Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Potpora za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

Izmjena: 21 siječnja, 2021

Krajnji korisnik:

Zaposlena osoba

Prijavljuje se:

Poslodavac

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2021. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca u prerađivačkoj industriji, najčešće u sektorima proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, koji imaju poteškoća u poslovanju zbog smanjenja konkurentnosti prouzrokovanih tehnološkim promjenama u poslovnim procesima i preseljenjem proizvodnje u zemlje i regije s izuzetno niskim troškovima rada, nedovoljnim ulaganjima u tehnologiju te inovacije i njihovu komercijalizaciju uz nekonkurentnu radnu snagu.

Trajanje mjere

Najduže do 24 mjeseca ili do ispunjenja maksimalno dopuštenog de minimis iznosa od 200.000 EUR tijekom 3 fiskalne godine po pojedinom poduzetniku.

Visina subvencije

 • Poslodavcu se isplaćuje subvencija u iznosu od 50% minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.475,625 kn za 2021. godinu.
 • Postoji mogućnost provedbe programa usavršavanja i osposobljavanja radnika obuhvaćenih Programom za očuvanje radnih mjesta – financiranje troška obrazovanja 100%.

Ciljane skupine

 • Radnici stariji od 54 godine zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji).
 • Radnici s nižom stručnom spremom (osnovno obrazovanje, ISCED 1), radnici s nižim srednjim obrazovanjem (ISCED2) te nezavršenom osnovnom školom zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji).
 • Radnici sa završenim srednjoškolskim strukovnim obrazovanjem (ISCED 3) zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji).

Korisnici

 • Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i koji imaju glavnu registriranu djelatnost u prerađivačkoj industriji (u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva).
 • Poslodavci koji imaju višak radnika iskazan usred povećanja troška rada nekonkurentnih radnika (neposredno vezanih za poslove u proizvodnji) koji je uvjetovan povećanjem minimalne plaće i/ili povećanje troška rada nekonkurentnih radnika neposredno vezanih za poslove u proizvodnji koji ne mogu ostvariti propisane norme i imaju iskazani gubitak.
 • Poslodavci u prerađivačkoj industriji kod kojih je došlo ili će u budućnosti doći do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju, neposredno vezanog za poslove u proizvodnji, te je na taj način detektiran potencijalni višak radnika koji su u riziku od gubitka radnog mjesta.

Način odabira korisnika

Javni poziv, obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Kriteriji

 • Poslodavci obavljaju gospodarsku djelatnost i imaju registriranu djelatnost u prihvatljivom sektoru u kojoj ostvaruju prihod, te imaju većinu zaposlenih u toj djelatnosti.
 • Poslodavci kod kojih radnici (neposredno vezani za poslove u proizvodnji u prihvatljivom sektoru) imaju ugovorenu, utvrđenu ili propisanu minimalnu plaću ili do visine minimalne plaće ili im je osnovica za obračun plaće minimalna plaća, i zaposleni su na neodređeno vrijeme.
 • Poslodavci koji imaju višak radnika iskazan usred povećanja troška rada nekonkurentnih radnika (neposredno vezanih za poslove u proizvodnji) koji je uvjetovan povećanjem minimalne plaće i/ili povećanje troška rada nekonkurentnih radnika neposredno vezanih za poslove u proizvodnji koji ne mogu ostvariti propisane norme i imaju iskazani gubitak.
 • Poslodavci u prerađivačkoj industriji kod kojih je došlo ili će u budućnosti doći do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju, neposredno vezanog za poslove u proizvodnji, te je na taj način detektiran potencijalni višak radnika koji su u riziku od gubitka radnog mjesta.
 • Poslodavci koji su izradili Program za očuvanje radnih mjesta za prihvatljive kategorije radnika.

NAPOMENA: Poslodavci koji nisu iskoristili intenzitet potpore male vrijednosti mogu istu koristiti u 2021. godini. Poslodavci koji su iskoristili intenzitet mogu koristiti druge mjere HZZ-a i to: potpore za zapošljavanje, potpore za usavršavanje i osposobljavanje na radnom mjestu.

Predaja zahtjeva

 • Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.
  • Potvrda Financijske agencije kojom se dokazuje da poslodavac unazad 30 dana od dana podnošenja zahtjeva nije u postupku prisilne naplate, odnosno u blokadi,­
  • Potvrda Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja koja ne smije biti starija od 30 dana u odnosu na datum podnošenja zahtjeva,
  • Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci Ugovor o radu za radnike za koje poslodavac podnosi zahtjev,
  • Sistematizacija radnih mjesta/Pravilnik o ustroju (ukoliko poslodavac isto ne posjeduje dovoljno je da dostavi Ugovor o radu za radnike za koje podnosi zahtjev),
  • Pravilnik o plaći ili kolektivni ugovor kao dokaz da poslodavac isplaćuje minimalnu plaću (ukoliko poslodavac isto ne posjeduje dovoljno je da dostavi Ugovor o radu za radnike za koje podnosi zahtjev),
  • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci.
  • Program za očuvanje radnih mjesta za prihvatljive kategorije radnika
  • Izjava poslodavca o dodijeljenim iznosima potpora male
  • Financijska dokumentacija:
   • Obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac (rok predaje je 30.04. za proteklu godinu). Poslodavci koji dostave zahtjev prije 30.04, a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom, mogu predati prošlogodišnji GFI-POD obrazac uz obvezu dostave novog po predaji,
   • Obveznik poreza na dohodak (obrtnici i samostalne djelatnosti): Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka (rok predaje je 28.02. za proteklu godinu),
  • Sporazum sklopljen s radničkim vijećem, odnosno sindikatom o prihvaćanju programa za očuvanje radnih mjesta, odnosno obavijest poslodavca radnicima ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće niti djeluje sindikat.

Obveze poslodavaca

 • Održati broj zaposlenih utvrđen na dan podnošenja zahtjeva, odnosno ne otkazivati radni odnos drugim radnicima (osim prirodnog odlijeva i odlaska radnika na vlastiti zahtjev, samozapošljavanja, isteka ugovora o radu na određeno vrijeme, te poslovno uvjetovanog otkaza). U slučaju poslovno uvjetovanog otkaza poslodavac neće biti sankcioniran samo ukoliko dokaže da je poduzeo sve zakonske mogućnosti za zadržavanje radnika.
 • U roku od 15 dana pisanim putem Izvijestiti Zavod o smanjenju broja zaposlenih utvrđenog na dan podnošenja zahtjeva
 • U slučaju pada broja zaposlenih na zahtjev radnika uključenog u mjeru, povrat samo neiskorištenog dijela sredstava za tog radnika, ukoliko poslodavac ne prijavi zamjenskog radnika koji je zaposlen kod poslodavca i koji udovoljava uvjetima za uključivanje u mjeru.
 • Poslodavac je obvezan redovito uplaćivati doprinose za sufinanciranu osobu u tekućem mjesecu za prethodni mjesec sukladno Zakonu o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18).

Isplate sredstava

Isplate tromjesečne, za prva tri mjeseca unaprijed, a daljnje isplate po pravdanju isplaćenog iznosa.

Napomene

Poslodavci koji su u programu potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, ne mogu koristiti ostale mjere aktivne politike zapošljavanja, osim potpora za usavršavanje i osposobljavanja na radnom mjestu.

Pri upućivanju sufinancirane osobe u programe usavršavanja i osposobljavanja opravdani su troškovi sukaldno mjerama usavršavanja i osposobljavanja.

U slučajevima kada je kod poslodavca koji je predao zahtjev donesena pravomoćna Odluka o nepravilnosti u području Zakona o radu i/ili plaća zahtjev se ocjenjuje negativno.

Potpore za očuvanje radnih mjesta ne mogu koristiti radnici u nepunom radnom vremenu, strani radnici iz trećih zemalja te zaposleni umirovljenici.

Opći uvjeti

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini nalaze se ovdje.

Predaja zahtjeva

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.