Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Potpora za samozapošljavanje

Izmjena: 26 siječnja, 2022

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2022. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.

Cilj mjere

Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

Trajanje mjere

24 mjeseca

Ciljane skupine

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod).

Visina subvencije

Do 120.000 kn

Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

 • 1. Skupina – do 120.000,00 kn:
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
  – (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
  – (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
  – (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
  – (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
  – (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
 • 2. Skupina – do 80.000,00 kn:
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
  – (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
  – (H) Prijevoz i skladištenje
  – (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
  – (J) Informacije i komunikacije
  – (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  – (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
  – (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
  – (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
  – (P) Obrazovanje
  – (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

Djelatnosti za koje se ne može dodijeliti potpora

Potpora za samozapošljavanje ne može se dodijeliti za djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u, a koje su neprihvatljive za financiranje:

 • (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
 • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09) – isključivo za potporu za samozapošljavanje zeleno/digitalno
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55)
 • (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
 • (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti:
  – 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
  – 78 Djelatnosti zapošljavanja
  – 79 Putničke agencije, organizatori putovanja, (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (odjeljak 94)
 • Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu

Prihvatljivi troškovi

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

 • fiksnog iznosa
 • varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za registraciju ostalih organizacijskih oblika poslovnih subjekata (dohodovni obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova), bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 5 kategorija:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti do 30% varijabilnog iznosa potpore (samo: C prerađivačka industrija)
 • kupnja franšiza

Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a za koji se ne može tražiti povrat prema propisima o PDV-u.

Sve ostale vrste troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

Navedeni prihvatljivi troškovi moraju:

 • biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu
 • odgovarati realnim tržišnim cijenama
 • biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi

Zavod u svrhu utvrđivanja osnovanosti stavki iz troškovnika može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatnu dokumentaciju (npr. dokaze o istraživanju tržišta i sl.).

* Napomena:
Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.

Dokazi o plaćenim troškovima obzirom na vrstu troška

Dostavljaju se uz Izvješće o namjenskom utrošku potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja:

 • Kupnja strojeva, alata, opreme za rad, sirovine i potrošnog materijala, kupnja/zakup IT programa – RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje. Oprema može biti nabavljena i u inozemstvu uz istu dokaznu dokumentaciju.
 • Kupnja vozila – RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje te preslika PROMETNE DOZVOLE

Za svu vrstu opreme i vozila potrebno je dostaviti i FOTODOKUMENTACIJU koja se sastoji od fotografija sufinancirane opreme/vozila u boji ili od fotografija u digitalnom obliku. Opremu koja je sufinancirana u iznosu većem od 10.000 kn potrebno je fotografirati na način da je vidljiva informativna ploča ili naljepnica.

 • Kupnja franšize – UGOVOR s vlasnikom franšize o kupnji franšize i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje

Za dokazivanje utroška fiksnog iznosa potpore nije potrebno dostavljati dokaznu dokumentaciju.

*ili drugi dokument jednake dokazne vrijednosti vezan uz poslovni račun korisnika/ce potpore

DOKAZI O OSTVARENOM PROMETU U IZNOSU 50% IZNOSA POTPORE U 24 MJESECA

Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju temeljem podataka iz poslovnih knjiga::

 • Pregled poslovnih primitaka i izdataka (Obrazac P-PPI)
 • Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI)
 • Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH)

Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju paušalno:

 • Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD)

Obveznici poreza na dobit:

 • Godišnji financijski izvještaj (Obrazac GFI-POD)
 • Popis dugotrajne imovine

NAPOMENE:
Svi troškovi moraju biti plaćeni transakcijski (putem računa poslovnog subjekta) i vidljivi na izvodima s poslovnog računa. Troškovi plaćeni gotovinom neće se smatrati prihvatljivima. Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a za koji se ne može tražiti povrat prema propisima o PDV-u.

Podnositelji zahtjeva koji ne mogu ostvariti potporu

 • Podnositelji zahtjeva čiji su privatni računi blokirani, odnosno koji u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju registrirane neizvršene osnove za plaćanje, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju
 • Podnositelji zahtjeva koji su bili zaposleni u poslovnom subjektu kojeg žele preuzeti uz potporu, unatrag 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Podnositelji zahtjeva čiji je prethodni poslovni subjekt prestao obavljati djelatnost ili su prestali biti vlasnici istog unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, kao i osobe koje su obavljale samostalnu djelatnost te članovi zadruga unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Podnositelji zahtjeva kojima je prethodni radni odnos prestao osobno uvjetovanim otkazom, u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postali dugotrajno nezaposlene osobe ili radno neaktivne dulje od 12 mjeseci. Pod dugotrajnom nezaposlenošću smatra se da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja Zavoda dulje od 12 mjeseci.
 • Podnositelji zahtjeva koji su već jednom koristili potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.
 • Podnositeljima zahtjeva koji planiraju preuzeti poslovni subjekt koji je već jednom bio korisnik potpore za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore1.
 • Podnositelji zahtjeva koji od člana obitelji2 namjeravaju preuzeti postojeći poslovni subjekt ili preuzeti poslovanje postojećeg poslovnog subjekta tako što će ga unijeti kao ulog u novi poslovni subjekt.

1) Uključuje i potpore za samozapošljavanje dodijeljene od bilo kojeg tijela javne vlasti.; 2) Pod članom obitelji smatraju se srodnici po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do trećeg stupnja zaključno, bračni drug ili srodnici po tazbini do drugog stupnja zaključno i onda kad je brak prestao te skrbnici ili štićenici, usvojitelji ili usvojenici.

Trajanje javnog poziva

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2022.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Kriteriji

 • Podnositelj zahtjeva mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva.
 • Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja, pri čemu se varijabilni iznos pravda troškovnikom dostavljenim uz poslovni plan, a koji je njegov sastavni dio, a koja potpora se isplaćuje na račun poslovnog subjekta.
 • Troškovi se mogu navoditi s uključenim porezom na dodanu vrijednost samo ako se ne može tražiti njegov povrat sukladno tada važećim propisima.
 • Podnositelj zahtjeva koji je imao registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva može koristiti mjeru isključivo ako je podmirio sve obveze s osnova javnih davanja (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti tog poslovnog subjekta.
 • Potpora za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo ako je riječ o preuzimanju poslovnog subjekta u cijelosti.

UDRUŽIVANJE KORISNIKA POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Ako više nezaposlenih osoba zajednički osnuju i započnu s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastave s poslovanjem poslovnog subjekta kojeg su preuzeli, na utvrđeni iznos potpore dodijelit će se dodatni fiksni iznos od 30.000 kn1. U slučaju da se više osoba udružuje u poslovni subjekt, potpora se može odobriti samo za dvije nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod.

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte:

 1. Skupina – do 150.000,00 kn (120.000 + 30.000 = 150.000 kn)
 2. Skupina – do 110.000,00 kn (80.000 + 30.000 = 110.000 kn)

Napomena:
Udruživanje korisnika potpore za samozapošljavanje ne mogu koristiti korisnici potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno.

1) U slučaju osnivanja j.d.o.o. nije moguće udruživanje uz potporu za samozapošljavanje temeljem ograničenja propisanih Zakonom o trgovačkim društvima.

Ocjenjivanje zahtjeva

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja temeljem objektivnih kriterija kojima su pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva postavljen na 65 bodova.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA SU SLIJEDEĆI:
Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova

U obzir se može uzeti svako radno iskustvo koje je povezano s budućom djelatnošću u kojoj se osoba želi samozaposliti, ukoliko podnositelj zahtjeva može pisanim putem dokazati da se bavio određenim poslom. Ukoliko je radno iskustvo nedokazivo, neće se uzimati u obzir prilikom ocjene zahtjeva. Također, potvrde o volontiranju kod poslodavaca iz privatnog sektora koji su osnovani s ciljem stjecanja dobiti, a koje nisu u skladu sa Zakonom o volonterstvu (NN 22/13), nisu prihvatljive.

R.br. Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti 15 bodova
1. osoba nema nikakvo radno iskustvo 0
osoba ima radno iskustvo, ali ne u djelatnosti u kojoj se želi samozaposliti 5
osoba ima radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se želi samozaposliti, ali kraće od 2 godine 10
osoba ima više od 2 godine radnog iskustva u djelatnosti u kojoj se želi samozaposliti 15

 

Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 10 bodova

Obrazovanje podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika može biti jedan od čimbenika koji će dati značajne bodove ocjeni zahtjeva za samozapošljavanje, jer dokazuje ulaganje podnositelja zahtjeva u vlastito znanje i vještine. U obzir je potrebno uzeti formalno obrazovanje kroz stečenu kvalifikaciju, kao i dodatna neformalna obrazovanja koja su dokaziva potvrdama i uvjerenjima.

R.br. Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti 10 bodova
2. osoba nema obrazovanje niti dodatne edukacije povezane s djelatnošću 0
osoba ima obrazovanje ili dodatne edukacije, ali ne usko srodne s djelatnošću 5
osoba ima obrazovanje ili dodatne edukacije povezane s djelatnošću 10

 

Prvo poduzetničko iskustvo – najviše 5 bodova

Prednost se daje osobama koje se po prvi put samozapošljavaju, dok se osobama s prethodnim poduzetničkim iskustvom unatrag više od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva dodjeljuje 0 bodova.

R.br. Prvo poduzetničko iskustvo 5 bodova
3. osoba već ima prethodno poduzetničko iskustvo 0
osobi će ovo biti prvo poduzetničko iskustvo 5

 

Pripremne radionice/savjetovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – najviše 10 bodova

Aktivnosti informiranja o samozapošljavanju nisu obavezne za podnositelje zahtjeva za samozapošljavanje, no dodatni bodovi dodijelit će se onim osobama koje će na njima sudjelovati.

R.br. Pripremne radionice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za ulazak u poduzetništvo 10 bodova
4. Korisnik nije sudjelovao u radionici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 0
Korisnik je sudjelovao u radionici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 10

 

Popunjenost poslovnog plana s priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik – najviše 15 bodova

Poslovni plan predstavlja dokument na temelju kojeg se potpora odobrava. Stoga se u ocjeni zahtjeva uzima u obzir popunjenost i razumljivost poslovnog plana kao jedan od čimbenika koji može ukazati na razumijevanje funkcioniranja budućeg poslovnog subjekta. Također, za kupovinu strojeva, opreme, tehnike, edukacije i sl. poželjno je da se uz zahtjev prilože ponude/predračuni kako bi se vidjelo da su podnositelji zahtjeva kao potencijalni poduzetnici istražili tržište i tržišne ponude.

R.br. Popunjenost i sadržaj poslovnog plana sa priloženim ponudama uz troškovnik 15 bodova
5. Poslovni plan popunjen s nužnim stavkama bez dodatnih obrazloženja, ponuda i pisama namjere 0
Poslovni plan popunjen s nužnim stavkama, dostavljene ponude i pisma namjere 5
Poslovni plan u cijelosti popunjen, dostavljene ponude i pisma namjere 10
Poslovni plan u cijelosti popunjen, poduzetnička ideja razumljivo i detaljno razrađena, dostavljene ponude i pisma namjere 15

 

Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva – najviše 10 bodova

Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/2017), veći broj bodova dodjeljivat će se onim zahtjevima u kojima je navedeno da će sjedište budućeg poslovnog subjekta biti registrirano u jednoj od jedinica lokalne samouprave (JLS) koje spadaju u skupine od I. do VI.

R.br. Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva 10 bodova
6. Sjedište poslovnog subjekta je na području JLS-a koje pripada VII. i VIII. skupini 0
Sjedište poslovnog subjekta je na području JLS-a koje pripada V. i VI. Skupini 5
Sjedište poslovnog subjekta je na području JLS-a koje pripada I. – IV. Skupini 10

 

Procjena prihoda i troškova- najviše 15 bodova

Svrha izrade poslovnog plana je ocjena poduzetničkog projekta koji je još u fazi razrade ideje od strane samog podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika. Jedan od pokazatelja uspješnosti projekta je i procjena buduće neto dobiti ili dohotka koja čini razliku između prihoda i rashoda umanjenih za propisani porez. Budući da se u nekim poslovnim planovima taj omjer prihoda i rashoda prikazuje nerazmjernim ili je procjena prihoda neutemeljeno visoka, upitna je time i realna procjena godišnje dobiti. S obzirom da se potpora dodjeljuje za dvije godine poslovanja, od podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika se očekuje dvogodišnja procjena njegovih prihoda i rashoda.

R.br. Procjena prihoda i rashoda 15 bodova
7. Nerealno procijenjeni prihodi/rashodi 0
Djelomično realno procijenjeni prihodi/rashodi 8
Realno procijenjeni prihodi/rashodi 15

 

Dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) – najviše 10 bodova

Dodatni bodovi se mogu dati onim zahtjevima koji imaju elemente „održivosti“ i „konkurentnosti“ s obzirom na lokalno tržište na kojem bi se djelatnost obavljala. Pod „održivosti“ se smatra da je poslovni plan dobro razrađen te da podnositelj zahtjeva kao budući poduzetnik ima jasnu viziju razvoja poslovanja. „Konkurentnost“ se odnosi na dobro razrađen dio poslovnog plana koji se tiče procjene omjera kvalitete i cijene nekog proizvoda/usluge te načina na koji će se podnositelj zahtjeva kao budući poduzetnik predstaviti tržištu. Također, važno je i je li za poduzetnički poduhvat predviđeno dodatno ulaganje od strane samog podnositelja zahtjeva kao poduzetnika ili nekog drugog izvora financiranja. Ocjene za ove elemente daju se na temelju sveobuhvatne procjene savjetnika s obzirom na kvalitetu poslovnog plana i osobina nezaposlene osobe – podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika.

R.br.  Dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) 10 bodova
8. Nejasno predstavljena poduzetnička ideja koja je bazirana isključivo na sredstvima potpore za samozapošljavanje 0
Definirane prednosti i slabosti u odnosu na konkurenciju na tržištu, te navedeni drugi izvori financiranja 5
Definirane prednosti i slabosti, te prilike i prijetnje u odnosu na konkurenciju na tržištu, te navedeni drugi izvori financiranja 10

 

Inovativnost projekta – najviše 5 bodova

„Inovativnost“ pretpostavlja novu vrstu djelatnosti koja nije dovoljno zastupljena na nekom području ili obavljanje već postojećih djelatnosti na nov način kroz uvođenje novog/inovativnog proizvoda/tehničko-tehnološkog procesa.

R.br. Inovativnost projekta 10 bodova
9. Projektom se ne uvodi novi/inovativni proizvod/tehničko-tehnološki proces 0
Projektom se uvodi novi/inovativni proizvod/tehničko-tehnološki proces 5

 

Ulaganje u nedostajuće djelatnosti – najviše 5 bodova

Pod pojmom „nedostajuće djelatnosti“ pretpostavlja se da na određenom lokalnom tržištu postoji svojevrstan nedostatak poslovnih subjekata koji obavljaju određene djelatnosti. Za ovu vrstu podataka područne službe i uredi Zavoda mogu koristiti preporuke za upisnu politiku u srednje škole.

R.br. Ulaganje u nedostajuće djelatnosti 5 bodova
10. Lokalno tržište zasićeno djelatnostima za koje se traži potpora 0
Ulaganje u nedostajuće djelatnosti na lokalnom tržištu 5

 

Napomena: Hrvatski zavod za zapošljavanje će osigurati redovito održavanje radionica za samozapošljavanje i/ili individualnog savjetovanja.

Obveze korisnika

 • 24 mjeseca održati poslovanje5 i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora6.
 • Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja sukladno odobrenom troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. Isto se dokazuje dostavom dokaza o utrošku varijabilnog iznosa potpore u roku od 30 dana od isteka prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja.
 • Ostvariti ukupni promet, odnosno prihod od obavljanja registriranih djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave samozaposlenog u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore. Isto se dokazuje službenim i zakonom propisanim financijskim izvješćima, u obliku i sadržaju, koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi.
 • ­U roku od 30 dana od datuma nabave opreme, o svom trošku označiti sufinanciranu opremu putem informativne plastične ploče ili samoljepljive plastificirane naljepnice. Sva vozila i sufinancirana oprema (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu) vrijednosti od 10.000 kn (s uključenim PDV-om) i više trebaju biti propisno označena.
  Izgled ploče ili naljepnice mora sadržavati bijelu podlogu na kojoj se nalazi logo HZZ-a i amblem Europske unije s natpisom „Sufinancira Europska unija“. Informativna ploča ili naljepnica mora biti na predmetu sufinanciranja najmanje do kraja sufinanciranog razdoblja.“ Preuzmite pripremu za tisak naljepnice ovdje.

U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, podnositelj zahtjeva kao korisnik potpore mora:

 • Od ukupno isplaćenog varijabilnog dijela potpore, vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku iznosa potpore prema odobrenom troškovniku ili dokazi nisu prihvatljivi, odnosno nastali su ili su plaćeni izvan propisanog roka, uvećano za zakonsku zateznu kamatu.
 • U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti poslovnog subjekta i odjave korisnika potpore kao zaposlenog iz HZMO baze s osnove radnog odnosa prije isteka 24-mjesečnog razdoblja ili prijave korisnika potpore kao zaposlenog na nepuno radno vrijeme, korisnik potpore vraća isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu na sljedeći način:
  – ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u prvom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupno isplaćeni iznos potpore,
  – ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u drugom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupni iznos varijabilnog dijela potpore i 50% fiksnog iznosa isplaćene potpore.

U svrhu utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za dodjelu potpore, kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva osnovanost zahtjeva, Zavod može zatražiti i drugu dokumentaciju od podnositelja zahtjeva, kao i provjeriti istinitost i točnost podataka u dostavljenoj dokumentaciji. Također, Zavod zadržava pravo naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva i pripadajuće dokumentacije, isplate sredstava i postupanja prema provedenoj reviziji.

5) Zavod povjerava uvidom u sustav evidencije HZMO te nadležnog registra, odnosno tijela (npr. sudski registar, obrtnička komora, nadležno ministarstvo); 6) Potvrda Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da korisnik potpore nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom. Isto se dokazuje na način da će Zavod u suradnji s nadležnim tijelima uspostavi elektronsku razmjenu.

Radionica Samozapošljavanje

HZZ organizira besplatne radionice za samozapošljavanje za sve zainteresirane korisnike. Radionice su neobavezne, ali donose dodatne bodove kod ocjene zahtjeva. Da bi se bodovi mogli dodijeliti, na radionici je potrebno sudjelovati prije predaje zahtjeva za dodjelu potpore.

Pogledajte raspored radionica ovdje i prijavite se.

Isplata sredstava

Jednokratno, na račun poslovnog subjekta, u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore7, a pod uvjetom dostave instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) i rješenja nadležnog registra, odnosno tijela (npr., sudski registar, obrtnička komora, nadležno ministarstvo) o upisu poslovnog subjekta od strane podnositelja zahtjeva.

7) Ugovor o dodjeli potpore potpisuju Zavod i poslovni subjekt te podnositelj zahtjeva u svojstvu jamca za ispunjenje obveza iz Ugovora.

Sredstva osiguranja

 • Podnositelj zahtjeva će, najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o dodjeli potpore (i kao uvjet isplate potpore), Zavodu dostaviti od strane javnog bilježnika potvrđenu bjanko zadužnicu, izdanu na prvi veći iznos od iznosa koji će biti isplaćen podnositelju zahtjeva sukladno navedenom ugovoru.
 • Ako je korisnik potpore trgovačko društvo, uz podnositelja zahtjeva kao dužnika, bjanko zadužnicu treba/ju potpisati i član/ovi društva i osobe ovlaštene za zastupanje kao jamci-platci.
 • Ako je korisnik potpore drugog pravnog oblika, uz korisnika potpore kao dužnika, bjanko zadužnicu treba potpisati i druga fizička osoba kao jamac platac8.
 • Ugovorom o dodjeli potpore bit će određeno da su odredbe o bjanko zadužnici bitan sastojak ugovora, te da će iste vrijediti među strankama ugovora i u slučaju njegovog otkaza ili raskida,
 • Zavod ima pravo po svojoj ocjeni ispuniti i podnijeti bjanko zadužnicu na naplatu protiv podnositelja zahtjeva (i/ili jamaca-plataca) radi namirenja bilo kojeg potraživanja iz ugovora o dodjeli potpore, uključujući osobito i potraživanje s osnova naknade štete, povrata isplaćenog po raskidu ugovora ili stečenog bez osnove. Zavod nije dužan posebno obavijestiti podnositelja zahtjeva (i/ili jamca-platca) prije podnošenja bjanko zadužnice na naplatu. Po iskorištenju zadužnice (u cijelosti ili djelomično), podnositelj zahtjeva (i jamci-platci, ako ih ima) su dužni predati Zavodu novu bjanko zadužnicu.
 • Zavod je ovlašten zadržati bjanko zadužnicu u svom posjedu (kao i pravo na naplatu iste) sve do okončanja naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva, pripadajuće dokumentacije i isplate sredstava po sklopljenom ugovoru o dodjeli potpore. Navedeno se ne primjenjuje ukoliko (i) je Zavod podnio bjanko zadužnicu na naplatu ili (ii) Zavod utvrdi postojanje takve tražbine prema podnositelju zahtjeva, u kojem slučaju Zavod ima pravo zadržati bjanko zadužnicu sve dok se njegove tražbine u cijelosti ne namire.

8) Jamac platac mora biti državljanin RH s prebivalištem u RH.

Napomene

Ako su, uz podnositelje zahtjeva koji koriste sredstva za samozapošljavanje, osnivači trgovačkog društva i druge osobe, podnositelji zahtjeva moraju imati većinski udio u poslovnom subjektu i voditi poslove te zastupati poslovni subjekt.

Ako je uz podnositelja zahtjeva koji koristi sredstva za samozapošljavanje suosnivač obrta druga fizička osoba, korisnici sredstava moraju osnovati zajednički obrt.

Ako je podnositelj zahtjeva osoba čiji su privatni računi blokirani, odnosno koja u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima registrirane neizvršene osnove za plaćanje, a namjerava osnovati, odnosno registrirati trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, potpora se može isplatiti isključivo dostavi li se bjanko zadužnica izdavatelj koje je trgovačko društvo, a jamci platci podnositelj zahtjeva i još jedna fizička osoba. Potpora se neće dodijeliti ako podnositelj zahtjeva traži potporu i namjerava osnovati, odnosno registrirati trgovačko društvo, a privatni računi su mu blokirani, odnosno u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima registrirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu koji prelazi 20% iznosa tražene potpore.

Korisnici potpore za samozapošljavanje kojima je ista isplaćena u 2022. godini ne mogu biti korisnici potpora za očuvanje radnih mjesta.

Obrada zahtjeva

Javni poziv, poslovni plan i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Predaja zahtjeva

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-građani.

Dokumentacija koju nezaposlena osoba dostavlja uz prijavu:

 • Poslovni plan s troškovnikom i naznakom vrste poslovnog subjekta koji će biti osnovan, odnosno registriran,
 • Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika ili Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate)

Dokumentacija/podaci koje će Zavod pribaviti razmjenom s nadležnim tijelima:

Za osobe koje su ranije obavljale djelatnost putem registriranog obrta, trgovačkog društva ili slobodne djelatnosti:

 • Potvrdu Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom9.

 

Za podnositelja zahtjeva koji preuzima postojeći poslovni subjekt:

 • Potvrdu Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom.10

 

NAPOMENA: Ukoliko Zavod u suradnji s nadležnim tijelima ne uspostavi elektronsku razmjenu za neki od gore navedenih dokumenata, pisano će obavijestiti podnositelje zahtjeva o daljnjim aktivnostima.

9) Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od tri radna dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.; 10) Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od tri radna dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.

Opći uvjeti i zakonodavna podloga

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini nalaze se ovdje.

Zakonodavna podloga kojom se reguliraju mjere aktivnog zapošljavanja u 2022. godini nalazi se ovdje.

[NOVO] Tipski primjer Ugovora

Tipski primjer ugovora za potporu za samozapošljavanje. Pogledajte ovdje.

Tipski primjer ugovora za potporu za samozapošljavanje (samo fiskni troškovi). Pogledajte ovdje.

Predaja zahtjeva

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Dokumentacija za dokaze

Proučite prije slanja zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.