Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Potpore za pripravništvo

Izmjena: 7 ožujka, 2022

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2022. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Uvod

Potpora za pripravništvo može se dodijeliti poslodavcima, koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost, kao potpora male vrijednosti za zapošljavanje koja nema obilježja državne potpore za zapošljavanje.

Cilj mjere

Osposobiti osobe za samostalan rad putem poticanja zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihove bruto I iznosa plaće i drugih troškova poslodavcima propisanih ovom mjerom.

Trajanje mjere

Osposobljavanje pripravnika (pripravnički staž) traje, u pravilu, najduže jednu godinu, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno radi stjecanja uvjeta za polaganje (pripravničkog) ispita iz te profesije, odnosno struke, no u svakom slučaju ovom mjerom se pripravnik ne može sufinancirati u trajanju dužem od 24 mjeseca.

Visina subvencije

Zavod dodjeljuje mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu. Iznosi potpora mogu se povećati ili smanjiti i tijekom trajanja razdoblja sufinanciranja, a da se pritom ne treba pribaviti suglasnost podnositelja zahtjeva izmjene li se ili dopune propisi na temelju kojih su predmetni iznosi određeni, odnosno izračunati. Iznos potpore sastoji se od sljedećih stavki:

Trošak bruto I iznosa plaće, prema sljedećoj tablici:

Razina obrazovanja Osoba sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem Osoba sa zvanjima stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja
Mjesečni paušalni iznos – s poreznom olakšicom 2.860,00 kn 3.570,00 kn
Mjesečni paušalni iznos – bez porezne olakšice 3.330,00 kn 4.160,00 kn
Najniži mjesečni bruto 1 iznos plaće temeljem ugovora o radu1 za sufinanciranu osobu 5.722,20 kn bruto i iznos plaće 7.152,75 kn bruto i iznos plaće

Trošak prijevoza sufinancirane osobe u paušalnom mjesečnom iznosu od 160 kn za osobe kojima je mjesto rada jednako mjestu prebivališta/boravišta. Ukoliko osobi mjesto rada nije jednako mjestu prebivališta/boravišta, dodjeljuje se trošak prijevoza u paušalnom mjesečnom iznosu od 320 kn.

Zavod zadržava pravo provjeriti, i po potrebi korigirati, stvarnu udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta rada.

1) edeni iznosi predstavljaju najniži propisani bruto I iznos plaće koji je poslodavac dužan ugovoriti temeljem ugovora o radu sa sufinanciranom osobom.

Ciljane skupine

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod), bez obzira na staž osiguranja, a koje se prvi puta zapošljavaju radi obavljanja poslova u zanimanju za koje su se školovale.

Korisnici

Poslodavci koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost.

Način odabira korisnika

Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Kriteriji

POSLODAVCI KOJIMA SE MOŽE DODIJELITI POTPORA

Poslodavci kojima se može dodijeliti potpora moraju imati zaposlenog najmanje jednog radnika unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, i to na puno radno vrijeme.

Prethodno navedeni uvjet ne moraju ispuniti oni podnositelji zahtjeva koji obavljaju djelatnost u organizacijskom obliku obrta, samostalne djelatnosti ili OPG-a. Oni mogu koristiti potpore za zapošljavanje samo za jednu sufinanciranu osobu, uz uvjet da je obrtnik/osoba koja obavlja samostalnu djelatnost/nositelj OPG-a prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika/osobe koja obavlja samostalnu djelatnost/nositelja OPG-a unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, i to na puno radno vrijeme i da nije prijavljen kod drugog poslodavca u radnom odnosu. Nositelj obrta ili samostalne djelatnosti koji nije zaposlen u obrtu/samostalnoj djelatnosti kao podnositelju zahtjeva, već u drugom poslovnom subjektu kao poslodavcu, ne ulazi u izračun prosječnog broja zaposlenih. Ako podnositelj zahtjeva ponovno koristi mjeru, neće se moći pozivati na prethodno spomenuto izuzeće, osim ako:
– podnositelj zahtjeva je osobu zaposlenu uz potporu zadržao u radnom odnosu o svom trošku minimalno 6 mjeseci po prestanku trajanja mjere, ili
– u jednom od navedenih slučajeva:

   • dobrovoljnog prestanka zaposlenja2 radnika,
   • nesposobnosti za rad radnika, odlaska u mirovinu ili smrti radnika
   • dobrovoljnog pristanka radnika na skraćivanje radnog vremena, ili
   • od poslodavca izjavljenog izvanrednog otkaza, osobno uvjetovanog otkaza, otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika, otkaza zbog nezadovoljavanja na probnom radu ili otkaza zbog nepolaganja stručnog ispita (ako je primjenjivo).

Potpora se može dodijeliti:

 • poslodavcima kod kojih će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
 • poslodavcima koji imaju smanjenje broja zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci ukoliko je do smanjenja došlo iz opravdanih razloga. Opravdano upražnjena radna mjesta trebaju biti rezultat dobrovoljnog prestanka zaposlenja3 , nesposobnosti za rad, odlaska u mirovinu, smrti, dobrovoljnog pristanka radnika na skraćivanje radnog vremena ili od poslodavca izjavljenog izvanrednog otkaza, osobno uvjetovanog otkaza, otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika, otkaza zbog nezadovoljavanja na probnom radu ili otkaza zbog nepolaganja stručnog ispita (ako je primjenjivo), a ne kao posljedica viška radne snage (poslovno uvjetovani otkaz).

BROJ OSOBA ZA KOJE POSLODAVAC MOŽE KORISTITI POTPORU ZA PRIPRAVNIŠTVO:

 • Broj osoba za koje se može dodijeliti potpora za zapošljavanje ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. U slučaju da 50% prosječnog broja zaposlenih ne odgovara cijelom broju, potpora se može dodijeliti za prvi veći cijeli broj.

2) Odnosi se na otkaz ugovora o radu na zahtjev radnika (osim slučaja sudskog raskida ugovora o radu na zahtjev radnika). Ukoliko se radi o sporazumnom prestanku ugovora o radu, poslodavac je dužan dostaviti dokaz da je do sporazumnog prestanka ugovora došlo na zahtjev radnika (Izjava radnika).; 3) Odnosi se na otkaz ugovora o radu na zahtjev radnika (osim slučaja sudskog raskida ugovora o radu na zahtjev radnika). Ukoliko se radi o sporazumnom prestanku ugovora o radu, poslodavac je dužan dostaviti dokaz da je do sporazumnog prestanka ugovora došlo na zahtjev radnika (Izjava radnika).

Prihvatljivi troškovi

 • Trošak plaće za puno radno vrijeme sufinancirane osobe za razdoblje trajanja mjere pripravništvo
 • Trošak prijevoza sufinancirane osobe

Poslodavci kojima se ne može dodijeliti potpora

 • Poslodavci u poteškoćama kako su definirani Pojmovnikom
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak.
 • Poslodavci koji nemaju zaposlenog radnika.
 • Poslodavci koji žele potporu za zapošljavanje radnika za kojeg su već koristili potporu za zapošljavanje/ potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo, potpore za pripravništvo, bez obzira na godinu provedbe te prethodne mjere.
 • Poslodavci koji žele potporu za zapošljavanje osobe koja je kod njih bila zaposlena unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Poslodavci koji su, unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, donijeli odluku o poslovno uvjetovanom otkazu najmanje jednom radniku za radno mjesto koje je povezano s radnim mjestom za koje se traži potpora (u slučajevima kad poslodavac ima sistematizirana radna mjesta).
 • Poslodavci koji su, unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, donijeli odluku o poslovno uvjetovanom otkazu najmanje jednom radniku (u slučajevima kad poslodavac nema sistematizirana radna mjesta).
 • Poslodavci koji imaju nepodmirene obveze po osnovi javnih davanja utvrđene Potvrdom Porezne uprave, odnosno nemaju Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom za podmirenje tih obveza, odnosno da na dan podnošenja zahtjeva uredno ne ispunjavaju obveze koje su preuzeli Upravnim ugovorom koji su sklopili s Poreznom upravom.
 • Poslodavci koji bi radnike zaposlene uz potporu ustupili drugim poslodavcima ili bi ih uputili na rad u inozemstvo u skladu s odredbama Zakona o radu.
 • Poslodavci kod kojih je utvrđena bilo kakva vrsta teže nepravilnosti, koja nije učestala, od strane inspekcije ili drugog nadzornog tijela u odnosu na zakonske propise o radu i radnim odnosima i obračunatim i isplaćenim obvezama na ime javnih davanja.4

4) Iznimno ako je poslodavac uklonio nepravilnost i dostavio dokaz o istom, potpora se može odobriti.

Obveze poslodavca

 • U roku od 8 dana od zaprimanja Obavijesti o pozitivnoj ocjeni zahtjeva sklopiti ugovor o radu s osobama za koje se traži potpora i Zavodu dostaviti traženu dokumentaciju za potpis ugovora o dodjeli potpore; iznimno rok se, zbog opravdanih razloga, može produžiti za 15 dana.
 • Poslodavac je u obvezi sa sufinanciranom osobom sklopiti ugovor o radu najmanje u trajanju mjere pripravništvo.
 • Sklopljenim Ugovorom o radu mora se ugovoriti plaća radniku koja odgovara minimalno bruto iznosu određenom od strane Zavoda.
 • Obračunavati i isplaćivati plaću sufinanciranim osobama sa svim zakonom propisanim javnim davanjima sukladno sklopljenom Ugovoru o radu.
 • Poslodavac mora izraditi i dostaviti propisan program osposobljavanja sufinancirane osobe za samostalan rad.
 • Poslodavac je dužan osigurati po jednog mentora za najviše 3 pripravnika. Mentor za sufinanciranu osobu mora biti osoba koja obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se sufinancirana osoba osposobljavati, neovisno o zvanju i razini obrazovanja, ali ne smije imati kvalifikaciju nižu od stečenog srednjoškolskog obrazovanja te mora imati najmanje 2 godine radnog iskustva obavljanja poslova u zanimanju za koje se sufinancirana osoba osposobljava.
 • U sufinanciranom razdoblju zadržati prosječni broj radnika utvrđen na dan podnošenja zahtjeva, uvećan za sufinanciranu osobu. Ne smatra se da je došlo do smanjenja prosječnog broja radnika zbog dobrovoljnog prestanka zaposlenja5, nesposobnosti za rad radnika, odlaska u mirovinu ili smrti radnika, dobrovoljnog pristanka radnika na skraćivanje radnog vremena ili od poslodavca izjavljenog izvanrednog otkaza, osobno uvjetovanog otkaza, otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika, otkaza zbog nezadovoljavanja na probnom radu ili otkaza zbog nepolaganja stručnog ispita (ako je primjenjivo). Ova obveza će se smatrati bitnim sastojkom ugovora o dodjeli potpore, te će se kršenjem te obveze predmetni ugovor raskinuti po sili zakona, uz obvezu poslodavca da vrati Zavodu sva isplaćena sredstava, uvećana za zakonske zatezne kamate tekuće od dana isplate.
 • Sukladno ugovoru Zavodu dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  • dokaz o isplati neto plaće i troška prijevoza sufinanciranim osobama (za svaki mjesec za koji se podnosi dokumentacija), i to najkasnije u roku od 15 dana od proteka svakog šestomjesečnog razdoblja.
 • U roku od 15 dana od dana prestanka ugovora o radu sa sufinanciranom osobom, osim u prethodno navedenim slučajevima opravdanog prestanka, pisanim putem obavijestiti Zavod te izvršiti povrat sredstava uvećan za zakonske zatezne kamate tekućih od dana isplate, isplaćenih za sufinanciranje osobe(a) kojima je prestao ugovor o radu, sukladno ugovoru o dodjeli potpore.

U svrhu utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za dodjelu potpore, kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva osnovanost zahtjeva, Zavod može zatražiti i drugu dokumentaciju od podnositelja zahtjeva, kao i provjeriti istinitost i točnost podataka u dostavljenoj dokumentaciji. Također, Zavod zadržava pravo naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva i pripadajuće dokumentacije, isplate sredstava i postupanja prema provedenoj reviziji.

5) Odnosi se na otkaz ugovora o radu na zahtjev radnika (osim slučaja sudskog raskida ugovora o radu na zahtjev radnika). Ukoliko se radi o sporazumnom prestanku ugovora o radu, poslodavac je dužan dostaviti dokaz da je do sporazumnog prestanka ugovora došlo na zahtjev radnika (Izjava radnika).

Isplata sredstava

 • 100% iznosa potpore najkasnije u roku 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore ako je do tog trenutka dostavljena bjanko zadužnica ako je trajanje ugovora kraće od 12 mjeseci
 • 50% iznosa potpore najkasnije u roku 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore ako je do tog trenutka dostavljena bjanko zadužnica, a preostalih 50% iznosa potpore najkasnije u roku 30 dana od isteka prvog šestomjesečnog razdoblja ako je trajanje ugovora 12 mjeseci
 • Ako je trajanje ugovora duže od 12 mjeseci, prvi dio iznosa isplaćuje se u 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore ako je do tog trenutka dostavljena bjanko zadužnica, a preostali dio iznosa u roku 30 dana od dana isteka pojedinog šestomjesečnog razdoblja

Sredstva osiguranja

 • Podnositelj zahtjeva će, najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o dodjeli potpore (i kao uvjet isplate potpore), Zavodu dostaviti od strane javnog bilježnika potvrđenu bjanko zadužnicu, izdanu na prvi veći iznos od iznosa koji će biti isplaćen podnositelju zahtjeva sukladno navedenom ugovoru.
 • Ako je podnositelj zahtjeva trgovačko društvo, uz podnositelja zahtjeva kao dužnika, bjanko zadužnicu treba/ju potpisati i član/ovi društva i osobe ovlaštene za zastupanje kao jamci-platci.
 • Ugovorom o dodjeli potpore bit će određeno da su odredbe o bjanko zadužnici bitan sastojak ugovora, te da će iste vrijediti među strankama ugovora i u slučaju njegovog otkaza ili raskida,
 • Zavod ima pravo po svojoj ocjeni ispuniti i podnijeti bjanko zadužnicu na naplatu protiv podnositelja zahtjeva (i/ili jamaca-plataca) radi namirenja bilo kojeg potraživanja iz ugovora o dodjeli potpore, uključujući osobito i potraživanje s osnova naknade štete, povrata isplaćenog po raskidu ugovora ili stečenog bez osnove. Zavod nije dužan posebno obavijestiti podnositelja zahtjeva (i/ili jamca-platca) prije podnošenja bjanko zadužnice na naplatu. Po iskorištenju zadužnice (u cijelosti ili djelomično), podnositelj zahtjeva (i jamci-platci, ako ih ima) su dužni predati Zavodu novu bjanko zadužnicu.
 • Zavod je ovlašten zadržati bjanko zadužnicu u svom posjedu (kao i pravo na naplatu iste) sve do okončanja naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva, pripadajuće dokumentacije i isplate sredstava po sklopljenom ugovoru o dodjeli potpore. Navedeno se ne primjenjuje ukoliko (i) je Zavod podnio bjanko zadužnicu na naplatu ili (ii) Zavod utvrdi postojanje tražbine prema podnositelju zahtjeva, u kojem slučaju Zavod ima pravo zadržati bjanko zadužnicu sve dok se njegove tražbine u cijelosti ne namire.

Napomene

 • Sva prava, obveze i postupanje ugovornih strana bit će uređene ugovorom o dodjeli potpore.
 • Osobe za koje se traži dodjela potpore trebaju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba Zavoda u vremenu trajanja prijave potrebe za radnikom.
 • Osobe koje su bile uključene u mjeru potpore za pripravništvo mogu se ponovno uključiti u istu isključivo ako se prvi puta zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale, a koje zanimanje nije bilo predmet prethodne potpore za pripravništvo.
 • Osobe koje su bile uključene u mjeru pripravništvo u trajanju do 3 mjeseca, mogu se ponovno uključiti u istu mjeru kod drugog poslodavca u zanimanju za koje su se školovale6 najviše u preostalom razdoblju trajanja prethodne mjere pripravništva.

6) Navedeno se ne može primijeniti u slučaju da je korištenje prve mjere prijevremeno okončano prestankom ugovora o radu sufinancirane osobe, osim u slučaju kada se na nedvojben način može utvrditi da za prestanak radnog odnosa postoji opravdani razlog iz kojeg je vidljivo da sufinancirana osoba nije mogla završiti korištenje mjere, što mora pisanim putem obrazložiti Zavodu. Zavod će temeljem diskrecijske odluke utvrditi postojanje takvih opravdanih razloga.

Predaja zahtjeva

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.

Dokumentacija koju poslodavac dostavlja uz prijavu:

 • Izjava poslodavca o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim upravnim mjerama te prekršajnim ili kaznenim sankcijama
 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, radi utvrđivanja točnog datuma7 donošenja odluke ukoliko je u evidencijama HZMO-a evidentiran poslovno uvjetovani otkaz ili odjava radnika unazad 6 mjeseci,
 • Izjava poslodavca da nije poslodavac u poteškoćama
 • Program osposobljavanja sufinancirane osobe za samostalan rad,
 • Financijska dokumentacija:
  • Obveznik poreza na dohodak (obrtnici i samostalne djelatnosti):
   Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka Poslodavci koji dostave zahtjev prije 28.02., a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom, mogu predati Prijavu poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka za pretprošlu poslovnu godinu.
  • Obrt s paušalnim oporezivanjem djelatnosti: PO-SD obrazac (rok predaje je 15.01. za proteklu godinu), s dokazom zaprimanja od nadležne Porezne uprave

Dokumentacija/podaci koje će Zavod pribaviti razmjenom s nadležnim tijelima:

 • Potvrdu Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom8.
 • Podatak o broju i kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva i na dan podnošenja zahtjeva
 • Financijska dokumentacija:
  Obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac
  Poslodavci koji dostave zahtjev prije 30.04., a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom, mogu predati GFI-POD obrazac za pretprošlu poslovnu godinu.
 • Financijska dokumentacija za Poslodavca koji posluje kraće od 12 mjeseci:
  Potvrdu Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom.9

NAPOMENA: Ukoliko Zavod u suradnji s nadležnim tijelima ne uspostavi elektronsku razmjenu za neki od gore navedenih dokumenata, pisano će obavijestiti podnositelje zahtjeva o daljnjim aktivnostima.

7) Datum otkaza u HZMO bazi i na Odluci mogu se razlikovati. Pri ocjeni zahtjeva u obzir se uzima datum otkaza u HZMO bazi.; 8) Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od tri radna dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.; 9) Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od tri radna dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.

Opći uvjeti i zakonodavna podloga

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini nalaze se ovdje.

Zakonodavna podloga kojom se reguliraju mjere aktivnog zapošljavanja u 2022. godini nalazi se ovdje.

[NOVO] Tipski primjer ugovora

Ovdje pogledajte tipski primjer ugovora za potporu za pripravništvo.

Predaja zahtjeva

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Proučite prije slanja zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.