Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Javni rad

Izmjena: 21 siječnja, 2021

Krajnji korisnik:

Nezaposlena osoba

Prijavljuje se:

JLSU, Neprofitna org., Društveni poduzetnik

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2021. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Uvod

Javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom razdoblju te nudi sufinanciranje (50% subvencije) i financiranje (100% subvencije) zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Program javnog rada mora se temeljiti na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva. Javni rad mora biti neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu u tom području. Prednost imaju programi iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša te održavanja i komunalnih radova.

Cilj mjere

Uključivanje nezaposlenih osoba u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada.

Ciljane skupine

1.Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to:

 • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,
 • osobe starije od 501 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

2. Korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

3.

 • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,
 • osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,
 • mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci.

1) Obuhvaća osobe od navršene 50. godine

Visina subvencije

Za osobe iz ciljane skupine 1.:

 • za osobe sa stažem osiguranja: 100% troška minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 4.951,25 kn.
 • za osobe bez staža osiguranja: 100% troška minimalne plaće u iznosu od 4.250 kn.

Za osobe iz ciljanih skupina 2. i 3.:

 • za osobe sa stažem osiguranja: 50% troška minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.475,625 kn.
 • za osobe bez staža osiguranja: 50% troška minimalne plaće u iznosu od 2.125 kn.

Troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca i to:

 • trošak mjesečne karte javnog prijevoza,
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn. Udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada odnosno osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Prema Odluci najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po osobi iznosi 1.400,00 kn mjesečno.

Trajanje

 • Do 6 mjeseci u punom radnom vremenu.
 • Do 9 mjeseci, na način da se prvih ili zadnjih 6 mjeseci odradi u punom radnom vremenu, a ostala 3 mjeseca u nepunom radnom vremenu2 uz mogućnost obrazovanja.
 • Do 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu – za korisnike zajamčene minimalne naknade po Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20) uz mogućnost obrazovanja.

2) Radno vrijeme u trajanju od 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno

Korisnici

Jedinice lokalne samouprave i uprave, ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave, neprofitne organizacije i društveni poduzetnici.

Nezaposlene osobe iz definirane ciljane skupine.

Način odabira korisnika

Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Kriteriji

PROGRAM JAVNOG RADA

 • Program javnog rada po kojem se donosi ocjena za financiranje istog mora se temeljiti na društveno korisnom radu te ne smije biti komercijalnog karaktera niti uključivati redovan rad poslodavca koji donosi program javnog rada.
 • Pojedini elementi programa boduju se te se na temelju sakupljenog broja bodova donosi ocjena zahtjeva. Maksimalni broj bodova koje je moguće ostvariti je 42, a za pozitivnu ocjenu programa potrebno je prikupiti 28 bodova.
 • U izradi programa javnog rada sudjeluju savjetnik za zapošljavanje i poslodavac

ELEMENTI ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA I BODOVNI RASPON

Korisnost programa za društvenu zajednicu 0-3
Kratkotrajnost/vremenska ograničenost poslova 0-2
Kvaliteta i opširnost programa 1-4
Jasno opisane aktivnosti u programu 0-4
Program iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite okoliša te komunalnih radova 0-3
Javnog rada se odvija na području visoke nezaposlenosti 0-2
Program podržan od drugih davatelja sredstava i druge stručne pomoći 0-3
Uključivanje osoba u javnim radovima u obrazovanje 0-4
Osobe za koje se podnosi zahtjev već su radile u javnim radovima 0-3
Suradnja s poslodavcem 0-3
Poslodavac/korisnik pravodobno i u cijelosti ispunjava ugovorne obveze 0-2
Poslodavcu već (su)financiran javni rad za isti ili sličan program 0-2
Dodatne prednosti programa: uključivanje osoba s invaliditetom 0-4
Dodatne prednosti programa: uključivanje dugotrajno nezaposlenih osoba 0-3

KORIŠTENJE JAVNOG RADA U UDRUGAMA

 • Udruge koje nisu imale ili nemaju zaposlenih, a u prethodnim programima mjera aktivne politike nisu koristile mjeru javni rad, ne mogu koristiti javni rad, osim u slučajevima kada se utvrdi da se radi o izuzetno korisnim programima i programima podržanim od drugih davatelja sredstava i druge stručne pomoći.
 • Udruge mogu koristiti javni rad za najviše 3 osobe, a ovisno o Programu javnog rada.

TKO NE MOŽE BITI UKLJUČEN U JAVNI RAD

 • Osoba može biti uključena u program javnog rada najviše 9 mjeseci u zadnjih 24 mjeseca.

UKLJUČIVANJE KORISNIKA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE U JAVNE RADOVE

 • U programe javnih radova mogu se uključivati i osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i to u nepunom radnom vremenu, pri čemu ostvaruju proporcionalni dio plaće na temelju javnog rada, a istovremeno im se ne obustavlja isplata zajamčene minimalne naknade, ukoliko prije uključenja sudjeluju u radu za opće dobro u najmanjem trajanju od 30 sati, a sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

UPUĆIVANJE KORISNIKA JAVNIH RADOVA U PROGRAME OBRAZOVANJA

 • Korisnike javnih radova koji su uključeni u program javnog rada u trajanju duljem od 6 mjeseci moguće je, sukladno procjeni poslodavca, uputiti u kratkotrajne programe obrazovanja nužnih za obavljanje poslova javnog rada u trajanju od minimalno 5 dana, a maksimalno 3 mjeseca.
 • U programe obrazovanja moguće je uključiti isključivo one korisnike javnih radova koji rade 6 mjeseci u punom radnom vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom radnom vremenu i to za vrijeme nepunog radnog vremena ili korisnike koji čitavo vrijeme do 9 mjeseci rade u nepunom radnom vremenu. Ukoliko se radi o programu obrazovanja u kratkom trajanju (5 dana), nema potrebe za uvođenjem nepunog radnog vremena.
 • Korisnici javnih radova koji čitavo vrijeme rade u punom radnom vremenu ne mogu istovremeno koristiti obrazovanje.
 • Poslodavac za vrijeme trajanja javnog rada može Zavodu dostaviti zahtjev za financiranje troška obrazovanja.
 • Poslodavac upućuje osobu na javnom radu u program obrazovanja u ustanovu koju samostalno odabire, a Zavod refundira trošak obrazovanja u najvišem iznosu od 7.000,00 kn.

Predaja zahtjeva

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.

 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu,3
 • Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci,
 • Program javnog rada.

U pojedinim slučajevima, Zavod ima pravo zatražiti dokaz da poslodavac/korisnik pravodobno i u cijelosti ispunjava ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (podaci dostupni putem informacijskog sustava PotporaPlus Vladinog ureda za udruge) te vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (podaci dostupni tijelima državne uprave putem uvida u Registar neprofitnih organizacija).

3) Ne dostavljaju 100%tni korisnici državnog proračuna

Obveze korisnika

Obveze

 • izvršiti obveze iz Programa,
 • ugovore o radu s radnikom iz Ugovora o sufinanciranju/financiranju neće raskidati, osim u slučaju skrivljenog ponašanja radnika, izvanrednog otkaza i otkazivanja ugovora o radu od strane radnika,
 • ukoliko upućuje radnika na program obrazovanja tijekom programa javnog rada, isti je dužan platiti, a Zavod će mu naknadno refundirati te troškove,
 • radnike iz Ugovora o sufinanciranju/financiranja neće rasporediti na poslove koji nisu sastavni dio Programa,
 • osigurati pravo na godišnji odmor sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19),
 • osigurati isplatu prava iz kolektivnog ugovora koja dospijevaju na isplatu u vrijeme obavljanja javnog rada,
 • poslodavac je obvezan redovito uplaćivati doprinose za sufinanciranu osobu u tekućem mjesecu za prethodni mjesec sukladno Zakonu o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18),
 • vratiti isplaćena sredstva uvećana za kamatu ukoliko se utvrdi da u razdoblju sufinanciranja nije isplaćivao plaće radniku niti uplaćivao propisane doprinose (pravdanje sredstava) ili ukoliko nije dostavio dokaze o pravdanju isplaćenih sredstava, za ono razdoblje od kada je prestao isplaćivati plaće i uplaćivati propisane doprinose.

Isplate sredstava

Jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.

Napomene

Osobe s invaliditetom koje se zaposle u sklopu programa javnog rada ulaze u kvotu za zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20).

Opći uvjeti

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini nalaze se ovdje.

Predaja zahtjeva

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.