Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Potpora za zapošljavanje u Sisačko-moslavačkoj županiji

Kako podnijeti zahtjev za mjeru potpore za zapošljavanje u Sisačko-moslavačkoj županiji?

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Prvi korak prije predaje zahtjeva za dodjelu potpore je objava Prijave potrebe za radnikom (PR) i usklađenost PR-a s kriterijima pojedine mjere. Prijava potrebe za radnikom sadrži osnovne podatke o poslodavcu te uvjete koje radnik mora ispunjavati za obavljanje poslova za koje se traži posredovanje Zavoda. Prijavu potrebe za radnikom možete predati on-line, putem portala Burza rada.

Svaka prijava potrebe za radnikom mora biti objavljena u najkraćem trajanju od 3 dana za poslodavce koji nemaju zakonom propisanu obvezu popunjavanja slobodnog radnog mjesta putem javnog natječaja. Prijavu potrebe za radnikom za poslodavce za koje je zakonom propisana obveza popunjavanja slobodnog radnog mjesta putem javnog natječaja, Zavod će u svojim sredstvima javnog informiranja objaviti u najkraćem trajanju od 7 dana.

Za koga poslodavac može koristiti potpore za zapošljavanje u SMŽ?

Ciljane skupine za dodjelu potpore za zapošljavanje u SMŽ su:

Osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Zavod, a koje se zapošljavaju na području Sisačko-moslavačke županije :

 • osobe koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u posljednjih 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 • osobe koje su u dobi od 15 do 24 godine
 • osobe starije od 50 godina
 • osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja
 • osobe koje su pripadnici romske nacionalne manjine
 • osobe koje nemaju radnog staža, a zapošljavaju se na poslovima u zanimanju za koje se nisu školovale
 • osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Zavod

Može li poslodavac predati zahtjev za mjeru zapošljavanje prije isteka natječaja za slobodno radno mjesto?

Ne, poslodavac zahtjev predaje prema sjedištu poslodavca po isteku natječaja za slobodno radno mjesto – Prijave potrebe za radnikom (PR).

Mora li nezaposlena osoba biti u evidenciji nezaposlenih?

Osobe za koje se traži dodjela potpore trebaju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba u vremenu trajanja prijave potrebe za radnikom.

Nezaposlena osoba i poslodavac moraju udovoljavati uvjetima mjere kako bi se potpora odobrila.

S obzirom da poslodavac mora imati najmanje jednog zaposlenog radnika unazad 3 mjeseca, uzima li se u obzir prijava poslodavca u sustav HZMO kao zaposlenog radnika?

U slučaju da poslodavac, odnosno vlasnik poslovnog subjekta ima ugovor o radu i prijavljen je u sustav HZMO u svom poslovnom subjektu, uzima se u obzir kao zaposleni radnik.

Podnositelji zahtjeva koji obavljaju djelatnost u  organizacijskom obliku obrta ili samostalne djelatnosti koji na dan podnošenja zahtjeva nemaju zaposlenih radnika mogu koristiti potpore za zapošljavanje samo za jednu sufinanciranu osobu, uz uvjet da je obrtnik/osoba koja obavlja samostalnu djelatnost na dan podnošenja zahtjeva prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika/osobe koja obavlja samostalnu djelatnost unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, i to na puno radno vrijeme i da nije prijavljen kod drugog poslodavca u radnom odnosu.

Navedeno izuzeće odnosi se na prvo korištenje mjere potpore za zapošljavanje/potpore za zapošljavanje u Sisačko-moslavačkoj županiji/potpore za pripravništvo.

Mogu li OPG-ovi biti korisnici potpore za zapošljavanje u Sisačko-moslavačkoj županiji?

Potpora za zapošljavanje u Sisačko-moslavačkoj županiji i Potpora za pripravništvo dodjeljuju se kao potpore male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407\2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Navedena Uredba izričito propisuje da se ne primjenjuje na djelatnosti proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, ribarstva i akvakulture: (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03). Slijedom navedenoga, za sve poslovne subjekte koji obavljaju djelatnosti poljoprivrednog karaktera, sezonskog poljoprivrednog karaktera i djelatnosti koje su vezane za manipulaciju poljoprivrednih dobara potpora za zapošljavanje u Sisačko-moslavačkoj županiji ili potpora za pripravništvo ne mogu se odobriti.

Tko je poslodavac u poteškoćama i može li kao takav koristiti mjeru za zapošljavanje?

Potpore za zapošljavanje i usavršavanje usklađene su sa Zakonom o državnim potporama (NN 47/14, 69/17), Smjernicama politike državnih potpora za razdoblje 2016. – 2020. (NN 2/18), Uredbom o skupnim izuzećima (EK) br. 651/14, koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084. i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972., Uredbom o potporama male vrijednosti (EK) br. 1407/13, te imaju obilježja horizontalnih potpora, namijenjenih svim poduzetnicima, ali isključuju poduzetnike u teškoćama.

„Poduzetnik u teškoćama” znači poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

 • U slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovicu temeljnog vlasničkog kapitala. Za potrebe ove odredbe „društvo s ograničenom odgovornosti” odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU (1), a „vlasnički kapital” obuhvaća, prema potrebi, sve premije na emitirane dionice;
 • U slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Za potrebe ove odredbe „društvo u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva” odnosi se posebno na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktivi Vijeća 2013/34/EU.
 • ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;
 • Ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;
 • U slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:
  – omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i
  – EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio je niži od 1,0;

Koji je najraniji datum kada poslodavac može sklopiti ugovor o radu sa sufinanciranom osobom?

Poslodavac kao podnositelj zahtjeva ne smije sklopiti ugovor o radu sa sufinanciranom osobom (potpora za zapošljavanje/potpora za pripravništvo) prije podnošenja zahtjeva, što podrazumijeva da najraniji datum sklapanja ugovora o radu mora biti kasniji od datuma podnošenja zahtjeva Zavodu. U slučaju da poslodavac, kao podnositelj zahtjeva, sklopi ugovor o radu nakon datuma podnošenja zahtjeva Zavodu, a prije ocjene podnesenog zahtjeva od strane Zavoda, preuzima rizik ako ocjena Zavoda bude negativna.

Može li se uložiti prigovor na ocjenu zahtjeva?

Da, pročitajte detalje ovdje.

Može li osoba za koju poslodavac koristi potporu za zapošljavanje u Sisačko-moslavačkoj županiji raditi još jedan, dodatni posao?

Dodatni rad radnika dopušten je sukladno Zakonu o radu (NN 93/14127/1798/19151/2264/23), članak 18a, 18b i 18c.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.