Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja

Izmjena: 1 siječnja, 2024

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili pošaljite pitanje u naš korisnički centar.

Cilj mjere

Omogućiti osobama prijavljenim u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja koju vodi Zavod, stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje ili zadržavanje postojećeg radnog mjesta u zanimanjima traženim na tržištu rada

Trajanje mjere

Ovisno o programu odobrenom od strane nadležnog Ministarstva

Ciljane skupine

 1. nezaposlene osobe
 2. ostali tražitelji zaposlenja[1]

 


[1] Zaposlene osobe ili osobe koje iz bilo kojeg razloga nisu u evidenciji nezaposlenih osoba, a žele promijeniti posao ili zadržati postojeće radno mjesto i jačati svoju zapošljivost sukladno članku 13. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20, 18/22).

Vrsta troška

Obrazovna ustanova

 • troškovi nastave uključujući troškove zaštitne opreme i udžbenika

Zdravstvena ustanova

 • troškovi liječničkog i sanitarnog pregleda

Polaznik obrazovanja

 • novčana pomoć nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • putni troškovi nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju članka 10., stavak 1., točka 2. Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18) za osobe osigurane u određenim i posebnim okolnostima u iznosu 5%, ako drugačije nisu osigurane

 

Napomena: Putni troškovi se nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda isplaćuju prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda za vrijeme provedbe programa obrazovanja u obrazovnoj ustanovi. U slučaju kad se program obrazovanja provodi putem nastave na daljinu putni troškovi se ne isplaćuju.

 

Polaznici osnovnoškolskog obrazovanja

U program završavanja osnovne škole mogu se uključiti samo nezaposlene osobe kojima se financira isključivo stvarni putni trošak za vrijeme obrazovanja prema danima prisutnosti na nastavi. Program obrazovanja financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja te se kandidati mogu uputiti samo u one ustanove s kojima Zavod ima potpisan sporazum.

Korisnici

Obrazovne ustanove koje su odabrane putem javne nabave za provedbu programa obrazovanja.

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljeni u Evidenciju.

Način odabira korisnika

Odabir obrazovne ustanove provodi se postupkom javne nabave te Zavod s odabranom ustanovom sklapa okvirni sporazum.

Odabir kandidata se provodi na temelju javnog poziva među osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda kao nezaposlene osobe ili kao ostali tražitelji zaposlenja.

Kriteriji

Obrazovanje uključuje programe osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije, stjecanja srednjoškolske kvalifikacije i učenja stranih jezika za rad u zanimanjima koja su utvrđena kao nedostajuća, odnosno deficitarna na lokalnim tržištima rada. Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljeni u Evidenciju Zavoda u pojedine programe se uključuju sukladno iskazanom interesu i vodeći računa o preduvjetima za uključivanje u isto (psihofizičke mogućnosti, stečena razina kvalifikacije, dodatna predznanja i sl.) koje tijekom postupka selekcije utvrđuju savjetnici područnih službi i ureda Zavoda.

Obrazovanje se provodi prema planovima koji se kreiraju na razini područnih ureda/službi Zavoda. Popis raspoloživih obrazovnih programa prema područnim uredima/službama Zavoda u godini provedbe mjere javno je dostupan na službenim internetskoj stranici Zavoda putem koje je otvorena i mogućnost online iskazivanja interesa za obrazovanjem.

 

U obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja ne mogu se uključiti:

 • osobe koje su korisnici mirovine
 • strani radnici iz trećih zemalja[1] koji rade na području Republike Hrvatske na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada
 • redovni učenici i studenti

 


[1] Zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora (države članice Europske unije, Island, Lihtenštajn i Norveška) i Švicarske.

Obveze korisnika

Obrazovna ustanova

 • provesti obrazovanje prema kriterijima definiranim u provedenom postupku javne nabave
 • pratiti aktivnosti polaznika i Zavod izvijestiti o njihovom prisustvu najkasnije u roku od 5 dana od isteka mjeseca za prethodni mjesec
 • po završetku programa obrazovanja organizirati završni ispit, polaznicima izdati uvjerenje o stečenoj kvalifikaciji, a Zavodu dostaviti završno izvješće o provedenom programu obrazovanja

 

Polaznici

 • redovito pohađati nastavu uz aktivno sudjelovanje
 • nezaposlene osobe dužne su po završetku programa obrazovanja prihvatiti ponuđeno zaposlenje u skladu sa stečenim kompetencijama

Isplata sredstava

Obrazovna ustanova – puni iznos troška u roku od 30 dana od potpisa ugovora o nabavi usluga obrazovanja

Zdravstvena ustanova – puni iznos troška u roku od 30 dana od dostave računa

Polaznik obrazovanja – na početku mjeseca za prethodni mjesec na temelju prisutnosti polaznika na nastavi

Napomene

Trošak prijevoza utvrđuje se jednom, po predaji zahtjeva za pravo na novčanu pomoć i troškove prijevoza za vrijeme obrazovanja te ovisi o mjestu izvođenja nastave odabrane ustanove, a naknadne izmjene istog nisu moguće (osim iz opravdanih razloga, ako ustanova iz objektivnih razloga dio nastave mora provesti na drugom mjestu od planiranog).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.