Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage (unutar RH)

Izmjena: 30 ožujka, 2022

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2022. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Cilj mjere

Osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije (dalje u tekstu: EGP).

Uz otvaranje novih poslovnih subjekata, čiji su nositelji stekli relevantno radno iskustva koje predstavlja dodanu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo, mjera bi imala demografski učinak, s obzirom na to da se radi o unutarnjoj migraciji i povratku osoba iz vanjske migracije država EGP.

Trajanje mjere

24 mjeseca

Ciljane skupine

 • Hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz zemalja EGP-a neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u zemljama EGP ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje u 2022. godini. 1
 • Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta2 na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17).

1) Osobe iz ciljane skupine moraju imati prijavljeno prebivalište ili boravište u državi EGP-a najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu i (ako je primjenjivo) prijaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj nakon 01.01.2022. godine te sa HZZ-om sklopiti ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanje u 2022. godini.; 2) Osobe iz ciljane skupine moraju regulirati prebivalište nakon 01.01.2022. godine, a najkasnije u roku od 30 od dana potpisa ugovora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja, a koji mora biti potpisan u 2022. godini.

Visina subvencije

 • za osobe iz 1. ciljane skupine: 50.000 kn
 • za osobe iz 2. ciljane skupine: 25.000 kn

Obveze korisnika za ostvarivanje potpore

 • Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. sa prebivalištem u zemlji EGP-a obvezni su izvršiti promjenu prebivališta nakon 01.01.2022., a do podnošenja zahtjeva za potporu male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o prebivalištu.
 • ­Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. sa prijavljenim boravištem u državi EGP-a obvezni su izvršiti odjavu boravišta u državi EGP-a nakon 01.01.2022., a do podnošenja zahtjeva za potporu male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o odjavi boravišta.
 • ­Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. obvezni su dostaviti PD U1 obrazac , ugovor o radu i ostale dokaze iz kojih se može utvrditi da osoba ima 12 mjeseci radnog staža ili da je bila uključena u redovno obrazovanje u državi EGP-a.
 • Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 2. obvezni su izvršiti promjenu prebivališta nakon 01.01.2022., a najkasnije u roku od 30 dana od potpisa ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o prebivalištu.
 • ­Sklopiti ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja u 2022. godini i biti u statusu osiguranika u sustavu mirovinskog osiguranja u punom radnom vremenu, u poslovnom subjektu u kojem se samozapošljava u najkraćem trajanju od 24 mjeseca.
 • ­U slučaju raskida ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja prije isteka ugovorenog razdoblja od 24 mjeseca, korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava uvećan za zakonske zatezne kamate tekuće od dana isplate.
 • ­Ukoliko se osoba preseli iz područja na temelju čega su dodijeljena sredstva potpore Biram Hrvatsku, a prije isteka 24 mjeseca, korisnik je u obvezi vratiti sva isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu.

Isplata sredstava

­­Po dostavi dokaza o sklopljenom ugovoru o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i prijavi prebivališta na području za koje se dodjeljuje Potpora na ime unutarnje migracije ili na ime povratka iz zemalja EGP, potpisuje se ugovor o dodjeli sredstava i vrši isplata jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora za mjeru Biram Hrvatsku sa Zavodom.

Napomene

 • Sva prava, obveze i postupanje ugovornih strana bit će uređene ugovorom o dodjeli potpore.
 • Hrvatski državljani povratnici iz država EGP moraju imati prijavljeno prebivalište ili boravište u državi EGP-a najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu.
 • Za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli potpore Biram Hrvatsku osobe iz obje ciljane skupine ne smiju odjaviti prebivalište iz Republike Hrvatske niti prijaviti boravište u državi EGP-a
 • Osobe iz obje skupine mogu koristiti potpore za samozapošljavanje prema Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenja mjera u 2022. godini
 • Za datum povratka uzima se datum prijave prebivalište u Republici Hrvatskoj ili odjave boravišta u državi EGP-a, a koji ne može biti prije 01.01.2022. godine

Predaja zahtjeva

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.

 • Zahtjev za dodjelu sredstava na ime preseljenja u unutarnjoj migraciji na područjima koja su slabije razvijena i dislocirana ili na ime povratka iz zemalja EGP, najkasnije 30 dana od od dana potpisa ugovora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.
 • Zahtjev se predaje prema mjestu registracije poslovnog subjekta.

Dodatno za podnositelje zahtjeva iz ciljane skupine 1.

 • PD U1 obrazac3, ugovori o radu i ostali dokazi iz kojih se može utvrditi da osoba ima 12 mjeseci radnog staža ili da je bila uključena u redovno obrazovanje.

3) PD U1: prijenosni dokument kojim se dokazuju razdoblja zaposlenja ili samozaposlenja. Može sadržavati i podatke o ostalim periodima osiguranja za slučaj nezaposlenosti (rodiljni i roditeljski dopust, bolovanje, i sl.), podatke o razdobljima izjednačenim s razdobljima osiguranja i o razdobljima neosiguranog zaposlenja i samozaposlenja. Nadležna tijela izdaju ga besplatno na zahtjev stranke.

Opći uvjeti i zakonodavna podloga

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini nalaze se ovdje.

Zakonodavna podloga kojom se reguliraju mjere aktivnog zapošljavanja u 2022. godini nalazi se ovdje.

Predaja zahtjeva

Proučite prije slanja zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.