem stjecanja dobiti, a koje nisu u skladu sa Zakonom o volonterstvu (NN 22/13), nisu prihvatljive.
Red.br Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti 15 bodova
1. Osoba nema nikakvo radno iskustvo 0
Osoba ima radno iskustvo ili ima radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se želi samozaposliti do 1 godine 5
Osoba ima radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se želi samozaposliti dulje od 1 godine, ali kraće od 3 godine 10
Osoba ima više od 3 godine radnog iskustva u djelatnosti u kojoj se želi samozaposliti 15

 

Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti  u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova

 • Obrazovanje podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika može biti jedan od čimbenika koji će dati značajne bodove ocjeni zahtjeva za samozapošljavanje, jer dokazuje ulaganje podnositelja zahtjeva u vlastito znanje i vještine. U obzir je potrebno uzeti formalno obrazovanje kroz stečenu kvalifikaciju, kao i dodatne edukacije koja su dokazive potvrdama i uvjerenjima.
Red.br Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti  u kojoj se osoba želi samozaposliti 15 bodova
2. Osoba nema nikakvo obrazovanje niti dodatne edukacije 0
Osoba ima obrazovanje ili dodatne edukacije koje nisu povezane s djelatnošću 5
Osoba ima obrazovanje ili dodatne edukacije djelomično povezane s djelatnošću 10
Osoba ima obrazovanje ili dodatne edukacije usko povezane s djelatnošću 15

 

Prvo poduzetničko iskustvo – najviše 5 bodova

 • Prednost se daje osobama koje se po prvi put samozapošljavaju, dok se osobama s prethodnim poduzetničkim iskustvom unatrag više od 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva dodjeljuje 0 bodova.
Red.br Prvo poduzetničko iskustvo 5 bodova
3. Osoba već ima prethodno poduzetničko iskustvo 0
Osobi će ovo biti prvo poduzetničko iskustvo 5

 

Pripremne radionice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – najviše 5 bodova

 • Aktivnosti informiranja o samozapošljavanju nisu obavezne za podnositelje zahtjeva za samozapošljavanje, no dodatni bodovi dodijelit će se onim osobama koje će na njima sudjelovati u godini podnošenja zahtjeva.
Red.br Pripremne radionice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za ulazak u poduzetništvo 5 bodova
4. Korisnik nije sudjelovao u radionici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 0
Korisnik je sudjelovao u radionici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 5

 

Popunjenost poslovnog plana s priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik – najviše 15 bodova

 • Poslovni plan predstavlja dokument na temelju kojeg se potpora odobrava. Stoga se u ocjeni zahtjeva uzima u obzir popunjenost i razumljivost poslovnog plana kao jedan od čimbenika koji može ukazati na razumijevanje funkcioniranja budućeg poslovnog subjekta. Također, za kupovinu strojeva, opreme, tehnike, edukacije i sl. poželjno je da se uz zahtjev prilože ponude/predračuni kako bi se vidjelo da su podnositelji zahtjeva kao potencijalni poduzetnici istražili tržište i tržišne ponude.
Red.br Popunjenost i sadržaj poslovnog plana sa priloženim ponudama uz troškovnik 15 bodova
5. Poslovni plan popunjen s nužnim stavkama bez dodatnih obrazloženja, ponuda i pisama namjere 0
(a) Poslovni plan popunjen s nužnim stavkama, dostavljene ponude i pisma namjere

(b) Poslovni plan u cijelosti popunjen; bez ponuda i pisama namjere

5
(a) Poslovni plan u cijelosti popunjen, dostavljene ponude i pisma namjere

(b) Poslovni plan u cijelosti popunjen, poduzetnička ideja razumljivo i detaljno  razrađena; bez ponuda i pisama namjere

10
Poslovni plan u cijelosti popunjen, poduzetnička ideja razumljivo i detaljno razrađena, dostavljene ponude i pisma namjere 15

 

Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva – najviše 10 bodova

 • Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/2024), veći broj bodova dodjeljivat će se onim zahtjevima u kojima je navedeno da će sjedište budućeg poslovnog subjekta biti registrirano u jednoj od jedinica lokalne samouprave (JLS) koje spadaju u skupine od I. do IV.
Red.br Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva 10 bodova
6. Sjedište poslovnog subjekta je na području JLS-a koje pripada V., VI., VII. i VIII. skupini 0
Sjedište poslovnog subjekta je na području JLS-a koje pripada I. – IV. Skupini 10

 

Procjena prihoda i troškova- najviše 15 bodova

 • Svrha izrade poslovnog plana je ocjena poduzetničkog projekta koji je još u fazi razrade ideje od strane samog podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika. Jedan od pokazatelja uspješnosti projekta je i procjena buduće neto dobiti ili dohotka koja čini razliku između razrađenih prihoda i rashoda umanjenih za porez. Budući da se u nekim poslovnim planovima prihodi i rashodi ne razrade ili je procjena prihoda neutemeljeno visoka, upitna je time i realna procjena godišnje dobiti. S obzirom da se potpora dodjeljuje za dvije godine poslovanja, od podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika se očekuje dvogodišnja procjena njegovih prihoda i rashoda.
Red.br Procjena prihoda i rashoda 15 bodova
7. Procijenjeni prihodi/rashodi nepotpuno ispunjeni 0
Nerealno procijenjeni prihodi/rashodi 5
Djelomično realno procijenjeni prihodi/rashodi 10
Realno procijenjeni prihodi/rashodi 15

 

Dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) – najviše 10 bodova

 • Dodatni bodovi se mogu dati onim zahtjevima koji imaju elemente „održivosti“ i „konkurentnosti“ odnosno one poduzetničke ideje koje imaju jasno definirane prednosti i slabosti, te prilike i prijetnje u odnosu na konkurenciju na tržištu. Pod „održivosti“ se smatra da je poduzetnička ideja razrađena i prikazana kroz poslovni plan te da podnositelj zahtjeva kao budući poduzetnik ima jasnu viziju razvoja poslovanja. „Konkurentnost“ se odnosi na dio poslovnog plana koji se tiče procjene omjera kvalitete i cijene nekog proizvoda/usluge te načina na koji će se podnositelj zahtjeva kao budući poduzetnik predstaviti tržištu. Također, važno je i je li za poduzetnički poduhvat predviđeno dodatno ulaganje od strane samog podnositelja zahtjeva kao poduzetnika ili nekog drugog izvora financiranja. Ocjene za ove elemente daju se na temelju sveobuhvatne procjene savjetnika s obzirom na kvalitetu poslovnog plana i osobina nezaposlene osobe (prethodno poduzetničko iskustvo, radno iskustvo, obrazovanje) – podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika.
Red.br Dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) 10 bodova
8. Poduzetnička ideja procijenjena djelomično održivom i konkurentnom 0
Poduzetnička ideja procijenjena održivom i konkurentnom 5
Poduzetnička ideja procijenjena iznimno održivom i konkurentnom 10

 

Inovativnost projekta – najviše 5 bodova

 • „Inovativnost“ pretpostavlja novu vrstu djelatnosti koja nije dovoljno zastupljena na nekom području ili obavljanje već postojećih djelatnosti na nov način kroz uvođenje novog/inovativnog proizvoda/tehničko-tehnološkog procesa.
Red.br Inovativnost projekta 5 bodova
9. Projektom se ne uvodi novi/inovativni proizvod/tehničko-tehnološki proces. 0
Projektom se uvodi novi/inovativni proizvod/tehničko-tehnološki proces 5

 

Ulaganje u nedostajuće djelatnosti – najviše 5 bodova

 • Pod pojmom „nedostajuće djelatnosti“ pretpostavlja se da na određenom lokalnom tržištu postoji svojevrstan nedostatak poslovnih subjekata koji obavljaju određene djelatnosti. Za ovu vrstu podataka područne službe i uredi Zavoda mogu koristiti preporuke za upisnu politiku u srednje škole.
Red.br Ulaganje u nedostajuće djelatnosti 5 bodova
10. Lokalno tržište zasićeno djelatnostima za koje se traži potpora 0
Ulaganje u nedostajuće djelatnosti na lokalnom tržištu 5

 

Napomena: Hrvatski zavod za zapošljavanje će osigurati redovito održavanje radionica za samozapošljavanje i/ili individualnog savjetovanja. Informacije dostupne na web stranici www.mjere.hr .

Obveze korisnika

 • 24 mjeseca održati poslovanje[1] i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora[2].
 • Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja sukladno odobrenom troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. Isto se dokazuje dostavom dokaza o utrošku varijabilnog iznosa potpore u roku od 30 dana od isteka prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja.
 • Ostvariti ukupni promet, odnosno prihod od obavljanja registriranih djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave samozaposlenog u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore. Isto se dokazuje službenim i zakonom propisanim financijskim izvješćima, u obliku i sadržaju, koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi.
 • U roku od 30 dana od datuma nabave opreme, o svom trošku označiti sufinanciranu opremu putem informativne plastične ploče ili samoljepljive plastificirane naljepnice. Sva vozila i sufinancirana oprema (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu) vrijednosti od 1.500 EUR (s uključenim PDV-om) i više trebaju biti propisno označena. Izgled ploče ili naljepnice mora sadržavati bijelu podlogu na kojoj se nalazi logo Zavoda i logo s oznakama Europske unije (dostupni na web adresi:  https://mjere.hzz.hr/savjeti-i-radionice/obvezna-naljepnica-sufinancira-eu/ s  natpisom „Sufinancira Europska unija“. Informativna ploča ili naljepnica mora biti na predmetu sufinanciranja najmanje do kraja sufinanciranog razdoblja.

 

U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, podnositelj zahtjeva kao korisnik potpore mora:

 • Od ukupno isplaćenog varijabilnog dijela potpore, vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku iznosa potpore prema odobrenom troškovniku ili dokazi nisu prihvatljivi, odnosno nastali su ili su plaćeni izvan propisanog roka, uvećano za zakonsku zateznu kamatu.
 • U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti poslovnog subjekta i odjave korisnika potpore kao zaposlenog iz HZMO baze s osnove radnog odnosa prije isteka 24-mjesečnog razdoblja ili prijave korisnika potpore kao zaposlenog na nepuno radno vrijeme, korisnik potpore vraća isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu na sljedeći način:
  1. ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u prvom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupno isplaćeni iznos potpore,
  2. ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u drugom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupni iznos varijabilnog dijela potpore i 50% fiksnog iznosa isplaćene potpore.

 

U svrhu utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za dodjelu potpore, kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva osnovanost zahtjeva, Zavod može zatražiti i drugu dokumentaciju od podnositelja zahtjeva, kao i provjeriti istinitost i točnost podataka u dostavljenoj dokumentaciji. Također, Zavod zadržava pravo naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva i pripadajuće dokumentacije, isplate sredstava i postupanja prema provedenoj reviziji.


[1] Zavod provjerava uvidom u sustav evidencije HZMO te nadležnog registra, odnosno tijela (npr. sudski registar, obrtnička komora, nadležno ministarstvo)

[2] Potvrda Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da korisnik potpore nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom  Isto se dokazuje na način da će Zavod u suradnji s nadležnim tijelima uspostavi elektronsku razmjenu.

Isplata sredstava

Jednokratno, na račun poslovnog subjekta, u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore[1], a pod  uvjetom dostave instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) i rješenja nadležnog registra, odnosno tijela (npr., sudski registar, obrtnička komora, nadležno ministarstvo) o upisu poslovnog subjekta od strane podnositelja zahtjeva.

 


[1] Ugovor o dodjeli potpore potpisuju Zavod i poslovni subjekt te podnositelj zahtjeva u svojstvu jamca za ispunjenje obveza iz Ugovora.

Podnositelji zahtjeva koji ne mogu ostvariti potporu

 • Podnositelji zahtjeva čiji su privatni računi blokirani, odnosno koji u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju registrirane neizvršene osnove za plaćanje kao i podnositelji zahtjeva koji imaju pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.
 • Podnositelji zahtjeva koji su bili u statusu nositelja samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, vlasnik obrta, vlasnik/osnivač trgovačkog društva, osnivač/vlasnik/nositelj/direktor/ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti, članovi zadruga, obavljali domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu unazad 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.
 • Podnositelji zahtjeva kojima je prethodni radni odnos prestao osobno uvjetovanim otkazom, u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postali dugotrajno nezaposlene osobe ili radno neaktivne dulje od 12 mjeseci. Pod dugotrajnom nezaposlenošću smatra se da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja Zavoda dulje od 12 mjeseci.
 • Podnositelji zahtjeva koji su već jednom koristili potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.
 • Podnositelji zahtjeva koji namjeravaju preuzeti postojeći poslovni subjekt.

 

Napomene

Ako su, uz podnositelja zahtjeva koji koriste sredstva za samozapošljavanje, osnivači trgovačkog društva i druge osobe, podnositelj zahtjeva mora imati većinski udio u poslovnom subjektu i biti ovlašten za zastupanje poslovnog subjekta.

Ako je uz podnositelja zahtjeva koji koristi sredstva za samozapošljavanje suosnivač obrta druga fizička osoba, korisnik sredstava mora osnovati zajednički obrt sa suosnivačem.

Sredstva osiguranja

 • Podnositelj zahtjeva će, najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o dodjeli potpore (i kao uvjet isplate potpore), Zavodu dostaviti od strane javnog bilježnika potvrđenu bjanko zadužnicu, izdanu na prvi veći iznos od iznosa koji će biti isplaćen podnositelju zahtjeva sukladno navedenom ugovoru.
 • Ako je korisnik potpore trgovačko društvo, uz korisnika potpore kao dužnika, bjanko zadužnicu treba/ju potpisati i član/ovi društva i osobe ovlaštene za zastupanje kao jamci-platci.
 • Ako je korisnik potpore drugog pravnog oblika, uz korisnika potpore kao dužnika, bjanko zadužnicu obvezna je potpisati i druga fizička osoba kao jamac platac [1].
 • Ugovorom o dodjeli potpore bit će određeno da su odredbe o bjanko zadužnici bitan sastojak ugovora, te da će iste vrijediti među strankama ugovora i u slučaju njegovog otkaza ili raskida,
 • Zavod ima pravo po svojoj ocjeni ispuniti i podnijeti bjanko zadužnicu na naplatu protiv podnositelja zahtjeva (i/ili jamaca-plataca) radi namirenja bilo kojeg potraživanja iz ugovora o dodjeli potpore, uključujući osobito i potraživanje s osnova naknade štete, povrata isplaćenog po raskidu ugovora ili stečenog bez osnove. Zavod nije dužan posebno obavijestiti podnositelja zahtjeva (i/ili jamca-platca) prije podnošenja bjanko zadužnice na naplatu. Po iskorištenju zadužnice (u cijelosti ili djelomično), podnositelj zahtjeva (i jamci-platci, ako ih ima) su dužni predati Zavodu novu bjanko zadužnicu.
 • Zavod je ovlašten zadržati bjanko zadužnicu u svom posjedu (kao i pravo na naplatu iste) sve do okončanja naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva, pripadajuće dokumentacije i isplate sredstava po sklopljenom ugovoru o dodjeli potpore. Navedeno se ne primjenjuje ukoliko (i) je Zavod podnio bjanko zadužnicu na naplatu ili (ii) Zavod utvrdi postojanje takve tražbine prema podnositelju zahtjeva, u kojem slučaju Zavod ima pravo zadržati bjanko zadužnicu sve dok se njegove tražbine u cijelosti ne namire.

 


[1] Jamac platac mora biti državljanin RH s prebivalištem u RH.

Dokazi o plaćenim troškovima obzirom na vrstu troška

(dostavljaju se uz Izvješće o namjenskom utrošku potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja):

Kupnja strojeva, alata, opreme za rad i kupnja/zakup IT programa – RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje. Oprema može biti nabavljena i u inozemstvu uz istu dokaznu dokumentaciju.

Kupnja vozila – RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje te preslika PROMETNE DOZVOLE

Za svu vrstu opreme i vozila koja je sufinancirana iznosom većim od 1.500 EUR  potrebno je dostaviti i FOTODOKUMENTACIJU koja se sastoji od fotografija sufinancirane opreme/vozila u boji ili od fotografija u digitalnom obliku na način da je vidljiva informativna ploča ili naljepnica.

Kupnja  franšize – UGOVOR  s vlasnikom franšize o kupnji franšize i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje

Za dokazivanje utroška fiksnog iznosa potpore nije potrebno dostavljati dokaznu dokumentaciju.

 

*ili drugi dokument jednake dokazne vrijednosti vezan uz poslovni račun korisnika/ce potpore

 

DOKAZI O OSTVARENOM PROMETU U IZNOSU 50% POTPORE U 24 MJESECA

Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju temeljem podataka iz poslovnih knjiga:

 • Pregled poslovnih primitaka i izdataka (Obrazac P-PPI)
 • Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI)
 • Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH)

 

Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju paušalno:

 • Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD)

 

Obveznici poreza na dobit:

 • Godišnji financijski izvještaj (Obrazac GFI-POD)
 • Popis dugotrajne imovine

 

Napomena:

Svi troškovi moraju biti plaćeni transakcijski (putem računa poslovnog subjekta) i vidljivi na izvodima s poslovnog računa. Troškovi plaćeni gotovinom neće se smatrati prihvatljivima.

Dokumentacija za dodjelu potpore za samozapošljavanje

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: www.mjere.hr. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-Građani.

 

Dokumentacija koju nezaposlena osoba dostavlja uz prijavu:

 1. Poslovni plan s troškovnikom i naznakom vrste poslovnog subjekta koji će biti osnovan, odnosno registriran,
 2. Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika ili Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate)
 3. Za osobe koje su ranije obavljale djelatnost putem registriranog obrtaili slobodne djelatnosti:
  • Potvrdu Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa,[1],[2]
 4.  Za osobe koje su ranije obavljale djelatnost putem trgovačkog društva:
  • Izvadak iz registra Trgovačkog suda

 

 

NAPOMENA: Ukoliko Zavod u suradnji s nadležnim tijelima ne uspostavi elektronsku razmjenu za neki od gore navedenih dokumenata, pisano će obavijestiti podnositelje zahtjeva o daljnjim aktivnostima.

[1] Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.

[2] Nije propisano u kojem razdoblju će Zavod pribaviti Potvrdu što podrazumijeva da Zavod istu može pribaviti razmjenom u bilo koje vrijeme dok obrada zahtjeva traje.

Tipski primjerak ugovora

Pogledajte tipski primjerak ugovora za potporu za samozapošljavanje: Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja

Predaja zahtjeva

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Dokumentacija za dokaze

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.