Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Javni rad

Izmjena: 7 ožujka, 2022

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2022. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Uvod

Javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom razdoblju u sklopu kojeg se omogućuje sufinanciranje (50% iznosa subvencije) i financiranje (100% iznosa subvencije) zapošljavanja nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju nezaposlenih osoba (dalje u tekstu: Evidencija) koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod) iz ciljanih skupina. Program javnog rada (dalje u tekstu: Program) mora se temeljiti na društveno korisnom radu iniciranom po lokalnim zajednicama ili organizacijama civilnog društva. Javni rad mora biti neprofitan i povremen u mjeri da nije konkurentan postojećim poslovnim subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost na tom području. Prednost pri dodjeli imaju programi iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša te održavanja i komunalnih radova.

Cilj mjere

Uključivanje nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada sufinanciranjem, odnosno financiranjem troška njihove bruto I, odnosno bruto II plaće i drugih troškova propisanih ovom mjerom.

Visina subvencije

Za osobe iz ciljane skupine 1.:

 • za osobe sa stažem osiguranja: 100% troška minimalne bruto II plaće u iznosu od 5.460,94 kn.
 • za osobe bez staža osiguranja: 100% troška minimalne bruto I plaće u iznosu od 4.687,50 kn.

Za osobe iz ciljanih skupina 2. i 3.:

 • za osobe sa stažem osiguranja: 50% troška minimalne bruto II plaće u iznosu od 2.730,47 kn.
 • za osobe bez staža osiguranja: 50% troška minimalne bruto I plaće u iznosu od 2.343,75 kn.

Trošak prijevoza sufinancirane osobe u paušalnom mjesečnom iznosu od 160 kn za osobe kojima je mjesto rada jednako mjestu prebivališta/boravišta. Ukoliko osobi mjesto rada nije jednako mjestu prebivališta/boravište, dodjeljuje se trošak prijevoza u paušalnom mjesečnom iznosu od 320 kn.

Zavod zadržava pravo provjeriti, i po potrebi korigirati, stvarnu udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta rada.

Ciljane skupine

 • Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
  – roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva
 • Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju.
 • Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca

Trajanje mjere

 • Do 6 mjeseci u punom radnom vremenu.
 • Do 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu – za korisnike zajamčene minimalne naknade sukladno važećem ZSS-u, uz mogućnost obrazovanja.

Korisnici

Jedinice lokalne samouprave i/ili uprave, ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave i neprofitne organizacije.

Način odabira korisnika

Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Kriteriji

PROGRAM JAVNOG RADA

 • Program po kojem se donosi ocjena mora se temeljiti na društveno korisnom radu te ne smije biti komercijalnog karaktera, niti uključivati redovan rad poslodavca kao podnositelja zahtjeva koji izrađuje program javnog rada.
 • Pojedini elementi Programa boduju se te se na temelju sakupljenog broja bodova donosi ocjena zahtjeva. Maksimalni broj bodova koje je moguće ostvariti je 38 bodova, a za pozitivnu ocjenu Programa potrebno je prikupiti najmanje 24 boda.
 • U izradi Programa sudjeluju savjetnik za zapošljavanje Zavoda i poslodavac kao podnositelj zahtjeva

ELEMENTI ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA I BODOVNI RASPON

Korisnost programa za društvenu zajednicu 0-3
Kratkotrajnost/vremenska ograničenost poslova 0-2
Kvaliteta i opširnost programa 1-4
Jasno opisane aktivnosti u programu 0-4
Program iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite okoliša te komunalnih radova 0-3
Javni rad se odvija na području visoke nezaposlenosti 0-2
Program podržan od drugih davatelja sredstava i druge stručne pomoći 0-3
Osobe za koje se podnosi zahtjev već su radile u javnim radovima 0-3
Suradnja s poslodavcem podnositeljem zahtjeva 0-3
Poslodavac/korisnik pravodobno i u cijelosti ispunjava ugovorne obveze 0-2
Poslodavcu kao podnositelju zahtjeva je već (su)financiran javni rad za isti ili sličan program 0-2
Dodatne prednosti programa: uključivanje osoba s invaliditetom 0-4
Dodatne prednosti programa: uključivanje osoba s invaliditetom
uključivanje dugotrajno nezaposlenih osoba
0-4

Bodovi se dodjeljuju na sljedeći način:

 1. Korisnost Programa za društvenu zajednicu:
  Program nije koristan za društvenu zajednicu – 0 bodova
  Program je djelomično koristan za društvenu zajednicu – 1 bod
  Program je koristan za društvenu zajednicu – 2 boda
  Program je izrazito koristan za društvenu zajednicu – 3 boda
 2. Kratkotrajnost/vremenska ograničenost poslova:
  radi se uglavnom o dugoročnim poslovima – 0 bodova
  radi se uglavnom o kratkotrajnim poslovima – 1 bod
  radi se o kratkotrajnim poslovima (do 9 mjeseci) – 2 boda
 3. Kvaliteta i opširnost Programa:
  više od 50% Programa nije razrađeno ili je nejasna njegova svrha – 1 bod
  Program ima prihvatljivu strukturu, ali sadrži samo osnovne informacije – 2 boda
  Program je detaljan, ali nije opširno razrađen i nije jasna njegova svrha – 3 boda
  Program je detaljan, opširno razrađen i jasna je njegova svrha – 4 boda
 4. Jesu li aktivnosti u Programu jasno opisane?
  aktivnosti u Programu su nejasne i/ili nedovoljno opisane – 0 bodova
  aktivnosti u Programu su donekle jasno opisane – 1 bod
  aktivnosti u Programu su jasno opisane, ali nisu detaljno razrađene – 2 boda
  aktivnosti u Programu su jasno opisane – 3 boda
  aktivnosti u Programu su jasno opisane i detaljno razrađene – 4 boda
 5. Je li projekt iz Programa iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša te komunalnih radova?
  Program se ne temelji niti na jednom od navedenih područja – 0 bodova
  Program se temelji na jednom od navedenih područja – 1 boda
  Program se temelji na dva navedena područja – 2 boda
  Program se temelji na više navedenih područja – 3 boda
 6. Je li Program javnog rada planiran i lociran na području visoke nezaposlenosti?
  Program je planiran na području relativno visoke zaposlenosti – 0 bodova
  Program je planiran na području prosječne nezaposlenosti – 1 bod
  Program je planiran na području visoke nezaposlenosti – 2 boda
 7. Je li Program podržan od drugih davatelja sredstava i druge stručne pomoći (partneri u provedbi projekta)?
  Program ne navodi partnere u projektnim aktivnostima – 0 bodova
  Program navodi partnere u projektnim aktivnostima, no bez mjerljivog doprinosa – 1 bod
  Program navodi konkretne primjere pružanja stručne pomoći partnera – 2 boda
  Program navodi druge davatelje sredstava koji podržavaju projekt – 3 boda
 8. Jesu li osobe za koje se podnosi zahtjev već radile u javnim radovima?
  Sve osobe su već bile uključene u javne radove – 0 bodova
  Većina osoba je bila uključena u javne radove – 1 bod
  Manje od 50% osoba je bilo uključeno u javne radove – 2 bod
  Niti jedna osoba nije bila uključena u javne radove – 3 boda
 9. Suradnja s poslodavcem kao podnositeljem zahtjeva:
  poslodavac nije kooperativan ili ne surađuje dobro sa Zavodom – 0 bodova
  poslodavac uglavnom dobro surađuje sa Zavodom – 1 bod
  poslodavac dobro surađuje sa Zavodom – 2 boda
  poslodavac izrazito dobro surađuje sa Zavodom – 3 boda
 10. Poslodavac/korisnik pravodobno i u potpunosti ispunjava ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih sa Zavodom:
  poslodavac ne ispunjava ugovorne obveze – 0 bodova
  poslodavac plaća obveze sukladno ugovoru, ali kasni s dostavom dokumentacije – 0 bodova
  poslodavac nije dosad koristio javni rad – 1 bod
  poslodavac pravodobno i u potpunosti ispunjava sve ugovorne obveze – 2 boda
 11. Je li poslodavcu kao podnositelju zahtjeva već (su)financiran javni rad za isti ili sličan program?
  poslodavac je u prijašnjim godinama već koristio javni rad za istu namjenu – 0 bodova
  Program se u jednom dijelu ponavlja u odnosu na prethodne godine – 1 bod
  poslodavac po prvi put podnosi zahtjev s ovakvim programom – 2 boda
 12. Dodatne prednosti Programa:
   – uključivanje OSI (osoba s invaliditetom)
  Program ne predviđa zapošljavanje osoba s invaliditetom – 0 bodova
  Program predviđa zapošljavanje osobe s invaliditetom – 1 bod
  Program predviđa zapošljavanje dvije osobe s invaliditetom – 2 bod
  Program predviđa zapošljavanje više od dvije osobe s invaliditetom – 3 boda
  Program predviđa zapošljavanje isključivo osoba s invaliditetom – 4 boda
  – uključivanje DNO (dugotrajno nezaposlenih osoba)
  Program ne predviđa zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba – 0 bodova
  Program predviđa zapošljavanje najmanje jedne dugotrajno nezaposlene osobe – 1 bod
  Program predviđa zapošljavanje više dugotrajno nezaposlenih osoba – 2 boda
  Program predviđa zapošljavanje isključivo dugotrajno nezaposlenih osoba – 3 boda

KORIŠTENJE JAVNOG RADA U UDRUGAMA

 • Udruge mogu koristiti potpore Zavoda za javni rad za do najviše 5 osoba, a ovisno o Programu, pod uvjetom da zapošljavaju barem jednu osobu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Ako udruge imaju zaposlene osobe isključivo na određeno vrijeme mogu koristiti potpore Zavoda za javni rad za najviše 1 osobu, a ovisno o Programu.
 • Udruge koje nemaju zaposlenih osoba mogu koristiti potpore Zavoda za javni rad za najviše 1 osobu, a ovisno o Programu.

KO NE MOŽE BITI UKLJUČEN U JAVNI RAD

 • Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

UKLJUČIVANJE KORISNIKA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE U JAVNE RADOVE

 • U Programe mogu se uključivati i osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i to u nepunom radnom vremenu, pri čemu ostvaruju proporcionalni dio plaće na temelju javnog rada, a istovremeno im se ne obustavlja isplata zajamčene minimalne naknade, ukoliko prije uključenja sudjeluju u radu za opće dobro u najmanjem trajanju od 30 sati, a sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Poslodavci kojima se ne može dodijeliti potpora

 • Poslodavci koji su, unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, donijeli odluku o poslovno uvjetovanom otkazu najmanje jednom radniku za radno mjesto koje je povezano s radnim mjestom za koje se traži potpora (u slučajevima kad poslodavac ima sistematizirana radna mjesta)
 • Poslodavci koji su, unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, donijeli odluku o poslovno uvjetovanom otkazu najmanje jednom radniku (u slučajevima kad poslodavac nema sistematizirana radna mjesta)

Obveze poslodavca

 • izvršiti obveze iz Programa,
 • Poslodavac kao podnositelj zahtjeva je u obvezi sa sufinanciranom osobom sklopiti ugovor o radu sukladno trajanju mjere,
 • Poslodavac kao podnositelj zahtjeva neće otkazati ugovore o radu sklopljene sa sufinanciranim osobama obuhvaćenim ovom mjerom. Iznimno, prihvatljivi razlozi prestanka radnog odnosu su dobrovoljni prestanak zaposlenja1, nesposobnost za rad radnika, odlazak u mirovinu ili smrt radnika, dobrovoljni pristanak radnika na skraćivanje radnog vremena te od poslodavca izjavljen izvanredni otkaz, osobno uvjetovani otkaz, otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika, otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu ili otkaz zbog nepolaganja stručnog ispita (ako je primjenjivo).
 • Obračunavati i isplaćivati plaću sufinanciranim osobama sa svim zakonom propisanim javnim davanjima sukladno sklopljenom Ugovoru o radu.
 • Sufinancirane osobe s kojima je sklopio Ugovor o radu, a koje su obuhvaćene ovom mjerom, neće rasporediti na radno mjesto radi obavljanja poslova koji nisu sastavni dio Programa.

1) Odnosi se na otkaz ugovora o radu na zahtjev radnika (osim slučaja sudskog raskida ugovora o radu na zahtjev radnika). Ukoliko se radi o sporazumnom prestanku ugovora o radu, poslodavac je dužan dostaviti dokaz da je do sporazumnog prestanka ugovora došlo na zahtjev radnika (Izjava radnika).

Isplata sredstava

Jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.

Napomene

 • Osobe s invaliditetom koje se zaposle u sklopu Programa ulaze u kvotu za zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno važećem Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.
 • Zahtjev za javni rad može se odobriti po definiranim i odobrenim kvotama za svaku područnu službu/ured Zavoda.
 • Zavod izrađuje kvotu javnog rada koja se u pojedinoj godini provodi na razini područnih službi/ureda Zavoda ovisno o potrebama lokalnog tržišta rada, stanju u Evidenciji i analizi potreba korisnika javnog rada.
 • Korisnici javnih radova mogu za vrijeme trajanja programa javnog rada biti uključeni u mjeru obrazovanje.

Predaja zahtjeva

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac kao podnositelj zahtjeva mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.

Dokumentacija koju poslodavac dostavlja uz prijavu:

 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, radi utvrđivanja točnog datuma2 donošenja odluke ukoliko je u evidencijama HZMO-a evidentiran poslovno uvjetovani otkaz ili odjava radnika unazad 6 mjeseci,
 • Program.

Dokumentacija/podaci koje će Zavod pribaviti razmjenom s nadležnim tijelima:

 • Potvrda3 Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom.4

U pojedinim slučajevima, Zavod ima pravo zatražiti dokaz da poslodavac kao podnositelj zahtjeva, odnosno osoba kao korisnik pravodobno i u cijelosti ispunjava ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih sa Zavodom (podaci dostupni putem informacijskog sustava PotporaPlus Vladinog ureda za udruge) te vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (podaci dostupni tijelima državne uprave putem uvida u Registar neprofitnih organizacija).

NAPOMENA: Ukoliko Zavod u suradnji s nadležnim tijelima ne uspostavi elektronsku razmjenu za neki od gore navedenih dokumenata, pisano će obavijestiti podnositelje zahtjeva o daljnjim aktivnostima.

2) Datum otkaza u HZMO bazi i na Odluci mogu se razlikovati. Pri ocjeni zahtjeva u obzir se uzima datum otkaza u HZMO bazi.; 3) Od navedene obveze izuzeti su podnositelji zahtjeva koji su 100%-tni korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske.: 4) Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od tri radna dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.

Opći uvjeti i zakonodavna podloga

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini nalaze se ovdje.

Zakonodavna podloga kojom se reguliraju mjere aktivnog zapošljavanja u 2022. godini nalazi se ovdje.

Predaja zahtjeva

Prije predaje on line zahtjeva za javni rad obvezno je oglasiti Prijavu potrebe za radnikom (PR). Uz Prijavu potrebe za radnikom obvezno je priložiti Obrazac Programa javnog rada

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Proučite prije slanja zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.