Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Potpore za zapošljavanje – zeleno/digitalno

Izmjena: 1 siječnja, 2023

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili pošaljite pitanje u naš korisnički centar.

Cilj mjere

Poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima.

Trajanje mjere

Za ciljanu skupinu I - u trajanju od 12 mjeseci; za ciljanu skupinu II - u trajanju od 24 mjeseca

Ciljane skupine

1. Osobe u nepovoljnom položaju prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Zavod:
a) osobe koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u posljednjih 6 mjeseci[1] od dana podnošenja zahtjeva
b) osobe koje su u dobi od 15 do 24 godine
c) osobe starije od 50 godina
d) osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja
e) osobe koje su pripadnici romske nacionalne manjine
f) osobe koje nemaju radnog staža, a zapošljavaju se na poslovima u zanimanju za koje se nisu školovale

2. Osobe u izrazito nepovoljnom položaju prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Zavod:
a) osobe koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u posljednjih 24 mjeseca[2] od dana podnošenja zahtjeva
b) osobe koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u posljednjih 12 mjeseca[3] od dana podnošenja zahtjeva i to:

 • osobe koje su u dobi od 15 do 24
 • osobe starije od 50 godina
 • osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja
 • osobe koje su pripadnici romske nacionalne manjine
 • osobe koje nemaju radnog staža, a zapošljavaju se na poslovima u zanimanju za koje se nisu školovale

3. Osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Zavod

[1] Odnosi se na osobe koje su izvan sustava osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokog obrazovanja više od 6 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.
[2] Odnosi se na osobe uključene u program Posao+ koje su izvan sustava osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokog obrazovanja više od 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.
[3] Odnosi se na osobe uključene u program Posao+ koje su izvan sustava osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokog obrazovanja više od 12 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Visina subvencije

Za poslodavce koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim na https://mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/, iznos potpore je sljedeći

Osoba sa osnovnom školom, bez završene osnovne škole i stečene kvalifikacije Osoba sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem

 

Osoba sa zvanjima stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja
Mjesečni paušalni iznos – s poreznom olakšicom Ciljana skupina 1  i 2 370 € 420 € 520 €
Ciljana skupina 3 580 € 650 € 810 €
Mjesečni paušalni iznos – bez porezne olakšice Ciljana skupina 1 i 2 440 € 490 € 610€
Ciljana skupina 3 680 € 760 € 950 €
Najniži mjesečni bruto 1 iznos plaće temeljem ugovora o radu za sufinanciranu osobu 840 € bruto I iznos plaće 936 € bruto I iznos plaće 1.170 € bruto I iznos plaće

U iznos bruto osnovice plaće se ne uračunavaju: dodaci na plaću izuzev minulog rada (dodaci za odgovornost, posebne uvjete rada, znanstveni stupanj, razne stimulacije itd.), uvećan iznos osnovice zbog rada subotom, nedjeljom i blagdanima, dodaci za rad u smjenama itd. (napomena: ne priznaje se razlika uvećanja osnovice, odnosno priznaje se osnovica za rad subotom, nedjeljom gdje je za radno mjesto predviđen rad subotom i nedjeljom), iznos obračunat za prekovremeni rad.

Korisnici

Poslodavci koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost

Način odabira korisnika

Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja

Kriteriji

POSLODAVCI KOJIMA SE MOŽE DODIJELITI POTPORA

 • Poslodavci koji su osnovani najmanje 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Poslodavci kojima se može dodijeliti potpora moraju imati zaposlenog najmanje jednog radnika unazad 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, i to na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 • Prethodno navedeni uvjet ne moraju ispuniti oni podnositelji zahtjeva koji obavljaju djelatnost u organizacijskom obliku obrta, samostalne djelatnosti ili OPG-a koji na dan podnošenja zahtjeva nemaju zaposlenih radnika. Oni mogu koristiti potpore za zapošljavanje samo za jednu sufinanciranu osobu, uz uvjet da je obrtnik/osoba koja obavlja samostalnu djelatnost/nositelj OPG-a na dan podnošenja zahtjeva prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika/osobe koja obavlja samostalnu djelatnost/nositelja OPG-a unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, i to na puno radno vrijeme i da nije prijavljen kod drugog poslodavca u radnom odnosu. Nositelj obrta ili samostalne djelatnosti koji nije zaposlen u obrtu/samostalnoj djelatnosti kao podnositelju zahtjeva, već u drugom poslovnom subjektu kao poslodavcu, ne ulazi u izračun prosječnog broja zaposlenih. Ako podnositelj zahtjeva ponovno koristi mjeru, neće se moći pozivati na prethodno spomenuto izuzeće, osim ako:
  • podnositelj zahtjeva je osobu zaposlenu uz potporu zadržao u radnom odnosu o svom trošku minimalno 6 mjeseci po izlasku iz mjere, ili
  • u jednom od navedenih slučajeva:
   • dobrovoljnog  prestanka zaposlenja[1] radnika,
   • nesposobnosti za rad radnika, odlaska u mirovinu ili smrti radnika, dobrovoljnog pristanka radnika na skraćivanje radnog vremena, ili
   • od poslodavca izjavljenog izvanrednog otkaza, osobno uvjetovanog otkaza, otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika, otkaza zbog nezadovoljavanja na probnom radu ili otkaza zbog nepolaganja stručnog ispita (ako je primjenjivo).

Potpora se može dodijeliti:

 • poslodavcima kod kojih će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
 • poslodavcima koji imaju smanjenje broja zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci ukoliko je do smanjenja došlo iz opravdanih razloga. Opravdano upražnjena radna mjesta trebaju biti rezultat dobrovoljnog prestanka zaposlenja[2], nesposobnosti za rad, odlaska u mirovinu, smrti, dobrovoljnog pristanka radnika na skraćivanje radnog vremena ili od poslodavca izjavljenog izvanrednog otkaza, osobno uvjetovanog otkaza, otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika, otkaza zbog nezadovoljavanja na probnom radu ili otkaza zbog nepolaganja stručnog ispita (ako je primjenjivo), a ne kao posljedica viška radne snage (poslovno uvjetovani otkaz) i/ili isteka ugovora o radu na određeno vrijeme.

BROJ OSOBA ZA KOJE POSLODAVAC MOŽE KORISTITI POTPORU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 • Broj osoba za koje se može dodijeliti potpora za zapošljavanje ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. U slučaju da 50% prosječnog broja zaposlenih ne odgovara cijelom broju, potpora se može dodijeliti za najbliži cijeli broj.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

 • Trošak plaće za puno radno vrijeme za razdoblje od 12 mjeseci (osobe u nepovoljnom položaju) i 24 mjeseca (osobe s invaliditetom) nakon zapošljavanja uz potporu.

POSLODAVCI KOJIMA SE NE MOŽE DODIJELITI POTPORA

 • Poslodavci u poteškoćama kako su definirani Pojmovnikom objavljenim na https://mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/.
 • Potpora za zapošljavanje ne može se odobriti za zapošljavanje nositelja obrta, člana trgovačkog društva ili druge pravne osobe te osobe osnovane na temelju posebnog propisa, ni za člana ili predsjednika uprave, odnosno za izvršne direktore, ako su organi dioničkog društva ustrojeni monistički, prokurista, niti za članove koji osobno vode poslove društava osoba.
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak.
 • Poslodavci koji nemaju zaposlenog radnika na puno radno vrijeme.
 • Poslodavci koji žele potporu za zapošljavanje radnika za kojeg su već koristili potporu za zapošljavanje/ potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo/ potpore za pripravništvo, bez obzira na godinu provedbe te prethodne mjere.
 • Poslodavci koji žele potporu za zapošljavanje osobe koja je kod njih bila zaposlena unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Poslodavci koji su, unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, donijeli odluku o poslovno uvjetovanom otkazu najmanje jednom radniku.
 • Poslodavci koji imaju nepodmirene obveze po osnovi javnih davanja utvrđene Potvrdom Porezne uprave, odnosno nemaju Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom za podmirenje tih obveza, odnosno da na dan podnošenja zahtjeva uredno ne ispunjavaju obveze koje su preuzeli Upravnim ugovorom koji su sklopili s Poreznom upravom.
 • Poslodavci koji bi radnike zaposlene uz potporu ustupili drugim poslodavcima ili bi ih uputili na rad u inozemstvo u skladu s odredbama Zakona o radu.
 • Trgovačka društva i obrti čiji su članovi/osnivači i/ili vlasnici/nositelji pravne ili fizičke osobe, a zahtjev se podnosi za zapošljavanje nezaposlenih osoba koje su ranije radile u drugim trgovačkim društvima i obrtima tih istih članova/osnivača i/ili vlasnika/nositelja unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Podnositelj zahtjeva kojeg je jedan od članova, odnosno osnivača poslodavac, a koji je prethodno zapošljavao osobu za koju se traži potpora unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Poslodavci kod kojih je utvrđena bilo kakva vrsta teže nepravilnosti, koja nije učestala, od strane inspekcije ili drugog nadzornog tijela u odnosu na zakonske propise o radu i radnim odnosima i obračunatim i isplaćenim obvezama na ime javnih davanja.[3]

[1] Odnosi se na otkaz ugovora o radu na zahtjev radnika (osim slučaja sudskog raskida ugovora o radu na zahtjev radnika). Ukoliko se radi o sporazumnom prestanku ugovora o radu, poslodavac je dužan dostaviti dokaz da je do sporazumnog prestanka ugovora došlo na zahtjev radnika (Izjava radnika).

[2] Odnosi se na otkaz ugovora o radu na zahtjev radnika (osim slučaja sudskog raskida ugovora o radu na zahtjev radnika). Ukoliko se radi o sporazumnom prestanku ugovora o radu, poslodavac je dužan dostaviti dokaz da je do sporazumnog prestanka ugovora došlo na zahtjev radnika (Izjava radnika).

[3] Iznimno ako je poslodavac uklonio nepravilnost i dostavio dokaz o istom, potpora se može odobriti.

Obveze poslodavca

 • U roku od 8 dana od zaprimanja Obavijesti o pozitivnoj ocjeni zahtjeva sklopiti ugovor o radu s osobama za koje se traži potpora i Zavodu dostaviti traženu dokumentaciju za potpis ugovora o dodjeli potpore; iznimno rok se, zbog opravdanih razloga, može produžiti za 15 dana.
 • Poslodavac je u obvezi sa sufinanciranom osobom sklopiti ugovor o radu ovisno o trajanju mjere (12/24 mjeseca).
 • Sklopljenim Ugovorom o radu mora se ugovoriti plaća radniku kao sufinanciranoj osobi koja odgovara minimalno bruto iznosu određenom od strane Zavoda.
 • Obračunavati i isplaćivati plaću sufinanciranim osobama sa svim zakonom propisanim javnim davanjima sukladno sklopljenom Ugovoru o radu.
 • U sufinanciranom razdoblju zadržati prosječni broj radnika utvrđen na dan podnošenja zahtjeva, uvećan za sufinanciranu osobu. Ne smatra se da je došlo do smanjenja prosječnog broja radnika zbog dobrovoljnog prestanka zaposlenja[1], nesposobnosti za rad radnika, odlaska u mirovinu ili smrti radnika, dobrovoljnog pristanka radnika na skraćivanje radnog vremena ili od poslodavca izjavljenog izvanrednog otkaza, osobno uvjetovanog otkaza, otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika, otkaza zbog nezadovoljavanja na probnom radu ili otkaza zbog nepolaganja stručnog ispita (ako je primjenjivo). Ova obveza će se smatrati bitnim sastojkom ugovora o dodjeli potpore, te će se kršenjem te obveze predmetni ugovor raskinuti po sili zakona, uz obvezu poslodavca da vrati Zavodu sva isplaćena sredstava, uvećana za zakonske zatezne kamate tekuće od dana isplate.
 • Sukladno ugovoru o dodjeli potpore, Zavodu dostaviti sljedeću dokumentaciju
  • dokaz o isplati neto plaće sufinanciranim osobama (za svaki mjesec za koji se podnosi dokumentacija), i to najkasnije u roku od 15 dana od proteka svakog šestomjesečnog razdoblja.
 • U roku od 15 dana od dana prestanka ugovora o radu sa sufinanciranom osobom, osim u prethodno navedenim slučajevima opravdanog prestanka, pisanim putem obavijestiti Zavod te izvršiti povrat sredstava uvećan za zakonske zatezne kamate tekuće od dana isplate, isplaćenih za sufinanciranje osobe(a) kojima je prestao ugovor o radu, sukladno ugovoru o dodjeli potpore.

U svrhu utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za dodjelu potpore, kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva osnovanost zahtjeva, Zavod može zatražiti i drugu dokumentaciju od podnositelja zahtjeva, kao i provjeriti istinitost i točnost podataka u dostavljenoj dokumentaciji. Također, Zavod zadržava pravo naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva i pripadajuće dokumentacije, isplate sredstava i postupanja prema provedenoj reviziji.

 


[1] Odnosi se na otkaz ugovora o radu na zahtjev radnika (osim slučaja sudskog raskida ugovora o radu na zahtjev radnika). Ukoliko se radi o sporazumnom prestanku ugovora o radu, poslodavac je dužan dostaviti dokaz da je do sporazumnog prestanka ugovora došlo na zahtjev radnika (Izjava radnika).

Isplata sredstava

 • Ako je trajanje ugovora 12 mjeseci, 50% iznosa potpore najkasnije u roku 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore ako je do tog trenutka dostavljena bjanko zadužnica, a preostalih 50% iznosa potpore najkasnije u roku 30 dana od isteka prvog šestomjesečnog razdoblja.
 • Ako je trajanje ugovora 24 mjeseca, 25% iznosa potpore najkasnije u roku 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore ako je do tog trenutka dostavljena bjanko zadužnica, a preostali dio iznosa u roku 30 dana od dana isteka pojedinog šestomjesečnog razdoblja.

Napomene

 • Sva prava, obveze i postupanje ugovornih strana bit će uređeni ugovorom o dodjeli potpore.
 • Osobe za koje se traži dodjela potpore trebaju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba Zavoda u vremenu trajanja prijave potrebe za radnikom.

Sredstva osiguranja

 • Podnositelj zahtjeva će, najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o dodjeli potpore (i kao uvjet isplate potpore), Zavodu dostaviti od strane javnog bilježnika potvrđenu bjanko zadužnicu/e, izdanu na veći iznos od iznosa koji će biti isplaćen podnositelju zahtjeva sukladno navedenom ugovoru.
 • Ugovorom o dodjeli potpore bit će određeno da su odredbe o bjanko zadužnici bitan sastojak ugovora, te da će iste vrijediti među strankama ugovora i u slučaju njegovog otkaza ili raskida,
 • Zavod ima pravo po svojoj ocjeni ispuniti i podnijeti bjanko zadužnicu na naplatu protiv podnositelja zahtjeva (i/ili jamaca-plataca) radi namirenja bilo kojeg potraživanja iz ugovora o dodjeli potpore, uključujući osobito i potraživanje s osnova naknade štete, povrata isplaćenog po raskidu ugovora ili stečenog bez osnove. Zavod nije dužan posebno obavijestiti podnositelja zahtjeva (i/ili jamca-platca) prije podnošenja bjanko zadužnice na naplatu. Po iskorištenju zadužnice (u cijelosti ili djelomično), podnositelj zahtjeva (i jamci-platci, ako ih ima) su dužni predati Zavodu novu bjanko zadužnicu.
 • Zavod je ovlašten zadržati bjanko zadužnicu u svom posjedu (kao i pravo na naplatu iste) sve do okončanja naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva, pripadajuće dokumentacije i isplate sredstava po sklopljenom ugovoru o dodjeli potpore. Navedeno se ne primjenjuje ukoliko (i) je Zavod podnio bjanko zadužnicu na naplatu ili (ii) Zavod utvrdi postojanje takve tražbine prema podnositelju zahtjeva, u kojem slučaju Zavod ima pravo zadržati bjanko zadužnicu sve dok se njegove tražbine u cijelosti ne namire.

Dokumentacija

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi www.mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu https://burzarada.hzz.hr/ .

Dokumentacija koju poslodavac dostavlja uz prijavu:

 • Izjava poslodavca o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim upravnim mjerama te prekršajnim ili kaznenim sankcijama
 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, radi utvrđivanja točnog datuma[1] donošenja odluke ukoliko je u evidencijama HZMO-a evidentiran poslovno uvjetovani otkaz ili odjava radnika unazad 6 mjeseci,
 • Izjava poslodavca da nije poslodavac u poteškoćama
 • Financijska dokumentacija:
  • Obveznik poreza na dohodak  (obrtnici i samostalne djelatnosti):
   • Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka
   • Poslodavci koji dostave zahtjev prije 28.02., a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom, mogu predati Prijavu poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka za pretprošlu poslovnu godinu.
  • Obrt s paušalnim oporezivanjem djelatnosti:
   • PO-SD obrazac (rok predaje je 15.01. za proteklu godinu), s dokazom zaprimanja od nadležne Porezne uprave

Dokumentacija/podaci koje će Zavod pribaviti razmjenom s nadležnim tijelima:

 • Potvrdu Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom.[2],[3]
 • Podatak o broju i kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva i na dan podnošenja zahtjeva.
 • Financijska dokumentacija:
  • Obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti):
   • Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac
   • Poslodavci koji dostave zahtjev prije 30.04., a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom, mogu predati GFI-POD obrazac za pretprošlu poslovnu godinu.
  • Financijska dokumentacija za Poslodavca koji posluje kraće od 12 mjeseci:
   • Potvrdu Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom.[4]

NAPOMENA: Ukoliko Zavod u suradnji s nadležnim tijelima ne uspostavi elektronsku razmjenu za neki od gore navedenih dokumenata, pisano će obavijestiti podnositelje zahtjeva o daljnjim aktivnostima.

 


[1] Datum otkaza u HZMO bazi i na Odluci mogu se razlikovati. Pri ocjeni zahtjeva u obzir se uzima datum otkaza u HZMO bazi.

[2] Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.

[3] Nije propisano u kojem razdoblju će Zavod pribaviti Potvrdu što podrazumijeva da Zavod istu može pribaviti razmjenom u bilo koje vrijeme dok obrada zahtjeva traje.

[4] Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.

Tipski primjerak ugovora

Pogledajte tipski primjerak ugovora za potporu za zapošljavanje: Ugovor o dodjeli potpore za financiranje zapošljavanja – zeleno/digitalno

Kriterije za zelena/digitalna radna mjesta i detaljne upute preuzmite na poveznici: Zelena i digitalna radna mjesta – Mjere gdje se također može preuzeti pdf dokument Priručnik za dodjelu potpora za zelena i digitalna radna mjesta.

Predaja zahtjeva

Primjer dokaza o sporazumnom prestanku radnog odnosa na zahtjev radnika

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.