Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Javni rad

Izmjena: 1 siječnja, 2024

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili pošaljite pitanje u naš korisnički centar.

Uvod

Javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom razdoblju u sklopu kojeg se omogućuje sufinanciranje (50% iznosa subvencije) i financiranje (100% iznosa subvencije) zapošljavanja nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod iz ciljanih skupina. Program javnog rada (dalje u tekstu: Program) mora se temeljiti na društveno korisnom radu iniciranom po lokalnim zajednicama ili organizacijama civilnog društva. Javni rad mora biti neprofitan i povremen u mjeri da nije konkurentan postojećim poslovnim subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost na tom području. Prednost pri dodjeli imaju programi iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša te održavanja i komunalnih radova.

Cilj mjere

Uključivanje nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada sufinanciranjem, odnosno financiranjem troška njihove bruto I, odnosno bruto II plaće i drugih troškova propisanih ovom mjerom.

Trajanje mjere

Do 6 mjeseci u punom radnom vremenu. Do 9 mjeseci u punom radnom vremenu, odnosno 12 mjeseci u nepunom radnom vremenu za osobe uključene u Program integracije ranjivih skupina na tržište rada – Posao+

Ciljane skupine

 1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
  – roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, hrvatski branitelji, djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.
 2. korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju
 3. osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca
 4. osobe uključene u Program Posao+

Visina subvencije

Za osobe iz ciljane skupine 1. i 4.:
a) za osobe sa stažem osiguranja: 100% troška minimalne bruto II plaće u iznosu od 978,60 EUR.
b) za osobe bez staža osiguranja: 100% troška minimalne bruto I plaće u iznosu od 840 EUR.

Za osobe iz ciljanih skupina 2. i 3.:
a) za osobe sa stažem osiguranja: 50% troška minimalne bruto II plaće u iznosu od 489,30 EUR.
b) za osobe bez staža osiguranja: 50% troška minimalne bruto I plaće u iznosu od 420 EUR. 

 
Trošak prijevoza sufinancirane osobe u paušalnom mjesečnom iznosu od 20 EUR  za osobe kojima je mjesto rada jednako mjestu prebivališta/boravišta. Ukoliko osobi mjesto rada nije jednako mjestu prebivališta/boravište, dodjeljuje se trošak prijevoza u paušalnom mjesečnom iznosu od 40 EUR.

Zavod zadržava pravo provjeriti, i po potrebi korigirati, stvarnu udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta rada.

Korisnici

Jedinice lokalne samouprave i/ili uprave, ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave i neprofitne organizacije, ustanove u javnom vlasništvu za osobe uključene u Posao+

Način odabira korisnika

Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Kriteriji

PROGRAM JAVNOG RADA

 • Program po kojem se donosi ocjena mora se temeljiti na društveno korisnom radu te ne smije biti komercijalnog karaktera, niti uključivati redovan rad poslodavca kao podnositelja zahtjeva koji izrađuje program javnog rada.
 • Pojedini elementi Programa boduju se te se na temelju sakupljenog broja bodova donosi ocjena zahtjeva. Maksimalni broj bodova koje je moguće ostvariti je 38 bodova, a za pozitivnu ocjenu Programa potrebno je prikupiti najmanje 24 boda.
 • U izradi Programa sudjeluju savjetnik za zapošljavanje Zavoda i poslodavac kao podnositelj zahtjeva.
 • Za ciljanu skupinu 4. kreira se individualni program javnog rada te se za navedene korisnike Program javnog rada ne boduje.

 

Bodovi se dodjeljuju na sljedeći način:

 1. Korisnost Programa za društvenu zajednicu:
  • Program nije koristan za društvenu zajednicu – 0 bodova
  • Program je djelomično koristan za društvenu zajednicu – 1 bod
  • Program je  koristan za društvenu zajednicu – 2 boda
  • Program je izrazito koristan za društvenu zajednicu – 3 boda
 2. Kratkotrajnost/vremenska ograničenost poslova:
  • Radi se uglavnom o dugoročnim poslovima – 0 bodova
  • Radi se uglavnom o kratkotrajnim poslovima – 1 bod
  • Radi se o kratkotrajnim poslovima (do 9 mjeseci) – 2 boda
 3. Kvaliteta i opširnost Programa:
  • Više od 50% Programa nije razrađeno ili je nejasna njegova svrha – 1 bod
  • Program ima prihvatljivu strukturu, ali sadrži samo osnovne informacije – 2 boda
  • Program je detaljan, ali nije opširno razrađen i nije jasna njegova svrha – 3 boda
  • Program je detaljan, opširno razrađen i jasna je njegova svrha – 4 boda
 4. Jesu li aktivnosti u Programu jasno opisane?
  • Aktivnosti u Programu su nejasne i/ili nedovoljno opisane – 0 bodova
  • Aktivnosti u Programu su donekle jasno opisane – 1 bod
  • Aktivnosti u Programu su jasno opisane, ali nisu detaljno razrađene  – 2 boda
  • Aktivnosti u Programu su jasno opisane – 3 boda
  • Aktivnosti u Programu su jasno opisane i detaljno razrađene  – 4 boda
 5. Je li projekt iz Programa iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša te komunalnih radova?
  • Program se ne temelji niti na jednom od navedenih područja – 0 bodova
  • Program se temelji na jednom od navedenih područja – 1 boda
  • Program se temelji na dva navedena područja – 2 boda
  • Program se temelji na više navedenih područja – 3 boda
 6. Je li Program javnog rada planiran i lociran na području visoke nezaposlenosti?
  • Program je planiran na području relativno visoke zaposlenosti – 0 bodova
  • Program je planiran na području prosječne nezaposlenosti – 1 bod
  • Program je planiran na području visoke nezaposlenosti – 2 boda
 7. Je li Program podržan od drugih davatelja sredstava i druge stručne pomoći (partneri u provedbi projekta)?
  • Program ne navodi partnere u projektnim aktivnostima – 0 bodova
  • Program navodi partnere u projektnim aktivnostima, no bez mjerljivog doprinosa – 1 bod
  • Program navodi konkretne primjere pružanja stručne pomoći partnera – 2 boda
  • Program navodi druge davatelje sredstava koji podržavaju projekt – 3 boda
 8. Jesu li osobe za koje se podnosi zahtjev već radile u javnim radovima?
  • Sve osobe su već bile uključene u javne radove – 0 bodova
  • Većina osoba je bila uključena u javne radove – 1 bod
  • Manje od 50% osoba je bilo uključeno u javne radove – 2 bod
  • Niti jedna osoba nije bila uključena u javne radove – 3 boda
 9. Suradnja s poslodavcem kao podnositeljem zahtjeva:
  • Poslodavac nije kooperativan ili ne surađuje dobro sa Zavodom – 0 bodova
  • Poslodavac uglavnom dobro surađuje sa Zavodom – 1 bod
  • Poslodavac dobro surađuje sa Zavodom – 2 boda
  • Poslodavac izrazito dobro surađuje sa Zavodom – 3 boda
 10. Poslodavac/korisnik pravodobno i u potpunosti ispunjava ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih sa Zavodom:
  • Poslodavac ne ispunjava ugovorne obveze – 0 bodova
  • Poslodavac plaća obveze sukladno ugovoru, ali kasni s dostavom dokumentacije – 0 bodova
  • Poslodavac nije dosad koristio javni rad – 1 bod
  • Poslodavac pravodobno i u potpunosti ispunjava sve ugovorne obveze – 2 boda
 11. Je li poslodavcu kao podnositelju zahtjeva već (su)financiran javni rad za isti ili sličan program?
  • Poslodavac je u prijašnjim godinama već koristio javni rad za istu namjenu – 0 bodova
  • Program se u jednom dijelu ponavlja u odnosu na prethodne godine – 1 bod
  • Poslodavac po prvi put podnosi zahtjev s ovakvim programom – 2 boda
 12. Dodatne prednosti Programa:
  1. uključivanje OSI (osoba s invaliditetom)
   • Program ne predviđa zapošljavanje osoba s invaliditetom – 0 bodova
   • Program predviđa zapošljavanje osobe s invaliditetom – 1 bod
   • Program predviđa zapošljavanje dvije osobe s invaliditetom – 2 bod
   • Program predviđa zapošljavanje više od dvije osobe s invaliditetom – 3 boda
   • Program predviđa zapošljavanje isključivo osoba s invaliditetom – 4 boda
  2. uključivanje DNO (dugotrajno nezaposlenih osoba)
   • Program ne predviđa zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba – 0 bodova
   • Program predviđa zapošljavanje najmanje jedne dugotrajno nezaposlene osobe – 1 bod
   • Program predviđa zapošljavanje više dugotrajno nezaposlenih osoba – 2 boda
   • Program predviđa zapošljavanje isključivo dugotrajno nezaposlenih osoba –  3 boda

 

KORIŠTENJE JAVNOG RADA U UDRUGAMA

 • Udruge mogu koristiti potpore Zavoda za javni rad za do najviše 5 osoba, a ovisno o Programu, pod uvjetom da zapošljavaju barem jednu osobu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Ako udruge imaju zaposlene osobe isključivo na određeno vrijeme mogu koristiti potpore Zavoda za javni rad za najviše 1 osobu, a ovisno o Programu.
 • Udruge koje nemaju zaposlenih osoba mogu koristiti potpore Zavoda za javni rad za najviše 1 osobu, a ovisno o Programu.

 

TKO NE MOŽE BITI UKLJUČEN U JAVNI RAD

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

Obveze poslodavca

 • Izvršiti obveze iz Programa,
 • Poslodavac kao podnositelj zahtjeva je u obvezi sa sufinanciranom osobom sklopiti ugovor o radu sukladno trajanju mjere,
 • Poslodavac kao podnositelj zahtjeva neće otkazati ugovore o radu sklopljene sa sufinanciranim osobama obuhvaćenim ovom mjerom. Iznimno, prihvatljivi razlozi prestanka radnog odnosu su dobrovoljni prestanak zaposlenja[1], nesposobnost za rad radnika, odlazak u mirovinu ili smrt radnika, dobrovoljni pristanak radnika na skraćivanje radnog vremena te od poslodavca izjavljen izvanredni otkaz, osobno uvjetovani otkaz, otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika, otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu ili otkaz zbog nepolaganja stručnog ispita (ako je primjenjivo).
 • Obračunavati i isplaćivati plaću sufinanciranim osobama sa svim zakonom propisanim javnim davanjima sukladno sklopljenom Ugovoru o radu.
 • Sufinancirane osobe s kojima je sklopio Ugovor o radu, a koje su obuhvaćene ovom mjerom, neće rasporediti na radno mjesto radi obavljanja poslova koji nisu sastavni dio Programa.

 


[1] Odnosi se na otkaz ugovora o radu na zahtjev radnika (osim slučaja sudskog raskida ugovora o radu na zahtjev radnika). Ukoliko se radi o sporazumnom prestanku ugovora o radu, poslodavac je dužan dostaviti dokaz da je do sporazumnog prestanka ugovora došlo na zahtjev radnika (Izjava radnika).

Isplata sredstava

jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore.

Poslodavci kojima se ne može dodijeliti potpora

 • Poslodavci koji su, unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, donijeli odluku o poslovno uvjetovanom otkazu najmanje jednom radniku za radno mjesto koje je povezano s radnim mjestom za koje se traži potpora (u slučajevima kad poslodavac ima sistematizirana radna mjesta)
 • Poslodavci koji su, unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, donijeli odluku o poslovno uvjetovanom otkazu najmanje jednom radniku (u slučajevima kad poslodavac nema sistematizirana radna mjesta)

Napomene

 • Osobe s invaliditetom koje se zaposle u sklopu Programa ulaze u kvotu za zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno važećem Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.
 • Zahtjev za javni rad može se odobriti po definiranim i odobrenim kvotama za svaku područnu službu/ured Zavoda.
 • Zavod izrađuje kvotu javnog rada koja se u pojedinoj godini provodi na razini područnih službi/ureda Zavoda ovisno o potrebama lokalnog tržišta rada, stanju u Evidenciji i analizi potreba korisnika javnog rada.

Dokumentacija

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: www.mjere.hr. Poslodavac kao podnositelj zahtjeva mora imati aktivan korisnički račun na web portalu https://burzarada.hzz.hr .

 

Dokumentacija koju poslodavac dostavlja uz prijavu:

 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, radi utvrđivanja točnog datuma[1] donošenja odluke ukoliko je u evidencijama HZMO-a evidentiran poslovno uvjetovani otkaz ili odjava radnika unazad 6 mjeseci,
 • Program.

Dokumentacija/podaci koje će Zavod pribaviti razmjenom s nadležnim tijelima:

 • Potvrda[2] Porezne uprave o obvezama po osnovi poreza i doprinosa iz koje mora proizlaziti da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa, odnosno da su eventualno postojeće obveze regulirane sklopljenim Upravnim ugovorom s Poreznom upravom.[3], [4]

 

U pojedinim slučajevima, Zavod ima pravo zatražiti dokaz da poslodavac kao podnositelj zahtjeva, odnosno  osoba kao korisnik pravodobno i u cijelosti ispunjava ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih sa Zavodom (podaci dostupni putem informacijskog sustava PotporaPlus Vladinog ureda za udruge) te vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (podaci dostupni tijelima državne uprave putem uvida u Registar neprofitnih organizacija).

 

NAPOMENA: Ukoliko Zavod u suradnji s nadležnim tijelima ne uspostavi elektronsku razmjenu za neki od gore navedenih dokumenata, pisano će obavijestiti podnositelje zahtjeva o daljnjim aktivnostima.

 


[1] Datum otkaza u HZMO bazi i na Odluci mogu se razlikovati. Pri ocjeni zahtjeva u obzir se uzima datum otkaza u HZMO bazi.

[2] Od navedene obveze izuzeti su podnositelji zahtjeva koji su 100%-tni korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske.

[3] Ako Zavod pribavi Potvrdu s naznakom postojanja bilo kakvog dugovanja, pozvat će podnositelja zahtjeva da, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja takvog poziva, Zavodu dostavi urednu Potvrdu o nepostojanju dospjelih, a nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno takvom pozivu, Zavod će postupiti prema pribavljenoj Potvrdi.

[4] Nije propisano u kojem razdoblju će Zavod pribaviti Potvrdu što podrazumijeva da Zavod istu može pribaviti razmjenom u bilo koje vrijeme dok obrada zahtjeva traje

Predaja zahtjeva

Prije predaje on line zahtjeva za javni rad obvezno je oglasiti Prijavu potrebe za radnikom (PR). Uz Prijavu potrebe za radnikom obvezno je priložiti Obrazac Programa javnog rada

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.