Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Osposobljavanje na radnom mjestu

Izmjena: 18 kolovoza, 2021

Krajnji korisnik:

Nezaposlena osoba

Prijavljuje se:

Poslodavac

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2021. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Cilj mjere

Polaznicima omogućiti stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili rad u određenom zanimanju ili osvježavanje vještina koje su se izgubile tijekom vremena.

Ciljane skupine

 1. nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti do 3. stupnja ISCED-11 (srednjoškolsko obrazovanje);
 2. nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine, te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja – uvjet završena najmanje četverogodišnja srednja škola;
 3. nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda iz ciljane skupine hrvatskih povratnika iz iseljeništva koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti najviše do razine koja odgovara njihovom najviše stečenom stupnju obrazovanja

Visina troška

Nositelju osposobljavanja (poslodavcu) se isplaćuju sljedeći troškovi:
Za osposobljavanje osoba iz ciljane skupine 1 i 3:

 • trošak mentorstva u bruto iznosu od 1.400, 1.700 ili 2.000 kn mjesečno po polazniku ovisno o složenosti programa osposobljavanja,
 • troškovi zdravstvenog i sanitarnog pregleda za polaznike ukoliko je on neophodan za provedbu osposobljavanja, te drugih neophodnih zdravstvenih testova (npr. COVID test).

Za osposobljavanje osoba iz ciljane skupine 2:

 • trošak osposobljavanja u poduzetničkoj potpornoj instituciji: od 2.500,00 kn po polazniku za strukturirano raspisan program od minimalno 60 sati s opisanim skupovima ishoda učenja, sadržajima i modulima, popisom predavača, opisom učionica i sredstava na kojima će se raditi. Maksimalno se može isplatiti do 18.000,00 kn po polazniku uz uvjet da su specificirani troškovi osposobljavanja.

Prihvatljivi troškovi osposobljavanja osoba iz ciljane skupine 2 su sljedeći:

 • trošak predavača,
 • putni troškovi za predavača,
 • troškovi uredskog i potrošnog materijala potrebnog za provođenje osposobljavanja

Trajanje mjere

 1. Za ciljane skupine 1 i 3: do 4 mjeseca (preporučeno trajanje osposobljavanja na radnom mjestu je kao trajanje obrazovanja u ustanovama u istom ili sličnom programu)
 2. Za ciljanu skupinu 2: do 6 mjeseci

Korisnici

Nositelji osposobljavanja – poslodavci i druge organizacije koje mogu provesti osposobljavanje radi stjecanja kompetencija a koje imaju potrebe za zapošljavanjem radnika ili suradnju s drugim poslodavcima koji trebaju radnike traženih kompetencija (kao što su razvojne agencije, poduzetnički inkubatori ili nevladine udruge).

Polaznici osposobljavanja – nezaposlene osobe iz ciljanih skupina.

Kriteriji za polaznike osposobljavanja

Polaznici osposobljavanja imaju pravo za dane provedene na osposobljavanju pokrivanje sljedećih troškova:

 • novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja sukladno članku 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20);
 • putne troškove ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese osposobljavanja sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza prema sljedećim kriterijima:
  • udaljenost između adrese stanovanja i adrese osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike,
  • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza),
  • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza,
  • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se osposobljavanje provodi u istom mjestu,
  • iznimno u slučajevima kada nije moguće organizirati praktičnu nastavu u istom mjestu u kojem se izvodi teorijska nastava, u visini troška prijevoza na obje relacije i prema trošku dnevne povratne karte,
  • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn,
  • trošak prijevoza od mjesta prebivališta ili boravišta osobe do mjesta izvođenja osposobljavanja za rad u sezoni i od mjesta završetka osposobljavanja u sezoni do mjesta prebivališta ili boravišta osobe (u oba smjera), u visini cijene kupljene karte ili u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn u oba slučaja.
 • osiguranje prema propisima HZMO (za sve osobe koje već nisu u sustavu mirovinskog osiguranja):
  • troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima u iznosu 5% ako drugačije nisu osigurane.
 • dodatni troškovi za ciljanu skupinu povratnika iz iseljeništva:
  • povrat stvarnog iznosa jednokratno uplaćenog iznosa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje do maksimalno 12 mjeseci, ako su ti troškovi nastali najviše 12 mjeseci prije početka osposobljavanja,
  • povrat stvarno plaćenih troškova doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja osposobljavanja,
  • povrat stvarno nastalih troškova na ime prijevoda dokumenata za potrebe priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije i postupka priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije.

Način odabira korisnika

Odabir nositelja osposobljavanja – javni poziv i obrada zahtjeva.

Odabir polaznika osposobljavanja – selekcija kandidata i upućivanje od strane savjetnika za zapošljavanje.

Kriteriji

Zahtjev se nositelju obrazovanja može odobriti ukoliko je prethodna grupa polaznika završila osposobljavanje te je najmanje 30% polaznika zasnovalo radni odnos prema evidenciji HZMO, odnosno 15% kada je riječ o osobama s invaliditetom. Zahtjev se može odobriti ukoliko mentor ima najmanje 2 godine radnog iskustva u zanimanju za koji se vrši osposobljavanje što potvrđuje potpisanom izjavom. Poduzetničke potporne institucije mogu primiti onoliko polaznika za koliko imaju organizacijske uvjete.

Obveze korisnika

POSLODAVAC:

 • osigurati uvjete za provedbu osposobljavanja prema dogovorenom programu,
 • osigurati najmanje 1 mentora s potrebnim prethodnim iskustvom na 3 polaznika te njihovu stalnu podršku tijekom trajanja osposobljavanja za rad u zanimanjima složenosti do 3. stupnja ISCED-11, te osigurati prijenos potrebnog teorijskog znanja za obavljanje poslova,
 • protekom svakog mjeseca Zavodu dostaviti izvještaj o prisutnosti,
 • predstavnicima Zavoda omogućiti kontrolu izvođenja programa osposobljavanja,
 • osigurati plaću mentora u većem ili istom iznosu prije provedbe osposobljavanja,
 • uputiti polaznike na liječnički pregled ako je isti potreban za osposobljavanje,
 • na kraju provedenog osposobljavanja polaznicima izdati potvrdu o trajanju osposobljavanja i stečenim kompetencijama,
 • u roku od 15 dana od zadnjeg dana osposobljavanja dostaviti Zavodu:
  • Izvještaj o provedbi i rezultatima osposobljavanja,
  • dokaze o namjenskom trošenju sredstava sukladno odobrenim troškovima, uključujući dokaz o isplaćenoj plaći mentoru (JOPPD obrazac i izvadak po transakcijskom računu poslovnog subjekta) za vrijeme trajanja osposobljavanja te
  • kopiju izdane potvrde o stečenim kompetencijama
  • poslodavac ne može otpuštati radnike radi poslovno uvjetovanih razloga na mjestima na kojima se osobe osposobljavaju.

POLAZNIK:

 • redovito i aktivno sudjelovati u osposobljavanju,
 • prihvatiti ponuđeno zaposlenje nakon završetka osposobljavanja

Isplata sredstava

Nositelj osposobljavanja – 30 dana od dana potpisa ugovora (za troškove mentorstva, programa osposobljavanja te zdravstveni pregled polaznika).

Polaznik obrazovanja – na početku mjeseca za prethodni mjesec na temelju prisutnosti na nastavi.

Dodatno za polaznike iz ciljne skupine hrvatskih povratnika iz iseljeništva: 30 dana od dostave dokaza o nastalim troškovima vezanima uz obvezno zdravstveno osiguranje i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije.

Napomene

Osoba koja je upućena na osposobljavanje na radnom mjestu ne briše se za vrijeme osposobljavanja iz evidencije nezaposlenih i prima novčanu pomoć. Ukoliko je osoba u trenutku početka osposobljavanja na radnom mjestu primatelj naknade za vrijeme nezaposlenosti, isplaćivanje naknade se sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018, 32/2020) obustavlja za vrijeme osposobljavanja na radnom mjestu kod poslodavca. Po završetku osposobljavanja na radnom mjestu novčana naknada se nastavlja isplaćivati za ostatak razdoblja do kojeg je priznato pravo na naknadu.

Poslodavac osobi koja se osposobljava na radnom mjestu ne smije naložiti obavljanje poslova u razdoblju između 22 sata uvečer i 6 sati prije podne te nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

Osposobljavanje na radnom mjestu se provodi se u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno.

Predaja zahtjeva

Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr, a zahtjev predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr.

e-Zahtjev sadrži:

 • podatke o programu osposobljavanja s definiranim razlozima za provedbu
 • osposobljavanja, trajanjem, ishodima učenja te znanjima i vještinama stečenim nakon osposobljavanja,

 • podatke o poslodavcu kod kojeg će se provoditi osposobljavanje, predavaču/ima ili mentoru/ima te o odabranim polaznicima,
 • podatke o troškovima programa osposobljavanja,
 • potvrdu o stanju duga vezano uz obvezna osiguranja i pripadajuće poreze,
 • prijavu poslodavca o radnom iskustvu mentora.

Opći uvjeti

Opći uvjeti, koji vrijede za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini nalaze se ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.