Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Opći uvjeti korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr za sljedeće mjere:

 • Zapošljavanje
 • Pripravništvo
 • Usavršavanje
 • Samozapošljavanje
 • Osposobljavanje
 • Javni rad
 • Stalni sezonac

Zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja/pripravništvo poslodavac, kao podnositelj zahtjeva, predaje prema sjedištu poslodavca po isteku natječaja za slobodno radno mjesto.

Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti za samozapošljavanje podnositelj zahtjeva predaje prema sjedištu budućeg poslovnog subjekta za kojeg traži potporu.

Na internetskoj stranici www.mjere.hr bit će pravodobno objavljen popis i način dostave obvezne dokumentacije koja je prilog zahtjevu po pojedinoj mjeri.

Zavod ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka te će se takvi zahtjevi odbaciti bez pozivanja podnositelja zahtjeva na ispravak ili dopunu zahtjeva.

 • U roku od 10 dana od datuma zaprimanja zahtjeva s cjelovitom propisanom dokumentacijom, Zavod je dužan takav zahtjev ocijeniti te o ocjeni izvijestiti poslodavca kao podnositelja zahtjeva. Rok za ocjenu zahtjeva za samozapošljavanje iznosi 20 dana od datuma zaprimanja zahtjeva s cjelovitom propisanom dokumentacijom.
 • Zahtjev se ocjenjuje temeljem zadovoljavanja uvjeta iz financijskog poslovanja (prihodi, rashodi, gubitak, redovite isplate plaća, redovite uplate doprinosa, dospjele, a nepodmirene obveze), broja prosječno zaposlenih osoba, uvjeta dužine prijave u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod, ciljane skupine, oglašene Prijave potrebe za radnikom (dalje u tekstu: PR) i usklađenosti PR-a s kriterijima pojedine mjere. Kod ocjene zahtjeva uzima se u obzir prethodna suradnja Zavoda s navedenim poslodavcem kao podnositeljem zahtjeva, rezultati korištenja mjera aktivne politike ili eventualna potraživanja dugovanja iz prijašnjih ciklusa mjera, odnosno je li poslodavac/korisnik pravodobno i u potpunosti ispunio ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih sa Zavodom.
 • Zahtjev za samozapošljavanje/javni rad ocjenjuje se prema propisanom obrascu za ocjenjivanje. Elementi za ocjenjivanje zahtjeva sastavni su dio ove upute.

Potpis ugovora i pravo na prigovor

 • Područna služba/ured Zavoda prosljeđuje obavijest poslodavcu kao podnositelju zahtjeva o (I) pozitivnoj ocjeni podnesenog zahtjeva u roku od 10 dana od dana zaprimanja zahtjeva s cjelovitom propisanom dokumentacijom i (II) popisu ostale dokumentacije koju poslodavac treba dostaviti kako bi se pristupilo sklapanju ugovora o dodjeli sredstava po mjerama u nadležnosti Zavoda.
 • Poslodavac kao podnositelj zahtjeva ne smije sklopiti ugovor o radu sa sufinanciranom osobom (potpora za zapošljavanje/potpora za pripravništvo) prije podnošenja zahtjeva, što podrazumijeva da najraniji datum sklapanja ugovora o radu mora biti kasniji od datuma podnošenja zahtjeva Zavodu. U slučaju da poslodavac, kao podnositelj zahtjeva, sklopi ugovor o radu nakon datuma podnošenja zahtjeva Zavodu, a prije ocjene podnesenog zahtjeva od strane Zavoda, preuzima rizik ako ocjena Zavoda bude negativna.
 • Podnositelj zahtjeva za samozapošljavanje ne smije osnovati, odnosno registrirati poslovni subjekt za koji traži potporu prije podnošenja zahtjeva, što podrazumijeva da najraniji datum osnivanja, odnosno registracije mora biti kasniji od datuma podnošenja zahtjeva Zavodu. U slučaju da podnositelj zahtjeva osnuje, odnosno registrira poslovni subjekt nakon datuma podnošenja zahtjeva Zavodu, a prije ocjene zahtjeva od strane Zavoda, preuzima rizik ako ocjena Zavoda bude negativna.
 • Ugovor o dodjeli sredstava po mjerama može se potpisati ukoliko poslodavac kao podnositelj zahtjeva u roku navedenom u obavijesti o pozitivnoj ocjeni Zavoda dostavi propisanu dokumentaciju.
 • Ugovor o obrazovanju nezaposlenih osoba može se potpisati kada obrazovna ustanova dostavi bjanko zadužnicu ili vlastitu mjenicu na kojoj je upisan pretpostavljeni iznos koji odgovara visini ugovorenih sredstava za isplatu, s ovjerenim potpisom dužnika.
 • Ako se u propisanim rokovima ugovori obostrano ne potpišu, ostavlja se dodatni rok od 15 dana za potpis predmetnog ugovora. Ako ugovor nije obostrano potpisan ni u tom dodatnom roku, podnositelj zahtjeva gubi pravo na sklapanje ugovora te dodjelu potpore.

Mogućnost prigovora:

 • Poslodavac može dostaviti prigovor na ocjenu zahtjeva i obavijest o kršenju ugovornih obveza.
 • Prigovor se može uputiti nadležnoj područnoj službi/uredu za obradu zahtjeva i kontrolu ugovornih obveza:
  - u roku od 10 dana od dana zaprimanja Obavijesti o ocjeni zahtjeva.
  - u roku 15 dana od zaprimanja Obavijesti o kršenju ugovorenih obveza.
 • Zavod provodi mjere aktivne politike zapošljavanja sukladno članku 35. Zakona, dok je člankom 36. istoga Zakona propisano da uvjete i načine korištenja sredstava za provedbu istih donosi Upravno vijeće Zavoda. Istim je člankom propisano i da dodjeljivanje potpora za zapošljavanje i obrazovanje u provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja nije upravna stvar, stoga se ne provodi upravni postupak, niti se izrađuju rješenja - korištenje mjera iz nadležnosti Zavoda nije pravo poslodavaca ili nezaposlenih osoba kao podnositelja zahtjeva, već mogućnost ako poslodavci i nezaposlene osobe zadovoljavaju sve propisane uvjete.

Kumulacija mjera

Za osobe koje su izašle iz jedne intervencije u godini provedbe1 programa može se odobriti korištenje druge intervencije kako slijedi2:

 • Osobe se po prestanku trajanja mjere mogu uključiti u druge mjere uz napomenu da se kumulacija ne može provoditi unutar iste mjere, osim ako uvjetima mjere nije drugačije određeno.
 • Osobe s invaliditetom mogu nakon prestanka trajanja jedne mjere sudjelovati u svim mjerama, sukladno uvjetima pojedine mjere. Izuzetak su osobe uključene u mjeru Javni rad – otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na područjima Sisačko-moslavačke županije koje se nakon završetka mjere mogu ponovio uključiti u istu mjeru.
 • Osobe koje su bile uključene u mjeru samozapošljavanje, ne mogu koristiti druge mjere najmanje 12 mjeseci od prestanka trajanja mjere samozapošljavanja za tu osobu3.
 • Osobe ne mogu biti uključene u dvije mjere istovremeno (izuzeće predstavljaju korisnici javnih radova koji mogu za vrijeme trajanja programa javnog rada biti uključeni u mjeru obrazovanje).
 • Osobe čije je zapošljavanje već bilo sufinancirano4 u 2021. i 2022. godini ne mogu se ponovno uključiti u mjere potpore za zapošljavanje i potpore za pripravništvo, osim ako uvjetima mjere nije drugačije određeno.
 • Osobe koje su pohađale obrazovanje ne mogu biti ponovno uključene u obrazovanje, osim u obrazovanje za stjecanje generičkih vještina (npr. strani jezici, informatička znanja) ili u obrazovanja koja su povezana sa svrhom stjecanja odgovarajuće kvalifikacije (npr. program prekvalifikacije za zanimanje vozač motornih vozila i program osposobljavanja za vozača C kategorije).
 • Korisnici potpore za samozapošljavanje mogu nakon prve godine ugovorne obveze, uz uvjet izvršenja ugovorne obveze, koristiti potpore za zapošljavanje i potpore za pripravništvo ako udovoljavaju uvjetima mjere. Ako korisnici mjere potpore za samozapošljavanje koriste potpore za zapošljavanje i/ili potpore za pripravništvo, ne mogu koristiti potporu za proširenje poslovanja do isteka trajanja mjere potpore za zapošljavanje i/ili potpore za pripravništvo.

Poslodavci koji su koristili intervencije APZ-a u godini provedbe programa5:

 • Poslodavci koji su korisnici programa potpore za očuvanje radnih mjesta, ne mogu koristiti ostale mjere aktivne politike zapošljavanja, izuzev potpore za usavršavanje, osposobljavanje na radnom mjestu te mjere stalni sezonac.
 • Poslodavci koji koriste potporu za samozapošljavanje ili potporu za proširenje poslovanja, ne mogu koristiti potpore za očuvanje radnih mjesta.
 • Ako poslodavac koristi potporu za proširenje poslovanja, ne može koristiti druge mjere.

Raskid ugovora i povrat isplaćenih sredstava

 • Za svako utvrđeno kršenje ugovornih obveza, Zavod će, u roku od 8 dana od dana kada je takvo kršenje utvrđeno, potpisniku ugovora (poslodavac, sufinancirana osoba, obrazovna ustanova), na način uređen samim ugovorom, uputiti pisanu Obavijest o kršenju ugovornih obveza s naznakom povrijeđenih ugovornih obveza i pozivom na usklađenje postupanja s ugovornim obvezama u roku od 15 dana od dana primitka takve obavijesti. Ako potpisnik ugovora u navedenom roku od 15 dana ne uskladi svoje postupanje s (povrijeđenim) ugovornim obvezama ili ne dostavi svoje pisano očitovanje (prigovor) kojim osporava navod o kršenju ugovornih obveza, Zavod može raskinuti ugovor upućivanjem potpisniku ugovora, na način uređen samim ugovorom, pisanu izjavu o raskidu ugovora. Zavod nije dužan obavijestiti potpisnika ugovora o aktiviranju instrumenata naplate osiguranja potraživanja.

Mogući oblici naplate potraživanja po utvrđenom kršenju ugovornih obveza su:

 1. Jednokratni povrat ukupno isplaćenih sredstava,
 2. Sporazum o izvansudskoj nagodbi,
 3. Aktiviranje instrumenata naplate potraživanja,
 4. Ovršni postupak.
 • Sporazum o izvansudskoj nagodbi može se potpisati u najviše 60 obroka. Broj obroka određuje se prema diskrecijskoj ocjeni Zavoda, iznosu sredstava koje je potpisnik ugovora o dodjeli sredstava u obvezi vratiti te njegovim financijskim mogućnostima.
 • U slučaju kada je aktiviran instrument osiguranja naplate, a poslodavac predlaže sporazum o izvansudskoj nagodbi s ciljem povlačenja s naplate aktiviranog instrumenta osiguranja, Zavod može prihvatiti prijedlog poslodavca pod uvjetom da je prethodno uplaćen prvi obrok iz nagodbe. U slučajevima prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti koja uvjetuje nezaposlenost podnositelja zahtjeva i u slučajevima bolesti podnositelja zahtjeva može se odobriti obročna otplata s odgodom plaćanja od 3 mjeseca uz uvjet da poslodavac pri potpisu sporazuma uplati prvi obrok i dostavi novu od javnog bilježnika potvrđenu i potpisanu bjanko zadužnicu.

Rokovi za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja:

Zahtjevi po mjerama aktivne politike zapošljavanja zaprimaju se od 01.01.2022. godine do 30.11.2022. godine, izuzev mjere samozapošljavanja i proširenja poslovanja gdje se zahtjevi zaprimaju najkasnije do 31.10.2022. godine.

Zahtjevi po mjeri stalni sezonac zaprimaju se do 31.12.2022. godine.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je plaća opravdani trošak, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjene po različitim mjerama.

(1) Godina provedbe je 2022. godina.; (2) Navedeno se ne može primijeniti u slučaju da je korištenje prve mjere prijevremeno okončano prestankom ugovora o radu sufinancirane osobe, osim u slučaju kada se na nedvojben način može utvrditi da za prestanak radnog odnosa postoji opravdani razlog iz kojeg je vidljivo da sufinancirana osoba nije mogla završiti korištenje mjere, što mora pisanim putem obrazložiti Zavodu. Zavod će temeljem diskrecijske odluke utvrditi postojanje takvih opravdanih razloga.; (3) U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti poslovnog subjekta i odjave podnositelja zahtjeva iz HZMO baze s osnove radnog odnosa te prijave u evidenciju nezaposlenih koju vodi Zavod.; (4) Kao relevantna uzima se godina prestanka trajanja mjere.; (5) Godina provedbe je 2022. godina

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.