Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Zelena i digitalna radna mjesta

NAPOMENA: Na ovoj stranici se nalazi sažetak Priručnika, preuzmite PDF cjelokupnog Priručnika preko poveznice.

Zelena radna mjesta - načela

Za koje gospodarske djelatnosti se može dodijeliti potpora?

Potpora se može dodijeliti gospodarskim subjektima čija se djelatnost može smatrati okolišno održivom u skladu s Uredbom (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja1) , i to ako:

 • znatno doprinosi jednom od okolišnih ciljeva:
  - ublažavanje klimatskih promjena
  - prilagodba klimatskih promjena
  - održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa
  - prijelaz na kružno gospodarstvo
  - sprečavanje i kontrola onečišćenja
  - zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava
 • ne šteti bitno niti jednom okolišnom cilju

Sljedeće gospodarke djelatnosti su isključene iz dodjele potpore temeljem načela “Ne nanosi značajnu štetu”, a u skladu s Obavijesti Komisije (2021/C 58/01) o tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost2):

 • aktivnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu
 • aktivnosti u okviru EU-ovog sustava trgovanja emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti
 • aktivnosti koje se odnose na odlagališta otpada, spalionice i postrojenja za mehaničku biološku obradu
 • aktivnosti u kojima dugotrajno odlaganje otpada može uzrokovati štetu okolišu

1) eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/
2) eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/

Koja se radna mjesta mogu smatrati zelenima?

A. Poslovi u gospodarskim subjektima koji rezultiraju proizvodima/uslugama od koristi za okoliš ili koji pridonose očuvanju prirodnih resursa.

 • Sva radna mjesta kod gospodarskih subjekata koji većinski dio prihoda (više od 60%) ostvaruju proizvodnjom zelenih proizvoda i/ili pružanjem zelenih usluga
 • Radna mjesta koja su izravno povezana s poslovnim procesima koji rezultiraju zelenim proizvodima i/ili zelenim uslugama čijom prodajom gospodarski subjekt ostvaruje manji dio prihoda
 • Radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša

B. Poslovi u gospodarskim subjektima povezani sa zelenom transformacijom poslovanja primarno u energetski intenzivnim sektorima

 • Radna mjesta koja se izravno odnose na stvaranje i/ili održavanje ekološki prihvatljivih tehnologija i praksi.
 • Radna mjesta izravno povezana s poslovnim procesima koja su izmijenjena uvođenjem ekološko prihvatljivih tehnologija i praksi.

Ekološki prihvatljive tehnologije i prakse su one koji smanjuju negativan utjecaj na okoliš ili smanjuju korištenje prirodnih resursa u proizvodnji bilo kojeg proizvoda ili usluge.

Proces donošenja odluka za zeleno radno mjesto

Česta pitanja i odgovori (zelene potpore)

Kako se određuje visina potpore?

Potpora se dodjeljuje u iznosu kako je navedeno ovdje za potporu za zapošljavanje zeleno/digitalno i ovdje za potporu za pripravništvo zeleno/digitalno. Iznos potpore za samozapošljavanje zeleno/digitalno određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007). Više o potpori na sljedećoj poveznici.

 

Postoji li klasifikacija radnih mjesta koja su zelena?

Upućujemo Vas na Priručnik za dodjelu potpora za zelena i digitalna radna mjesta u kojem su detaljno opisani uvjeti vezani uz djelatnost poslodavca i opis zelenog radnog mjesta:  Zelena i digitalna radna mjesta – Mjere

Digitalna radna mjesta - načela

Za koje gospodarske djelatnosti se može dodijeliti potpora?

Potpora se može dodijeliti svim gospodarskim subjektima, neovisno o djelatnosti koju gospodarski subjekt obavlja.

Koja se radna mjesta mogu smatrati digitalnima?

A. Poslovi u gospodarskim subjektima koji pružaju IKT usluge/proizvode IKT proizvode

Sva radna mjesta kod gospodarskih subjekata koji većinski dio prihoda (više od 60%) ostvaruju pružanjem IKT usluga i/ili proizvodnjom IKT proizvoda.

IKT SEKTORI

IKT djelatnosti za koje je moguće dobiti potporu dijele se u dvije glavne grupe: prerađivačka industrija i uslužne djelatnosti

NKD KLASIFIKACIJA:

C26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

 • 26.11 Proizvodnja elektroničkih komponenata
 • 26.12 Proizvodnja punih elektroničkih ploča
 • 2620 Proizvodnja računala i periferne opreme
 • 2630 Proizvodnja komunikacijske opreme
 • 2640 Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
 • 2680 Proizvodnja magnetskih i optičkih medija

J58 Izdavačke djelatnosti

 • 58.21 Izdavanje računalnih igara
 • 58.29 Izdavanje ostalog softvera

J61 Telekomunikacije

 • 6110 Djelatnosti žičane telekomunikacije
 • 6120 Djelatnosti bežične telekomunikacije
 • 6130 Djelatnosti satelitske telekomunikacije
 • 6190 Ostale telekomunikacijske djelatnosti

J62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

 • 6201 Računalno programiranje
 • 6202 Savjetovanje u vezi s računalima
 • 6203 Upravljanje računalnom opremom i sustavom
 • 6209 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

J63 Informacijske uslužne djelatnosti

 • 6311 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
 • 6312 Internetski portali

S95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 • 9511 Popravak računala i periferne opreme
 • 9512 Popravak komunikacijske opreme

Sektori šifre C26, J61 i J62 i J63 relativno su homogeni i gotovo u potpunosti obuhvaćaju aktivnosti koje pripadaju kategoriji IKT djelatnosti, dok sektori šifre J58 i S95 proizvode dobra i usluge koja nisu isključivo vezani uz IKT djelatnosti.

B. Poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine

Radna mjesta kod gospodarskih subjekata za koje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima:

 • IKT programiranje
 • razvoj aplikacija
 • poslovna analiza
 • digitalni marketing
 • kreiranje digitalnog sadržaja
 • digitalni dizajn
 • vizualizacija podataka
 • upravljanje digitalnim proizvodima
 • podatkovna znanost
 • dizajn korisničkog iskustva
 • robotika
 • razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju/strojno učenje
 • razvoj rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.

Opis poslova i primjeri radnih mjesta nalaze se u Priručniku.

Proces donošenja odluka za digitalno radno mjesto

Česta pitanja i odgovori (digitalne potpore)

Kako se određuje visina potpore?

Potpora se dodjeljuje u iznosu kako je navedeno ovdje za potporu za zapošljavanje zeleno/digitalno i ovdje za potporu za pripravništvo zeleno/digitalno. Iznos potpore za samozapošljavanje zeleno/digitalno određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007). Više o potpori na sljedećoj poveznici.

Postoji li klasifikacija radnih mjesta koja su digitalna?

Ne postoji u smislu standardne klasifikacije, ali možete se rukovoditi smjernicama navedenim u Priručniku.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.