Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Potpora za proširenje poslovanja

Izmjena: 7 ožujka, 2022

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2022. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Uvod

Može se dodijeliti poslovnom subjektu ako planira proširenje postojećeg poslovanja, a kojem je već dodijeljena potpora za samozapošljavanje, bez obzira na godinu dodjele takve potpore, ako su ugovorne obveze po dodijeljenoj potpori za samozapošljavanje istekle, te ako je poslovni subjekt dokazao da je ispunio sve obveze prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod). Kod poslovnog subjekta mora postojati kontinuitet poslovanja i zaposlenosti samozaposlene osobe u punom radnom vremenu od trenutka osnivanja, odnosno registracije i početka obavljanja gospodarske djelatnosti, te poslovni subjekt ne smije biti poslodavac u poteškoćama kako je definiran Pojmovnikom. U kontekstu ove potpore, pojam „proširenje poslovanja“ znači otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona. Ako podnositelj zahtjeva poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sl., ostvarit će prednost pri ocjeni zahtjeva.

Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za novog zaposlenika obvezna stavka troškovnika. Podnositelj zahtjeva obvezan je, prije potpisa ugovora o dodjeli potpore, Zavodu dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s nezaposlenom osobom prijavljenom u evidenciju nezaposlenih osoba (dalje u tekstu: Evidencija) koju vodi Zavod.

Cilj mjere

Financijska podrška korisnicima potpore za samozapošljavanje koji proširuju postojeće poslovanje

Trajanje mjere

12 mjeseci

Visina subvencije

Do 100.000 kn

Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti

Iznos potpore male vrijednosti za proširenje postojećeg poslovanja određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007., dalje u tekstu: NKD).

Potpora za proširenje poslovanja može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

Skupina – do 100.000,00 kn: Dodjeljuje se za prema pretežitoj djelatnosti poslodavca, a koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

  • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
  • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
  • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
  • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
 • Skupina – do 70.000,00 kn: Dodjeljuje se za prema pretežitoj djelatnosti poslodavca, a koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
  • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
  • (H) Prijevoz i skladištenje
  • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
  • (J) Informacije i komunikacije
  • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
  • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
  • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
  • (P) Obrazovanje
  • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Potpora za proširenje postojećeg poslovanja može se dodijeliti u nižem iznosu od traženog ako se radi o djelatnostima koje ne zahtijevaju visoka početna ulaganja.

Ciljane skupine

Poslovni subjekt – bivši korisnik potpore za samozapošljavanje.

Djelatnosti za koje se ne može dodijeliti potpora

Potpora za proširenje postojećeg poslovanja ne može se odobriti poslodavcima s pretežitom djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55)
 • (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
 • (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
  • 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
  • 78 Djelatnosti zapošljavanja
  • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja, (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (odjeljak 94)

Poslovni subjekti koji ne mogu korisititi potporu

 • ako iz Potvrde Porezne uprave proizlazi postojanje dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ili podnositelj zahtjeva, u slučaju postojanja Upravnog ugovora sklopljenog s Poreznom upravom, ne ispunjava pravovremeno obveze iz tog Upravnog ugovora1)
 • ako je iz financijske dokumentacije razvidno da podnositelj zahtjeva ne posluje pozitivno, već s gubitkom ili u nemogućnosti podmiriti tekuće dospjele obveze
 • ako iz poslovnog plana nije moguće utvrditi da se zaista radi o proširenju postojećeg poslovanja u odnosu na poslovanje iz razdoblja korištenja mjere samozapošljavanja
 • ako su, unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, donijeli odluku/odluke o otkazu ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga, bez obzira na radno mjesto na koje se zapošljavaju osobe za koje se traži potpora
 • ako je osoba koja se zapošljava uz potporu prije prijave u Evidenciju bila zaposlena ili osoba ovlaštena za zastupanje kod podnositelja zahtjeva
 • ako je podnositelj zahtjeva zaposlio osobu prijavljenu u Evidenciji prije podnošenja zahtjeva
 • ako dodijeljena potpora za samozapošljavanje nije u cijelosti opravdana i podnositelju zahtjeva vraćena bjanko zadužnica
 • podnositelj zahtjeva čiji su privatni računi blokirani, odnosno koji u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima registrirane neizvršene osnove za plaćanje, a čiji je OIB identičan onom poslovnog subjekta

1) Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od tri radna dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.

Prihvatljivi troškovi

 • doprinosi za novozaposlenog radnika za 11 mjeseci (obavezan trošak)
 • kupnja opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti u iznosu do 30% iznosa potpore (samo: C prerađivačka industrija)
 • kupnja franšiza

Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a za koji se ne može tražiti povrat prema propisima o PDV-u. Sve ostale vrste troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore. Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

Navedeni prihvatljivi troškovi moraju:

 • biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu
 • odgovarati realnim tržišnim cijenama
 • biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi

Zavod u svrhu utvrđivanja osnovanosti stavki iz troškovnika može, od podnositelja zahtjeva, zatražiti dodatnu dokumentaciju (npr. dokaze o istraživanju tržišta i sl.).

* NAPOMENA:
Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.

DOKAZI O PLAĆENIM TROŠKOVIMA S OBZIROM NA VRSTU TROŠKA

Dostavljaju se uz Izvješće o namjenskom utrošku potpore male vrijednosti u svrhu proširenja poslovanja:

 • Kupnja strojeva, alata, opreme za rad, sirovine i potrošnog materijala, kupnja/zakup IT programa – RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje. Oprema može biti nabavljena i u inozemstvu uz istu dokaznu dokumentaciju.
 • Kupnja vozila – RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje te preslika PROMETNE DOZVOLE
 • Kupnja franšize – UGOVOR s vlasnikom franšize o kupnji franšize i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje

* ili drugi dokument jednake dokazne vrijednosti vezan uz poslovni račun korisnika/ce potpore

NAPOMENE:
Svi troškovi moraju biti plaćeni transakcijski (putem računa poslovnog subjekta) i vidljivi na izvodima s poslovnog računa. Troškovi plaćeni gotovinom neće se smatrati prihvatljivima. Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a za koji se ne može tražiti povrat prema propisima o PDV-u.

Trajanje javnog poziva

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2022. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Obveze korisnika

 • Prije potpisa ugovora o dodjeli potpore Zavodu dostaviti dokaz da je podnositelj zahtjeva sklopio ugovor o radu s jednom nezaposlenom osobom prijavljenom u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod.
 • Najkasnije do zadnjeg dana ugovornog razdoblja dostaviti dokaze o utrošku dodijeljenih sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.
 • U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti poslovnog subjekta i odjave samozaposlene osobe u punom radnom vremenu ili sufinancirane osobe iz HZMO baze s osnove radnog odnosa prije isteka ugovornog razdoblja, prijave samozaposlene osobe u nepunom radnom vremenu ili sufinancirane osobe na nepuno radno vrijeme ili dostave dokaza o utrošku dodijeljenih sredstava izvan propisanog roka, dostave dokaza koji nisu usklađeni s troškovnikom, otkaza ugovora o radu novozaposlenim sufinanciranim osobama prije isteka ugovorenog razdoblja o dodjeli potpore, podnositelj zahtjeva vraća sva isplaćena sredstva, uvećana za zakonsku zateznu kamatu.

Napomene:

Potpora za proširenje postojećeg poslovanja može pojedinom poslovnom subjektu biti dodijeljena isključivo jednom.

Zavod u svrhu utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za dodjelu potpore, kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva osnovanost zahtjeva, može zatražiti i drugu dokumentaciju od podnositelja zahtjeva. Također, Zavod zadržava pravo naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva i pripadajuće dokumentacije, isplate sredstava i postupanja prema provedenoj reviziji.

Isplata sredstava

Jednokratno, na račun poslovnog subjekta, u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore, a pod uvjetom dostave instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) od strane podnositelja zahtjeva.

Sredstva osiguranja

 • Podnositelj zahtjeva će, najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o dodjeli potpore (i kao uvjet isplate potpore), Zavodu dostaviti od strane javnog bilježnika potvrđenu bjanko zadužnicu, izdanu na prvi veći iznos od iznosa koji će biti isplaćen podnositelju zahtjeva sukladno navedenom ugovoru.
 • Ako je korisnik potpore trgovačko društvo, uz podnositelja zahtjeva kao dužnika, bjanko zadužnicu treba/ju potpisati i član/ovi društva i osobe ovlaštene za zastupanje kao jamci-platci.
 • Ako je korisnik potpore drugog pravnog oblika, uz korisnika potpore kao dužnika, bjanko zadužnicu obvezna je potpisati i druga fizička osoba kao jamac platac2.
 • Ugovorom o dodjeli potpore bit će određeno da su odredbe o bjanko zadužnici bitan sastojak ugovora, te da će iste vrijediti među strankama ugovora i u slučaju njegovog otkaza ili raskida,.
 • Zavod ima pravo po svojoj ocjeni ispuniti i podnijeti bjanko zadužnicu na naplatu protiv podnositelja zahtjeva (i/ili jamaca-plataca) radi namirenja bilo kojeg potraživanja iz ugovora o dodjeli potpore, uključujući osobito i potraživanje s osnova naknade štete, povrata isplaćenog po raskidu ugovora ili stečenog bez osnove. Zavod nije dužan posebno obavijestiti podnositelja zahtjeva (i/ili jamca-platca) prije podnošenja bjanko zadužnice na naplatu. Po iskorištenju zadužnice (u cijelosti ili djelomično), podnositelj zahtjeva (i jamci-platci, ako ih ima) su dužni predati Zavodu novu bjanko zadužnicu..
 • Zavod je ovlašten zadržati bjanko zadužnicu u svom posjedu (kao i pravo na naplatu iste) sve do okončanja naknadne provjere i revizije predmetnog zahtjeva, pripadajuće dokumentacije i isplate sredstava po sklopljenom ugovoru o dodjeli potpore. Navedeno se ne primjenjuje ukoliko (i) je Zavod podnio bjanko zadužnicu na naplatu ili (ii) Zavod utvrdi postojanje takve tražbine prema podnositelju zahtjeva, u kojem slučaju Zavod ima pravo zadržati bjanko zadužnicu sve dok se njegove tražbine u cijelosti ne namire.

2) Jamac platac mora biti državljanin RH s prebivalištem u RH.

Predaja zahtjeva

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.

Dokumentacija koju podnositelj zahtjeva dostavlja uz zahtjev:

 • Izjava podnositelja zahtjeva da nije poslodavac u poteškoćama kako je definiran Pojmovnikom
 • Obrazac Poslovni plan za proširenje poslovanja
 • Financijska dokumentacija:
  • ­Obveznik poreza na dohodak (obrtnici i samostalne djelatnosti): Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka (rok predaje je 28.02. za proteklu godinu),
   Poslodavci koji dostave zahtjev prije 28.02., a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom, mogu predati Prijavu poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka za pretprošlu poslovnu godinu.
  • ­Obrti s paušalnim oporezivanjem djelatnosti:­ PO-SD obrazac (rok predaje je 15.01. za proteklu godinu), s dokazom zaprimanja od nadležne Porezne uprave.

Dokumentacija/podaci koje će Zavod pribaviti razmjenom s nadležnim tijelima:

 • Potvrda Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom.3
 • ­Financijska dokumentacija:
  Obveznik poreza na dobit dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac
  Poslodavci koji dostave zahtjev prije 30.04., a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom, mogu predati GFI-POD obrazac za pretprošlu poslovnu godinu.

NAPOMENA:
Ukoliko Zavod u suradnji s nadležnim tijelima ne uspostavi elektronsku razmjenu za neki od gore navedenih dokumenata, pisano će obavijestiti podnositelje zahtjeva o daljnjim aktivnostima.

3) Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od tri radna dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.

Opći uvjeti i zakonodavna podloga

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini nalaze se ovdje.

Zakonodavna podloga kojom se reguliraju mjere aktivnog zapošljavanja u 2022. godini nalazi se ovdje.

Predaja zahtjeva

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Dokumentacija za dokaze

Proučite prije slanja zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.