Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Osposobljavanje na radnom mjestu i u ustanovama za obrazovanje odraslih

Izmjena: 1 siječnja, 2023

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2023. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Cilj mjere

Nezaposlenim osobama omogućiti uključivanje u formalne programe obrazovanja za stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta u stvarnom gospodarskom okruženju i u ustanovama za obrazovanje odraslih.

Trajanje mjere

Do 6 mjeseci

Ciljane skupine

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba (dalje u tekstu: Evidencija) koju vodi Zavod, a koje se osposobljavaju za rad

Vrsta troška

Poslodavac

 • troškovi mentorstva u bruto I iznosu mjesečno po polazniku, ovisno o razini složenosti poslova:
  • 225,00 EUR za programe za rad u zanimanjima niže razine složenosti (do ISCED 2)
  • 265,00 EUR za programe za rad u zanimanjima srednje razine složenosti (ISCED 3)
  • 300,00 EUR za programe za rad u zanimanjima više razine složenosti (ISCED 4 i više)
 • troškovi zdravstvenih pregleda ukoliko su neophodni za provedbu osposobljavanja
 • troškovi teorijske nastave u ustanovama za obrazovanje odraslih najviše do 2.400,00 EUR po polazniku (ovisno o složenosti programa i prosječnoj cijeni istovrsnog programa na određenom području) za formalne programe odobrene od strane nadležnog Ministarstva kojima se stječe javna isprava

Polaznik osposobljavanja

 • novčana pomoć nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • putni troškovi nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju članka 10., stavak 1., točka 2. Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18) za osobe osigurane u određenim i posebnim okolnostima

Za hrvatske povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva, kako su isti definirani Pojmovnikom objavljenim na https://mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/ , uz prethodno navedeno:

 • povrat stvarnog iznosa jednokratno uplaćenog iznosa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje do maksimalno 12 mjeseci, ako su ti troškovi nastali najviše 12 mjeseci prije početka osposobljavanjae
 • povrat stvarno plaćenih troškova doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja osposobljavanjae
 • povrat stvarno nastalih troškova na ime prijevoda dokumenata za potrebe priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije i postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

Korisnici

 1. nositelji osposobljavanja – poduzetnici, poduzetničke potporne institucije i neprofitne organizacije koji obavljaju gospodarsku djelatnost, kako su isti definirani Pojmovnikom objavljenim na https://mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/ .
 2. polaznici osposobljavanja – nezaposlene osobe iz ciljane skupine

Napomena: Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, kako su isti definirani Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr, mogu se uključiti u osposobljavanje za stjecanje javne isprave o osposobljenosti.

Način odabira korisnika

 • nositelji osposobljavanja – javni poziv i obrada zahtjeva
 • polaznici osposobljavanja – selekcija kandidata i upućivanje od strane savjetnika za zapošljavanje Zavoda

Kriteriji

Zahtjev mogu podnijeti poslodavci i druge organizacije koje mogu provesti osposobljavanje radi stjecanja kompetencija, koje imaju potrebe za zapošljavanjem radnika ili suradnju s drugim poslodavcima koji iskazuju potrebe za radnicima traženih kompetencija ili pružaju mogućnosti za samozapošljavanje radnika (kao što su razvojne agencije, poduzetnički inkubatori ili nevladine udruge).

U svrhu provođenja osposobljavanja poslodavac mora imati osigurane prostorne i materijalne uvjete za provedbu programa, uključujući mentora s najmanje 2 godine radnog iskustva u zanimanju ili poslovima za kojie se vrši osposobljavanje, s najmanje stečenom kvalifikacijom na razini srednjoškolskog obrazovanja. Jedan mentor može osposobljavati do najviše 3 osobe.

Iznimno, mentor u poduzetničkim potpornim institucijama koje provode osposobljavanja za specifične poslove iz sustava visokih tehnologija mogu osposobljavati do najviše 10 osoba, ovisno o organizacijskim uvjetima.

UVJETI ZA PONOVNO KORIŠTENJE MJERE

Novi zahtjev za osposobljavanje može se odobriti nositelju osposobljavanja pod uvjetom da se u trenutku podnošenja novog zahtjeva ne provodi osposobljavanje za isto radno mjesto te ako je zadovoljen uvjet da je najmanje 30% polaznika koji su završili osposobljavanje za isto radno mjesto (s početkom osposobljavanja unatrag 12 mjeseci od dana početka novog osposobljavanja) zasnovalo radni odnos prema evidenciji HZMO-a na poslovima koji su vezani za program osposobljavanja, odnosno 15% kada je riječ o osobama s invaliditetom.

Obveze korisnika

Nositelj osposobljavanja (poslodavac):

 • osigurati uvjete za provedbu osposobljavanja prema dogovorenom programu
 • osigurati najmanje 1 mentora na 3 polaznika te njihovu stalnu podršku tijekom trajanja osposobljavanja te osigurati prijenos potrebnog teorijskog znanja za obavljanje poslova
 • osigurati najmanje 1 mentora na 10 polaznika za osposobljavanja u poduzetničkim potpornim institucijama
 • protekom svakog mjeseca Zavodu dostaviti izvještaj o prisutnosti
 • predstavnicima Zavoda omogućiti kontrolu izvođenja programa osposobljavanja
 • osigurati plaću mentora u većem ili istom iznosu prije provedbe osposobljavanja
 • uputiti polaznike na zdravstveni pregled ako je isti potreban za osposobljavanje
 • na kraju provedenog osposobljavanja polaznicima izdati uvjerenje o stečenoj kvalifikaciji ili stručnoj osposobljenosti (javna isprava)
 • u roku od 15 dana od zadnjeg dana osposobljavanja dostaviti Zavodu od strane ovlaštene osobe poslodavca potpisani Izvještaj o provedbi osposobljavanja s financijsko-računovodstvenom dokumentacijom u svrhu dokazivanja namjenskog utroška dobivenog iznosa potpore sukladno odobrenim troškovima za provedbu mjere koji mora sadržavati najmanje sljedeće podatke i dokaze:
  – dokaz o isplaćenoj plaći mentoru (JOPPD obrazac i izvadak po transakcijskom računu poslovnog subjekta) za vrijeme trajanja osposobljavanja.
  – račun temeljem ponude za trošak vanjskog predavača teorijske nastave i nastavnog materijala
  – kopiju izdanog uvjerenja o stečenoj kvalifikaciji ili stručnoj osposobljenosti

Poslodavac ne može radnicima otkazati ugovor o radu radi poslovno uvjetovanih razloga na radnim mjestima na kojima se osobe osposobljavaju.

Polaznik:

 • redovito i aktivno sudjelovati u osposobljavanju
 • po završetku osposobljavanja prihvatiti ponuđeno zaposlenje u skladu sa stečenim kompetencijama

U svrhu utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za dodjelu potpore, kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva osnovanost zahtjeva, Zavod može zatražiti i drugu dokumentaciju od podnositelja zahtjeva, kao i provjeriti istinitost i točnost podataka u dostavljenoj dokumentaciji. Također, Zavod zadržava pravo naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva i pripadajuće dokumentacije, isplate sredstava i postupanja prema provedenoj reviziji.

Isplata sredstava

Nositelju osposobljavanja:

 • trošak mentorstva u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o sufinanciranju osposobljavanja na radnom mjestu)
 • troškovi teorijske nastave u ustanovama za obrazovanje odraslih isplaćuju se u roku od 30 dana od dana dostave računa i dokaza da je račun podmiren (izvod sa žiro računa nositelja osposobljavanja))
 • trošak zdravstvenih pregleda, ako su neophodni za provedbu osposobljavanja, isplaćuju se u roku od 30 dana od dana dostave računa i dokaza da je račun podmiren (izvod sa žiro računa nositelja osposobljavanja)

Polazniku obrazovanja – na početku mjeseca za prethodni mjesec na temelju prisutnosti na nastavi:

 • za hrvatske povratnike/useljenike iz hrvatskog povratništva, kako su isti definirani Pojmovnikom, refundacija stvarno nastalih troškova obveznog zdravstvenog osiguranja, prijevoda dokumenata i naknade na ime priznavanja inozemne obrazovne i stručne kvalifikacije 30 dana od dana dostave dokaza o nastalim troškovima.

Napomene

Osoba koja je upućena na osposobljavanje na radnom mjestu ne briše se za vrijeme osposobljavanja iz Evidencije i prima novčanu pomoć. Ukoliko je osoba u trenutku početka osposobljavanja na radnom mjestu primatelj naknade za vrijeme nezaposlenosti, isplaćivanje naknade se, sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20, 18/22), obustavlja za vrijeme trajanja osposobljavanja na radnom mjestu kod poslodavca. Po završetku osposobljavanja na radnom mjestu, novčana naknada se nastavlja isplaćivati za preostalo razdoblje za koje je priznato pravo na naknadu. Poslodavac osobi koja se osposobljava na radnom mjestu ne smije naložiti obavljanje poslova u razdoblju između 22 sata uvečer i 6 sati prije podne te nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

Osposobljavanje na radnom mjestu provodi se u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno.

Sredstva osiguranja

 • Podnositelj zahtjeva će, najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o dodjeli potpore (i kao uvjet isplate potpore), Zavodu dostaviti od strane javnog bilježnika potvrđenu bjanko zadužnicu/e, izdanu na veći iznos od iznosa koji će biti isplaćen podnositelju zahtjeva sukladno navedenom ugovoru.
 • Ugovorom o dodjeli potpore bit će određeno da su odredbe o bjanko zadužnici bitan sastojak ugovora, te da će iste vrijediti među strankama ugovora i u slučaju njegovog otkaza ili raskida,
 • Zavod ima pravo po svojoj ocjeni ispuniti i podnijeti bjanko zadužnicu na naplatu protiv podnositelja zahtjeva (i/ili jamaca-plataca) radi namirenja bilo kojeg potraživanja iz ugovora o dodjeli potpore, uključujući osobito i potraživanje s osnova naknade štete, povrata isplaćenog po raskidu ugovora ili stečenog bez osnove. Zavod nije dužan posebno obavijestiti podnositelja zahtjeva (i/ili jamca-platca)  prije podnošenja bjanko zadužnice na naplatu. Po iskorištenju zadužnice (u cijelosti ili djelomično), podnositelj zahtjeva (i jamci-platci, ako ih ima) su dužni predati Zavodu novu bjanko zadužnicu.
 • Zavod je ovlašten zadržati bjanko zadužnicu u svom posjedu (kao i pravo na naplatu iste)  sve do okončanja naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva, pripadajuće dokumentacije i isplate sredstava po sklopljenom ugovoru o dodjeli potpore. Navedeno  se ne primjenjuje ukoliko (i) je Zavod podnio bjanko zadužnicu na naplatu ili (ii) Zavod utvrdi postojanje tražbine prema podnositelju zahtjeva, u kojem slučaju Zavod ima pravo zadržati bjanko zadužnicu sve dok se njegove tražbine u cijelosti ne namire.

Dokumentacija

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: www.mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu https://burzarada.hzz.hr/.

Dokumentacija koju poslodavac dostavlja uz prijavu:

Zahtjev nositelja osposobljavanja sadržava:

 • podatke o poslodavcu kod kojeg će se provoditi osposobljavanje
 • podatke o obrazovnoj ustanovi u kojoj će se provoditi teorijska nastava
 • podatke o programu osposobljavanja s definiranim razlozima za provedbu osposobljavanja,

trajanjem, ishodima učenja te znanjima i vještinama stečenim nakon osposobljavanja

 • podatke o mentorima/predavačima
 • podatke o izabranim polaznicima
 • podatke o troškovima programa osposobljavanja
 • Izjava poslodavca o stečenoj kvalifikaciji i radnom iskustvu mentora
 • ponudu obrazovne ustanove s navedenim troškom programa

Dokumentacija/podaci koje će Zavod pribaviti razmjenom s nadležnim tijelima:

 • Potvrda Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom.1
 • za hrvatske povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva dokaz temeljem razmjene sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske

NAPOMENA:
Ukoliko Zavod u suradnji s nadležnim tijelima ne uspostavi elektronsku razmjenu za neki od gore navedenih dokumenata, pisano će obavijestiti podnositelje zahtjeva o daljnjim aktivnostima.

1) Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.

Predaja zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.