Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Osposobljavanje na radnom mjestu

Kako podnijeti zahtjev za mjeru za osposobljavanje na radnom mjestu?

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Zahtjev nositelja sadržava:

 • podatke o programu osposobljavanja s definiranim razlozima za provedbu osposobljavanja, trajanjem, ishodima učenja te znanjima i vještinama stečenim nakon osposobljavanja,
 • podatke o poslodavcu kod kojeg će se provoditi osposobljavanje, predavaču/ima ili mentoru/ima te o odabranim polaznicima,
 • podatke o troškovima programa osposobljavanja,
 • potvrdu o stanju duga vezano uz obvezna osiguranja i pripadajuće poreze,
 • izjavu poslodavca o radnom iskustvu mentora.

Tko može koristiti mjeru osposobljavanje na radnom mjestu?

 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod, a koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti do 3. stupnja ISCED (srednjoškolsko obrazovanje)
 • Nezaposlene osobe prijavljene u Evidenciju Zavoda, a koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine (ISCED 4 i više), za koje nema formalnih programa obrazovanja – uvjet završena najmanje četverogodišnja srednja strukovna škola ili općeg obrazovanja i osobe sa stečenim kvalifikacijama na visokoškolskoj razini koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se osposobljavati

Koliko traje osposobljavanje na radnom mjestu?

Za ciljane skupine pod brojem 1.: do 4 mjeseca. Iznimno, za osobe osobe uključene u Program integracije ranjivih skupina na tržište rada – Posao+ do 6 mjeseci.

Za ciljanu skupinu pod brojem 2.: do 6 mjeseci.

Osposobljavanje na radnom mjestu provodi se u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno.

Imaju li polaznici pravo na novčanu pomoć i putne troškove za vrijeme osposobljavanja?

Polaznici osposobljavanja imaju pravo za dane provedene na osposobljavanju pokrivanje sljedećih troškova:

 • novčana pomoć nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • putni troškovi nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju članka 10., stavak 1., točka 2. Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18) za osobe osigurane u određenim i posebnim okolnostima

Za hrvatske povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva, kako su isti definirani Pojmovnikom uz prethodno navedeno:

 • povrat stvarnog iznosa jednokratno uplaćenog iznosa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje do maksimalno 12 mjeseci, ako su ti troškovi nastali najviše 12 mjeseci prije početka osposobljavanja
 • povrat stvarno plaćenih troškova doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja osposobljavanja
 • povrat stvarno nastalih troškova na ime prijevoda dokumenata za potrebe priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije i postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

Briše li se osoba za vrijeme osposobljavanja iz evidencije nezaposlenih?

Osoba koja je upućena na osposobljavanje na radnom mjestu se ne briše iz evidencije nezaposlenih za vrijeme osposobljavanja te prima novčanu pomoć.

Ukoliko su polaznici bili korisnici novčane naknade u trenutku početka osposobljavanja, obustavlja li se isplata novčane naknade za vrijeme osposobljavanja?

Ukoliko je osoba u trenutku početka osposobljavanja na radnom mjestu primatelj naknade za vrijeme nezaposlenosti, isplaćivanje naknade se, sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada  (NN 118/18, 32/20, 18/22), obustavlja za vrijeme osposobljavanja na radnom mjestu kod poslodavca. Po završetku osposobljavanja na radnom mjestu, novčana naknada se nastavlja isplaćivati za preostalo razdoblje za koje je priznato pravo na naknadu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.