Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Osposobljavanje na radnom mjestu

Izmjena: 1 siječnja, 2023

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2023. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Cilj mjere

Nezaposlenim osobama omogućiti stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili obnavljanje vještina izgubljenih tijekom proteka vremena.

Trajanje mjere

Ciljana skupina 1: do 4 mjeseca. Iznimno, za osobe osobe uključene u Program integracije ranjivih skupina na tržište rada – Posao+ do 6 mjeseci. Ciljana skupina 2: do 6 mjeseci

Ciljane skupine

 1. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba (dalje u tekstu: Evidencija) koju vodi Zavod, a koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti do 3. stupnja ISCED (srednjoškolsko obrazovanje)
 2. Nezaposlene osobe prijavljene u Evidenciju Zavoda, a koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine (ISCED 4 i više), za koje nema formalnih programa obrazovanja – uvjet završena najmanje četverogodišnja srednja strukovna škola ili općeg obrazovanja i osobe sa stečenim kvalifikacijama na visokoškolskoj razini koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se osposobljavati

Vrsta prihvatljivih troškova

Nositelj osposobljavanja

Za osobe iz ciljane skupine 1:

 • troškovi mentorstva u bruto I iznosu mjesečno po polazniku, ovisno o razini složenosti poslova:
  • 225,00 EUR za programe osposobljavanja za rad u zanimanjima niže razine složenosti (do ISCED 2)
  • 265,00 EUR za programe osposobljavanja za rad u zanimanjima srednje razine složenosti (ISCED 3)
 • troškovi zdravstvenih pregleda ukoliko su neophodni za provedbu osposobljavanja

Za osobe iz ciljane skupine 2:

 • troškovi mentorstva u bruto I iznosu do 300,00 EUR mjesečno po polazniku, za dane osposobljavanja kod poslodavca
 • ostali troškovi osposobljavanja (trošak vanjskog predavača teorijske nastave po potrebi i nastavnog materijala)
 • troškovi zdravstvenih pregleda ukoliko su neophodni za provedbu osposobljavanja

Za osobe iz ciljane skupine 2 maksimalno se može isplatiti najviše do 2.400,00 EUR po polazniku za ukupno trajanje osposobljavanja. Tako isplaćeni iznos potpore obuhvaća sve troškove koji nastanu ili bi mogli nastati u vezi s izvođenjem programa osposobljavanja.

Polaznik osposobljavanja

 • novčana pomoć nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • putni troškovi nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju članka 10., stavak 1., točka 2. Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18) za osobe osigurane u određenim i posebnim okolnostima

Za hrvatske povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva, kako su isti definirani Pojmovnikom objavljenim na https://mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/  , uz prethodno navedeno:

 • povrat stvarnog iznosa jednokratno uplaćenog iznosa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje do maksimalno 12 mjeseci, ako su ti troškovi nastali najviše 12 mjeseci prije početka osposobljavanja
 • povrat stvarno plaćenih troškova doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja osposobljavanja
 • povrat stvarno nastalih troškova na ime prijevoda dokumenata za potrebe priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije i postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

Korisnici

 1. nositelji osposobljavanja – poduzetnici, poduzetničke potporne institucije i neprofitne organizacije koje obavljaju gospodarsku djelatnost, kako su isti definirani Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr
 2. nezaposlene osobe iz ciljane skupine

Napomena: Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, kako su isti definirani Pojmovnikom objavljenim na https://mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/, mogu se uključiti u osposobljavanje na radnom mjestu za rad u zanimanjima složenosti najviše do razine koja odgovara njihovom najviše stečenom stupnju obrazovanja.

Način odabira korisnika

 • nositelji osposobljavanja – javni poziv i obrada zahtjeva
 • polaznici osposobljavanja – selekcija kandidata i upućivanje od strane savjetnika za zapošljavanje Zavoda

Kriteriji

Zahtjev mogu podnijeti poslodavci i druge organizacije koje mogu provesti osposobljavanje radi stjecanja kompetencija, koji imaju potrebe za zapošljavanjem radnika ili suradnju s drugim poslodavcima koji iskazuju potrebe za radnicima traženih kompetencija ili pružaju mogućnosti za samozapošljavanje radnika (kao što su razvojne agencije, poduzetnički inkubatori ili nevladine udruge).

U svrhu provođenja osposobljavanja poslodavac mora imati osigurane prostorne i materijalne uvjete za provedbu programa, uključujući mentora s najmanje 2 godine radnog iskustva u zanimanju ili poslovima za kojie se vrši osposobljavanje, s najmanje stečenom kvalifikacijom na razini srednjoškolskog obrazovanja. Jedan mentor može osposobljavati do najviše 3 osobe.

Iznimno, mentor u poduzetničkim potpornim institucijama koje provode osposobljavanja za specifične poslove iz sustava visokih tehnologija mogu osposobljavati do najviše 10 osoba, ovisno o organizacijskim uvjetima te prema potrebi angažirati vanjske predavače za određeni dio programa.

UVJETI ZA PONOVNO KORIŠTENJE MJERE

Novi zahtjev za osposobljavanje može se odobriti nositelju osposobljavanja pod uvjetom da se u trenutku podnošenja novog zahtjeva ne provodi osposobljavanje za isto radno mjesto te ako je zadovoljen uvjet da je najmanje 30% polaznika koji su završili osposobljavanje za isto radno mjesto (s početkom osposobljavanja unatrag 12 mjeseci od dana početka novog osposobljavanja) zasnovalo radni odnos prema evidenciji HZMO-a na poslovima koji su vezani za program osposobljavanja, odnosno 15% kada je riječ o osobama s invaliditetom.

Obveze korisnika

Nositelj osposobljavanja (poslodavac):

 • osigurati uvjete za provedbu osposobljavanja prema dogovorenom programu
 • osigurati najmanje 1 mentora na 3 polaznika te njihovu stalnu podršku tijekom trajanja programa, za dane osposobljavanja kod poslodavca, te osigurati prijenos potrebnog teorijskog znanja za obavljanje poslova
 • osigurati najmanje 1 mentora na 10 polaznika za osposobljavanja u poduzetničkim potpornim institucijama
 • protekom svakog mjeseca Zavodu dostaviti izvještaj o prisutnosti
 • predstavnicima Zavoda omogućiti kontrolu izvođenja programa osposobljavanja
 • osigurati plaću mentora u većem ili istom iznosu prije provedbe osposobljavanja
 • uputiti polaznike na zdravstveni pregled ako je isti potreban za osposobljavanje
 • na kraju provedenog osposobljavanja polaznicima izdati potvrdu o trajanju osposobljavanja i stečenim kompetencijama
 • u roku od 15 dana od zadnjeg dana osposobljavanja dostaviti Zavodu od strane ovlaštene osobe poslodavca potpisani Izvještaj o provedbi osposobljavanja s financijsko-računovodstvenom dokumentacijom u svrhu dokazivanja namjenskog utroška dobivenog iznosa potpore sukladno odobrenim troškovima za provedbu mjere koji mora sadržavati najmanje sljedeće podatke i dokaze:
  – dokaz o isplaćenoj plaći mentoru (JOPPD obrazac i izvadak po transakcijskom računu poslovnog subjekta) za vrijeme trajanja osposobljavanja
  – račun temeljem ponude za trošak vanjskog predavača teorijske nastave i nastavnog materijala
  – kopiju izdane potvrde o stečenim kompetencijama

Poslodavac ne može radnicima otkazati ugovor o radu radi poslovno uvjetovanih razloga na radnim mjestima na kojima se osobe osposobljavaju.

Polaznik:

 • redovito i aktivno sudjelovati u osposobljavanju
 • po završetku osposobljavanja prihvatiti ponuđeno zaposlenje u skladu sa stečenim kompetencijama

U svrhu utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za dodjelu potpore, kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva osnovanost zahtjeva, Zavod može zatražiti i drugu dokumentaciju od podnositelja zahtjeva, kao i provjeriti istinitost i točnost podataka u dostavljenoj dokumentaciji. Također, Zavod zadržava pravo naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva i pripadajuće dokumentacije, isplate sredstava i postupanja prema provedenoj reviziji.

Isplata sredstava

Nositelju osposobljavanja:

 • trošak mentorstva u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o sufinanciranju osposobljavanja na radnom mjestu
 • trošak zdravstvenih pregleda, ako su neophodni za provedbu osposobljavanja, isplaćuju se u roku od 30 dana od dana dostave računa i dokaza da je račun podmiren (izvod sa žiro računa nositelja osposobljavanja)

Polazniku obrazovanja – na početku mjeseca za prethodni mjesec na temelju prisutnosti na nastavi:

 • za hrvatske povratnike/useljenike iz hrvatskog povratništva, kako su isti definirani Pojmovnikom objavljenim na https://mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/, refundacija stvarno nastalih troškova obveznog zdravstvenog osiguranja, prijevoda dokumenata i naknade na ime priznavanja inozemne obrazovne i stručne kvalifikacije 30 dana od dana dostave dokaza o nastalim troškovima.

Napomene

Osoba koja je upućena na osposobljavanje na radnom mjestu ne briše se za vrijeme osposobljavanja iz Evidencije i prima novčanu pomoć. Ukoliko je osoba u trenutku početka osposobljavanja na radnom mjestu primatelj naknade za vrijeme nezaposlenosti, isplaćivanje naknade se, sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada  (NN 118/18, 32/20, 18/22), obustavlja za vrijeme osposobljavanja na radnom mjestu kod poslodavca. Po završetku osposobljavanja na radnom mjestu, novčana naknada se nastavlja isplaćivati za preostalo razdobljeza koje je priznato pravo na naknadu.

Poslodavac osobi koja se osposobljava na radnom mjestu ne smije naložiti obavljanje poslova u razdoblju između 22 sata uvečer i 6 sati prije podne te nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

Osposobljavanje na radnom mjestu provodi se u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno.

Sredstva osiguranja

 • Podnositelj zahtjeva će, najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o dodjeli potpore (i kao uvjet isplate potpore), Zavodu dostaviti od strane javnog bilježnika potvrđenu bjanko zadužnicu/e, izdanu na veći iznos od iznosa koji će biti isplaćen podnositelju zahtjeva sukladno navedenom ugovoru.
 • Ugovorom o dodjeli potpore bit će određeno da su odredbe o bjanko zadužnici bitan sastojak ugovora, te da će iste vrijediti među strankama ugovora i u slučaju njegovog otkaza ili raskida,
 • Zavod ima pravo po svojoj ocjeni ispuniti i podnijeti bjanko zadužnicu na naplatu protiv podnositelja zahtjeva (i/ili jamaca-plataca) radi namirenja bilo kojeg potraživanja iz ugovora o dodjeli potpore, uključujući osobito i potraživanje s osnova naknade štete, povrata isplaćenog po raskidu ugovora ili stečenog bez osnove. Zavod nije dužan posebno obavijestiti podnositelja zahtjeva (i/ili jamca-platca) prije podnošenja bjanko zadužnice na naplatu. Po iskorištenju zadužnice (u cijelosti ili djelomično), podnositelj zahtjeva (i jamci-platci, ako ih ima) su dužni predati Zavodu novu bjanko zadužnicu.
 • Zavod je ovlašten zadržati bjanko zadužnicu u svom posjedu (kao i pravo na naplatu iste)  sve do okončanja naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva, pripadajuće dokumentacije i isplate sredstava po sklopljenom ugovoru o dodjeli potpore. Navedeno  se ne primjenjuje ukoliko (i) je Zavod podnio bjanko zadužnicu na naplatu ili (ii) Zavod utvrdi postojanje tražbine prema podnositelju zahtjeva, u kojem slučaju Zavod ima pravo zadržati bjanko zadužnicu sve dok se njegove tražbine u cijelosti ne namire.

Dokumentacija

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: www.mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu https://burzarada.hzz.hr/ .

Dokumentacija koju poslodavac dostavlja uz prijavu:

Zahtjev nositelja osposobljavanja sadržava:

 • podatke o poslodavcu kod kojeg će se provoditi osposobljavanje
 • podatke o programu osposobljavanja s definiranim razlozima za provedbu osposobljavanja, trajanjem, ishodima učenja te znanjima i vještinama stečenim nakon osposobljavanja
 • podatke o mentorima/predavačima
 • podatke o izabranim polaznicima
 • podatke o troškovima programa osposobljavanja
 • podatke o ostalim troškovima osposobljavanja s priloženom ponudom (trošak vanjskog predavača teorijske nastave po potrebi i nastavnog materijala)
 • Izjavu poslodavca o stečenoj kvalifikaciji i radnom iskustvu mentora

Dokumentacija/podaci koje će Zavod pribaviti razmjenom s nadležnim tijelima:

 • Potvrda Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom.1
 • za hrvatske povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva dokaz temeljem razmjene sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske

NAPOMENA:
Ukoliko Zavod u suradnji s nadležnim tijelima ne uspostavi elektronsku razmjenu za neki od gore navedenih dokumenata, pisano će obavijestiti podnositelje zahtjeva o daljnjim aktivnostima.


1 Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.

Predaja zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.