Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja

Izmjena: 30 prosinca, 2021

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2022. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Cilj mjere

Omogućiti osobama prijavljenim u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja (dalje u tekstu: Evidencija) koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod) stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje ili zadržavanje postojećeg radnog mjesta u zanimanjima traženim na tržištu rada.

Trajanje mjere

Ovisno o programu odobrenom od strane nadležnog Ministarstva.

Visina troška

Obrazovna ustanova:

 • troškovi nastave uključujući troškove zaštitne opreme i udžbenika

Zdravstvena ustanova:

 • troškovi liječničkog i sanitarnog pregleda

Polaznik obrazovanja:

 • novčana pomoć nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • putni troškovi nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju članka 10., stavak 1., točka 2. Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18) za osobe osigurane u određenim i posebnim okolnostima u iznosu 5%, ako drugačije nisu osigurane

Napomena: Putni troškovi se nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda isplaćuju prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda za vrijeme provedbe programa obrazovanja u obrazovnoj ustanovi. U slučaju kad se program obrazovanja provodi putem nastave na daljinu putni troškovi se ne isplaćuju.

Polaznici osnovnoškolskog obrazovanja:

 • U program završavanja osnovne škole mogu se uključiti samo nezaposlene osobe kojima se financira isključivo stvarni putni trošak za vrijeme obrazovanja prema danima prisutnosti na nastavi. Program obrazovanja financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja te se kandidati mogu uputiti samo u one ustanove s kojima Zavod ima potpisan sporazum.

Ciljane skupine

 • Nezaposlene osobe
 • Ostali tražitelji zaposlenja1

1) Zaposlene osobe ili osobe koje iz bilo kojeg razloga nisu u evidenciji nezaposlenih osoba, a žele promijeniti posao ili zadržati postojeće radno mjesto i jačati svoju zapošljivost sukladno članku 13. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20).

Korisnici

Obrazovne ustanove koje su odabrane putem javne nabave za provedbu programa obrazovanja.

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljeni u Evidenciju.

Način odabira korisnika

Odabir obrazovne ustanove provodi se postupkom javne nabave te Zavod s odabranom ustanovom sklapa okvirni sporazum.

Odabir kandidata se provodi na temelju javnog poziva među osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda kao nezaposlene osobe ili kao ostali tražitelji zaposlenja.

Kriteriji

Obrazovanje uključuje programe osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije i učenja stranih jezika za rad u zanimanjima koja su utvrđena kao nedostajuća, odnosno deficitarna na lokalnim tržištima rada. Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljeni u Evidenciju Zavoda u pojedine programe se uključuju sukladno iskazanom interesu i vodeći računa o preduvjetima za uključivanje u isto (psihofizičke mogućnosti, stečena razina kvalifikacije, dodatna predznanja i sl.) koje tijekom postupka selekcije utvrđuju savjetnici područnih službi i ureda Zavoda.

Obrazovanje se provodi prema planovima koji se kreiraju na razini područnih ureda/službi Zavoda. Popis raspoloživih obrazovnih programa prema područnim uredima/službama Zavoda u godini provedbe mjere javno je dostupan na službenim internetskoj stranici Zavoda putem koje je otvorena i mogućnost online iskazivanja interesa za obrazovanjem.

U obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja ne mogu se uključiti:

 • osobe koje su korisnici mirovine
 • strani radnici iz trećih zemalja2 koji rade na području Republike Hrvatske na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada
 • redovni učenici i studenti

2) Zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora (države članice Europske unije, Island, Lihtenštajn i Norveška) i Švicarske.

Obveze korisnika

Obrazovna ustanova:

 • provesti obrazovanje prema kriterijima definiranim u provedenom postupku javne nabave
 • pratiti aktivnosti polaznika i Zavod izvijestiti o njihovom prisustvu najkasnije u roku od 5 dana od isteka mjeseca za prethodni mjesec
 • po završetku programa obrazovanja organizirati završni ispit, polaznicima izdati uvjerenje o stečenoj kvalifikaciji, a Zavodu dostaviti završno izvješće o provedenom programu obrazovanja

Polaznici:

 • redovito pohađati nastavu uz aktivno sudjelovanje
 • nezaposlene osobe dužne su po završetku programa obrazovanja prihvatiti ponuđeno zaposlenje u skladu sa stečenim kompetencijama

Isplata sredstava

Obrazovna ustanova – puni iznos troška u roku od 30 dana od potpisa ugovora

Zdravstvena ustanova – puni iznos troška u roku od 30 dana od dostave računa

Polaznik obrazovanja – na početku mjeseca za prethodni mjesec na temelju prisutnosti na nastavi

Napomene

Trošak prijevoza utvrđuje se jednom, po predaji zahtjeva za pravo na novčanu pomoć i troškove prijevoza za vrijeme obrazovanja te ovisi o mjestu izvođenja nastave odabrane ustanove, a naknadne izmjene istog nisu moguće (osim iz opravdanih razloga, ako ustanova iz objektivnih razloga dio nastave mora provesti na drugom mjestu od planiranog).

Opći uvjeti i zakonodavna podloga

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini nalaze se ovdje.

Zakonodavna podloga kojom se reguliraju mjere aktivnog zapošljavanja u 2022. godini nalazi se ovdje.

Iskazivanje interesa

Proučite prije slanja zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.