Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Stalni sezonac

Izmjena: 29 rujna, 2021

Krajnji korisnik:

Sezonski zaposlenik

Prijavljuje se:

Poslodavac

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2021. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Cilj mjere

Financijska podrška radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

Trajanje mjere

6 mjeseci uz mogućnost produžetka za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih Koronavirusom (COVID – 19)

Visina subvencije

Poslodavcu:

 • 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a sljedeće razdoblje u najdužem trajanju od 3 mjeseca 50% produženog osiguranja.
 • Nakon isteka prvih šest mjeseci za poslodavce koji već koriste mjeru, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih Koronavirusom (COVID – 19) 100% troška produženog osiguranja.

Osobi:

 • Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za 2019. godinu (u razdoblju od 01. siječnja 2020. do 31. listopada 2020. godine) iznosila je 6.439,00 (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku). Novčana pomoć stalnim sezoncima isplaćuje se sukladno članku 43. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20).
 • Nakon isteka prvih šest mjeseci za osobe koje su koristile mjeru, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih Koronavirusom (COVID – 19), novčana pomoć određuje se na sljedeći način:
  • ako osoba nije uopće radila, novčana pomoć iznosi 50% neto iznosa minimalne plaće u (1.700,00 kn) i to za cijelo vrijeme korištenja mjere stalni sezonac COVID-19
  • ako je osoba radila najmanje tri cijela kalendarska mjeseca, novčana pomoć za prvih 90 dana korištenja iznosi 60% bruto plaće ostvarene za ta tri mjeseca, a za preostalo vrijeme korištenja iznosi 30% bruto plaće
  • ako je osoba radila kraće od tri cijela kalendarska mjeseca, novčana pomoć određuje se prema ostvarenoj plaći u prethodnoj godini u kojoj je radila najmanje tri cijela kalendarska mjeseca (za prvih 90 dana korištenja iznosi 60% bruto plaće ostvarene za ta tri cijela kalendarska mjeseca, a za preostalo vrijeme korištenja iznosi 30% bruto plaće).

Ciljane skupine

Osobe koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod poslodavca raditi još najmanje 1 sezonu (najmanje 6 mjeseci).

Korisnici

 • ­Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i koji tijekom godine imaju razdoblje smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja
 • ­Poslodavci koji su već koristili mjeru u trajanju od ukupno šest mjeseci, a kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.
 • ­Poslodavci koji su koristili mjeru Stalni sezonac – COVID – 19 u trajanju od maksimalnih 6 mjeseci te poslodavci koji su stalne sezonce zaposlili u radni odnos na sezonskim poslovima u sezoni 2020. godini i 2021. godini u trajanju kraćem od 6 mjeseci, omogućiti će se po isteku mjere Stalni sezonac – COVID-19, odnosno po isteku radnog odnosa stalnog sezonca u sezoni 2020. godini ili 2021. godini, a koji je bio kraći od 6 mjeseci, i dalje korištenje mjere Stalni sezonac.

Način odabira korisnika

Javni poziv i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Kriteriji

 • Stalni sezonac je osoba osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, osoba koja je provela na radu najmanje šest mjeseci kod istog poslodavca1 u kontinuitetu i koja će kod tog poslodavca raditi najmanje jednu sezonu te udovoljava uvjetima iz članka 10. Zakona tržištu rada (NN 118/2018, 32/20), izuzev stavka 1. točke 11., odnosno ispunjava uvjete za prijavu u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 • Poslodavac može koristiti mjeru za onaj broj stalnih sezonaca koliko ima zaposlenih na neodređeno vrijeme.
 • Stalnog sezonca moguće je angažirati do 30 dana i u vremenu trajanja produženog osiguranja i to na način da sudjeluje u pripremama za iduću sezonu. Poslodavac će za ove aktivnosti moći osobu mjesečno nagraditi iznosom koji ne smije biti viši od iznosa prosječne novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti koja je isplaćena u prethodnoj godini.
 • Stalnog sezonca moguće je angažirati do 30 dana i u vremenu trajanja produženog osiguranja i to na način da sudjeluje u pripremama za iduću sezonu temeljem ugovora o radu (primjerice: adventa, organizacije seminara, kongresa ili pripreme za sezonu, sukladno Zakonu o tržištu rada (NN 118/2018, 32/20)). Za to vrijeme prestat će isplata novčane pomoći stalnom sezoncu, a poslodavcu će se razmjerno za to razdoblje umanjiti iznosi doprinosa odnosno troška produženog sezonskog osiguranja za stalnog sezonca.

1) kod poslodavca iz svih gospodarskih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblje smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja

Tko ne može koristiti mjeru

 • Obrti i samostalne djelatnosti koji nemaju zaposlenih ne mogu koristiti mjeru stalni sezonac, čak ni u slučaju da je vlasnik obrta prijavljen na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika.
 • Poslodavci koji nemaju zaposlenih na neodređeno vrijeme ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci koji su unazad 6 mjeseci donijeli odluku/odluke otkaza ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga bez obzira na radno mjesto na koje se zapošljavaju osobe za koje traži financiranje putem mjere.
 • Osoba koja je radila na neodređeno kod jednog poslodavca, pa potom bila u evidenciji Zavoda, a poslije se zaposlila kod istog poslodavca na sezonu, ne može koristiti mjeru.
 • Osobe koje su radile na određeno u nepunom radnom vremenu,
 • Osobe koje su radile temeljem ugovora o radu na određeno ( izuzev ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje stalnih sezonskih poslova temeljem Zakona o radu) u punom radnom vremenu kontinuirano više od 12 mjeseci.

Predaja zahtjeva

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.

 • Izjava o statusu stalnog sezonca,
 • Izjava o pravima i obvezama stalnog sezonca.
 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu2
 • Izjava poslodavca o broju zaposlenih na neodređeno, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci,
 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci,
 • Preslika ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova ili ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove,
 • Dokaz da je bio/la u radnom odnosu kod poslodavca najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva,
 • Potvrdu o iznosu isplaćenih plaća i uplaćenih doprinosa za tri puna mjeseca ili tri isplatne liste potpisane od strane radnika i poslodavca
 • Dokumenti kojima se dokazuje opravdanost dodjele potpore (npr. otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara, pad prihoda i sl.)

U pojedinim slučajevima, Zavod ima pravo zatražiti dokaz da poslodavac/korisnik pravodobno i u cijelosti ispunjava ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (podaci dostupni putem informacijskog sustava PotporaPlus Vladinog ureda za udruge) te vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (podaci dostupni tijelima državne uprave putem uvida u Registar neprofitnih organizacija).

2) Ne dostavljaju 100%tni korisnici državnog proračuna

Obveze korisnika

Obveze poslodavca:

 • zadržati broj stalno zaposlenih utvrđen na dan podnošenja zahtjeva ili nadoknaditi broj zaposlenih u roku 60 dana, a ukoliko ne u tom roku, onda do isteka rada stalnog sezonca na određeno u drugoj sezoni,
 • roku od 15 dana pisanim putem Izvijestiti Zavod o smanjenju broja zaposlenih utvrđenog na dan podnošenja zahtjeva
 • osigurati zapošljavanje naredne sezone u trajanju od najmanje 6 mjeseci,
 • ukoliko dođe do otpuštanja stalno zaposlenih radnika, poslodavac je u obvezi samostalno snositi trošak obveznog osiguranja za onaj broj stalnih sezonaca za koliko je utvrđen pad broja stalno zaposlenih dok ne nadoknadi broj stalno zaposlenih. Ukoliko je poslodavcu kod kojeg je došlo do pada broja stalno zaposlenih već isplaćen trošak obveznog osiguranja od strane Zavoda za mjesec u kojem je došlo do pada broja stalno zaposlenih, isti je dužan vratiti.
 • Poslodavac je obvezan redovito uplaćivati doprinose za sufinanciranu osobu u tekućem mjesecu za prethodni mjesec sukladno Zakonu o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18).

Obveze osobe:

 • prihvatiti zapošljavanje u narednoj sezoni u trajanju od najmanje 6 mjeseci
 • javiti Zavodu svaku promjenu u statusu osiguranika produženog osiguranja (npr. zapošljavanje kod drugog poslodavca).
 • Ukoliko stalni sezonac koji je prihvatio zaposlenje kod istog poslodavca u narednoj sezoni u trajanju od najmanje 6 mjeseci prekine radni odnos prije isteka navedenog razdoblja, a ima opravdan razlog, dužan je pismeno obavijestiti Hrvatski zavod za zapošljavanje i poslodavca o prekidu radnog odnosa. Pod opravdanim razlogom smatraju se sve situacije iz kojih se na nedvojben način može zaključiti da stalni sezonac neće moći izvršiti obvezu zaposlenja u narednoj sezoni u trajanju od minimalno 6 mjeseci. Pod opravdanim razlozima smatramo zapošljavanje unutar struke, preseljenje, bolest, odlazak u mirovinu. Ukoliko stalni sezonac nema opravdan razlog dužan je vratiti iznose novčane pomoći (za onaj broj mjeseci koliko je kraće zaposlenje u narednoj sezoni od predviđenog).

Isplate sredstava

Trošak produženog sezonskog osiguranja poslodavcu tromjesečno, a stalnom sezoncu trošak novčane pomoći mjesečno.

Napomene

Vlasnik obrta se ne smatra stalno zaposlenom osobom, dakle ne računa se u broj radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme.

Broj osoba koji će imati status stalnog sezonca utvrđuje se prema broju stalno zaposlenih.

Poslodavac je dužan prije predaje zahtjeva stalnog sezonca prijaviti na produženo sezonsko osiguranje.

Zahtjev za novčanu pomoć (čl. 43, st. 2. Zakona o tržištu (NN 118/2018, 32/2020) stalni sezonac može podnijeti u roku od 30 dana od dana stjecanja statusa osiguranika produženog mirovinskog osiguranja.

Osobe koje su radile temeljem ugovora o radu na određeno u punom radnom vremenu kod poslodavca koji je pripojen drugom poslodavcu, mogu koristiti ovu mjeru ukoliko su radile u kontinuitetu minimalno 6 mjeseci u sezoni, ali ne više od 12 mjeseci.

Uz zahtjev za korištenje mjere potrebno je priložiti i potpisanu Izjavu kojom osoba potvrđuje da ispunjava uvjete iz članka 10. Zakona o tržištu rada te potpisanu Izjavu o pravima i obvezama stalnog sezonca.

Izuzeće u primjeni mjere:

U slučaju da poslodavac ne želi koristiti mogućnost sufinanciranja troškova produženog sezonskog osiguranja, a radnik sa statusom stalnog sezonca može ostvariti pravo na novčanu pomoć potrebno je da poslodavac izjavi pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da će:

 • sam snositi troškove produženog osiguranja,
 • zadržati stalnog sezonca narednu sezonu u radnom odnosu na određeno u trajanju od najmanje 6 mjeseci Osim navedene izjave i izjave poslodavca o broju zaposlenih na neodređeno poslodavac treba dostaviti potvrdu o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne stariju od 30 dana, ovjerenu na Poreznoj upravi ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom, ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu.3

Osim prethodno navedenih izjava i potvrda, poslodavac nije u obvezi dostavljati nikakvu dodatnu dokumentaciju.

Kod navedenih poslodavaca Zavod će sufinancirati 10% produženog osiguranja u prvom mjesecu korištenja novčane pomoći za stalnog sezonca sukladno obvezi koju propisuje članak 44. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018, 32/2020).

Broj osoba stalnih sezonaca kod poslodavaca koji koriste izuzeće u primjeni mjere ne može iznositi više od broja stalno zaposlenih.

3) Ne dostavljaju 100%-tni korisnici državnog proračuna

Opći uvjeti

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini nalaze se ovdje.

Predaja zahtjeva

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.