Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Potpore za pripravništvo – javne službe

Izmjena: 7 ožujka, 2022

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2022. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Cilj mjere

Poticanje zapošljavanja osoba koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u određenim javnim službama sufinanciranjem troška njihove bruto I plaće i drugih troškova poslodavcima, sve sukladno ovoj mjeri.

Trajanje mjere

12 mjeseci

Visina subvencije

 • 100% iznosa prema iznosu pripravničke plaće, koja iznosi 85% iznosa plaće radnog mjesta, a u što ne ulazi iznos prekovremenog, noćnog, smjenskog, terenskog i bilo kojeg drugog rada na čiju isplatu radnik ima pravo sukladno odredbama Zakona o radu, drugih primjenjivih propisa i akata (ugovor o radu, kolektivni ugovor, pravilnik o radu i sl.), sve sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
 • Troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca kao podnositelja zahtjeva i to:
  • trošak mjesečne karte javnog prijevoza,
  • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn. Udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada, odnosno osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.
 • Prema predmetnoj Odluci Upravnog vijeća Zavoda najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po sufinanciranoj osobi iznosi 1.400,00 kn mjesečno. Trošak stjecanja pedagoških kompetencija u području obrazovanja u iznosu do 10.000,00 kn po jednoj sufinanciranoj osobi.

Ciljane skupine

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod), a koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, predškolskog odgoja, socijalne skrbi i kulture.

Korisnici

Javne službe iz područja obrazovanja, zdravstva, predškolskog odgoja, socijalne skrbi i kulture.

Način odabira korisnika

Javni poziv, prijava potrebe za radnikom, obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Kriteriji

 • Radna mjesta na koja se osobe primaju u radni odnos moraju biti sistematizirana sukladno odluci o sistematizaciji radnih mjesta propisanoj temeljem posebnog propisa.
 • Broj osoba koje podnositelji zahtjeva kao poslodavci primaju ne smije biti veći od broja propisanog Odlukom nadležnog tijela ili ministarstva o broju pripravnika koji se može primiti u određenoj kalendarskoj, odnosno fiskalnoj godini.
 • Zahtjev za pripravništvo javni sektor može se odobriti na temelju Plana prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora obrazovanja, predškolskog odgoja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture, donesenog od strane nadležnih ministarstava, a na temelju dostavljene kvote s brojem polaznika, razinom obrazovanja te s popisom ustanova kojima je omogućeno korištenje mjere pripravništva.
 • ­Iznimno, javne službe iz područja socijalne skrbi mogu biti korisnici mjere i za druge djeatnosti osim za regulirane djelatnosti ako su te djelatnosti temeljni posao ili neodvojivi dio temeljnog posla službe.
 • Osobe se mogu primiti u radni odnos isključivo na radna mjesta čije obavljanje predstavlja temeljni posao određene javne službe (primjerice nastavnici u školama, socijalni radnici u centrima za socijalnu skrb i slično).

Upućivanje sufinanciranih osoba na obrazovanje radi stjecanja pedagoških kompetencija

 • Zahtjev za upućivanje sufinanciranih osoba u programe obrazovanja poslodavci, kao podnositelji zahtjeva, mogu uputiti unutar trajanja ugovornog razdoblja.
 • Sufinancirana osoba je obvezna u roku od 12 mjeseci od upisa u program obrazovanja položiti ispit kojim se stječu pedagoške kompetencije.

Isplata sredstava

 • Trošak pripravničke bruto I plaće, jednokratno, u roku 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore na račun podnositelja zahtjeva,
 • Trošak stjecanja pedagoških kompetencija u području obrazovanja, jednokratno, u roku od 30 dana po dostavljenom dokazu o upisu sufinancirane osobe u program obrazovanja.

Napomene

 • Osobe za koje se traži dodjela potpore trebaju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba Zavoda u vremenu trajanja prijave potrebe za radnikom.
 • Osobe koje su već bile uključene u mjeru pripravništvo u trajanju dužem od 6 mjeseci u zvanju u obrazovnoj razini, ne mogu se ponovno uključiti u istu mjeru.
 • Osobe koje su već bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ne mogu se ponovno uključiti u mjeru pripravništvo u istom tom zvanju.
 • Ako se osobe uključuju u mjeru pripravništvo u višoj stečenoj razini obrazovanja, no u toj višoj razini obrazovanja ne mogu pronaći zaposlenje, mogu se u mjeru uključiti i u nižoj razini obrazovanja.
 • Osobe koje su bile uključene u mjeru pripravništva do 6 mjeseci, mogu se ponovno uključiti u preostalom trajanju do 12 mjeseci u zvanju u obrazovnoj razini prema prethodno odobrenoj mjeri pripravništva1
 • Osobe koje nisu bile uključene u mjeru pripravništva, a imaju manje od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini, mogu se uključiti u mjeru pripravništvo – javne službe u preostalom trajanju do 12 mjeseci u zvanju u obrazovnoj razini.

1) Navedeno se ne može primijeniti u slučaju da je korištenje prve mjere prijevremeno okončano prestankom ugovora o radu sufinancirane osobe, osim u slučaju kada se na nedvojben način može utvrditi da za prestanak radnog odnosa postoji opravdani razlog iz kojeg je vidljivo da sufinancirana osoba nije mogla završiti korištenje mjere, što mora pisanim putem obrazložiti Zavodu. Zavod će temeljem diskrecijske odluke utvrditi postojanje takvih opravdanih razloga.

Predaja zahtjeva

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.

Dokumentacija koju poslodavac dostavlja uz prijavu:

 • Odluka nadležnog tijela ili ministarstva o broju pripravnika koji se može primiti u određenoj kalendarskoj, odnosno fiskalnoj godini
 • Izračun iznosa pripravničke bruto I plaće za radno mjesto

Opći uvjeti i zakonodavna podloga

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini nalaze se ovdje.

Zakonodavna podloga kojom se reguliraju mjere aktivnog zapošljavanja u 2022. godini nalazi se ovdje.

Predaja zahtjeva

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Proučite prije slanja zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.