Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Opći uvjeti korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja u 2024. godini

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: www.mjere.hr, sukladno dostupnim uputama za svaku pojedinu mjeru aktivne politike zapošljavanja.

Zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja/pripravništvo poslodavac, kao podnositelj zahtjeva, predaje prema sjedištu poslodavca po isteku natječaja za slobodno radno mjesto.

Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti za samozapošljavanje podnositelj zahtjeva predaje prema sjedištu budućeg poslovnog subjekta za kojeg traži potporu.

Na internetskoj stranici www.mjere.hr bit će pravodobno objavljen popis i način dostave obvezne dokumentacije koja je prilog zahtjevu po pojedinoj mjeri.

Zavod ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka te će se takvi zahtjevi odbaciti bez pozivanja podnositelja zahtjeva na ispravak ili dopunu zahtjeva.

Zavod postupa na sljedeći način:

 • U roku od 15 dana od datuma zaprimanja zahtjeva s cjelovitom propisanom dokumentacijom, Zavod je dužan takav zahtjev ocijeniti te o ocjeni izvijestiti poslodavca kao podnositelja zahtjeva.  Rok za ocjenu zahtjeva za samozapošljavanje iznosi 30 dana od datuma zaprimanja zahtjeva s cjelovitom propisanom dokumentacijom.
 • Zahtjev se ocjenjuje temeljem zadovoljavanja uvjeta iz financijskog poslovanja (prihodi, rashodi, gubitak, redovite isplate plaća, redovite uplate doprinosa, dospjele, a nepodmirene obveze), broja prosječno zaposlenih osoba, uvjeta dužine prijave u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod, ciljane skupine, oglašene Prijave potrebe za radnikom (dalje u tekstu: PR) i usklađenosti PR-a s kriterijima pojedine mjere. Kod ocjene zahtjeva uzima se u obzir prethodna suradnja Zavoda s navedenim poslodavcem kao podnositeljem zahtjeva, rezultati korištenja mjera aktivne politike ili eventualna potraživanja dugovanja iz prijašnjih ciklusa mjera, odnosno je li poslodavac/korisnik pravodobno i u potpunosti ispunio ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenih sa Zavodom.
 • Zahtjev za samozapošljavanje/javni rad ocjenjuje se prema propisanom obrascu za ocjenjivanje. Elementi za ocjenjivanje zahtjeva sastavni su dio ove upute.

Potpis ugovora i pravo na prigovor

 • Područna služba/ured Zavoda prosljeđuje obavijest poslodavcu kao podnositelju zahtjeva o (I) pozitivnoj ocjeni zahtjeva i (II) s popisom dokumentacije koju poslodavac treba dostaviti kako bi se pristupilo sklapanju ugovora o dodjeli sredstava po mjerama u nadležnosti Zavoda.
 • Poslodavac kao podnositelj zahtjeva ne smije sklopiti ugovor o radu sa sufinanciranom osobom (potpora za zapošljavanje/potpora za pripravništvo) prije podnošenja zahtjeva, što podrazumijeva da najraniji datum sklapanja ugovora o radu mora biti kasniji od datuma podnošenja zahtjeva Zavodu. U slučaju da poslodavac, kao podnositelj zahtjeva, sklopi ugovor o radu nakon datuma podnošenja zahtjeva Zavodu, a prije ocjene podnesenog zahtjeva od strane Zavoda, preuzima rizik ako ocjena Zavoda bude negativna.
 • Podnositelj zahtjeva za samozapošljavanje ne smije osnovati, odnosno registrirati poslovni subjekt za koji traži potporu prije podnošenja zahtjeva, što podrazumijeva da najraniji datum osnivanja, odnosno registracije mora biti kasniji od datuma podnošenja zahtjeva Zavodu. U slučaju da podnositelj zahtjeva osnuje, odnosno registrira poslovni subjekt nakon datuma podnošenja zahtjeva Zavodu, a prije ocjene zahtjeva od strane Zavoda, preuzima rizik ako ocjena Zavoda bude negativna.
 • Ugovor o dodjeli sredstava po mjerama može se potpisati ukoliko poslodavac kao podnositelj zahtjeva u roku navedenom u obavijesti o pozitivnoj ocjeni Zavoda dostavi propisanu dokumentaciju.
 • Ugovor o obrazovanju nezaposlenih osoba može se potpisati kada obrazovna ustanova dostavi bjanko zadužnicu ili vlastitu mjenicu na kojoj je upisan pretpostavljeni iznos koji odgovara visini ugovorenih sredstava za isplatu, s ovjerenim potpisom dužnika.
 • Ako se u propisanim rokovima ugovori obostrano ne potpišu, ostavlja se dodatni rok od 15 dana za potpis predmetnog ugovora. Ako ugovor nije obostrano potpisan ni u tom dodatnom roku, podnositelj zahtjeva gubi pravo na sklapanje ugovora te dodjelu potpore.

Mogućnost prigovora:

 • Poslodavac može dostaviti prigovor na ocjenu zahtjeva i obavijest o kršenju ugovornih obveza.
 • Prigovor se može uputiti nadležnoj područnoj službi/uredu za obradu zahtjeva i kontrolu ugovornih obveza:
  • u roku od 10 dana od dana zaprimanja Obavijesti o ocjeni zahtjeva.
  • u roku 15 dana od zaprimanja Obavijesti o kršenju ugovornih obveza.

Zavod provodi mjere aktivne politike zapošljavanja sukladno članku 35. Zakona, dok je člankom 36. istoga Zakona propisano da uvjete i načine korištenja sredstava za provedbu istih donosi Upravno vijeće Zavoda. Istim je člankom propisano i da dodjeljivanje potpora za zapošljavanje i obrazovanje u provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja nije upravna stvar, stoga se ne provodi upravni postupak, niti se izrađuju rješenja - korištenje mjera iz nadležnosti Zavoda nije pravo poslodavaca ili nezaposlenih osoba kao podnositelja zahtjeva, već mogućnost ako poslodavci i nezaposlene osobe zadovoljavaju sve propisane uvjete.

Kumulacija mjera

Osobama koje su koristile jednu mjeru u godini provedbe[1] ovog programa, može se odobriti korištenje druge mjere pod sljedećim uvjetima:[2]

 • Osobe se po prestanku trajanja mjere mogu uključiti u druge mjere uz napomenu da se kumulacija ne može provoditi unutar iste mjere, osim ako uvjetima mjere nije drugačije određeno.
 • Osobe s invaliditetom mogu nakon prestanka trajanja jedne mjere sudjelovati u svim mjerama, sukladno uvjetima pojedine mjere.
 • Osobe koje su bile uključene u mjeru samozapošljavanje, ne mogu koristiti druge mjere najmanje 12 mjeseci od prestanka trajanja mjere samozapošljavanja za tu osobu[3].
 • Osobe ne mogu biti uključene u dvije mjere istovremeno (izuzeće predstavljaju osobe uključene u  javni rad koji mogu za vrijeme trajanja programa javnog rada biti uključene u mjeru obrazovanje i osobe uključene u Program integracije ranjivih skupina na tržište rada (Posao+) sukladno uvjetima pojedine mjere.
 • Osobe čije je zapošljavanje kroz potpore za zapošljavanje ili potpore za pripavništvo već bilo sufinancirano[4] u 2023. i 2024. godini ne mogu se ponovno uključiti u mjere potpore za zapošljavanje i potpore za pripravništvo, osim ako uvjetima mjere nije drugačije određeno.
 • Osobe čije je obrazovanje kroz mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu ili potpora za usavršavanje već bilo sufinancirano u 20225., 2023. i 2024. godini, ne mogu se ponovno uključiti u neku od navedenih obrazovnih mjera, osim ako uvjetima mjere nije drugačije određeno. Izuzeće postoji za osobe uključene u program prekvalifikacije za zanimanje vozač motornih vozila i program osposobljavanja za vozača C kategorije u okviru mjere obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja.
 • Korisnici potpore za samozapošljavanje mogu nakon prve godine ugovorne obveze, uz uvjet izvršenja  ugovornih obveza iz prve godine, koristiti potpore za zapošljavanje i potpore za pripravništvo ako udovoljavaju uvjetima mjere.  

Poslodavci koji su korisnici mjere APZ-a u godini provedbe programa[5]:

 • Poslodavci koji koriste program potpore za očuvanje radnih mjesta, ne mogu koristiti ostale mjere aktivne politike zapošljavanja izuzev potpore za usavršavanje i osposobljavanje na radnom mjestu.
 • Poslodavci koji koriste potporu za samozapošljavanje ili potporu za proširenje poslovanja, ne mogu koristiti potporu za očuvanje radnih mjesta.
 • Ako poslodavac koristi potporu za proširenje poslovanja, ne može koristiti druge mjere.

Praćenje i kontrola

Kontrola izvršenja ugovornih obveza podrazumijeva:

 • administrativnu kontrolu temeljem dokumentacije za izvršenje ugovornih obveza koje poslodavac u rokovima definiranim ugovorom po različitim intervencijama dostavlja regionalnom/područnom uredu Zavoda 
 • kontrolu na mjestu izvršenja. 

Kontrola provedbe ugovora na mjestu izvršenja:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje vršit će kontrolu na mjestu izvršenja kroz posjet poslodavcu/korisniku potpore. Posjete provode savjetnici za zapošljavanje i savjetnici za APZ u područnim službama/uredima.

Uz navedeno moguća je i sljedeća kontrola:

 • poziv sufinanciranoj osobi da se pisano očituje o svom statusu.

Raskid ugovora i povrat isplaćenih sredstava

Za svako utvrđeno kršenje ugovornih obveza, Zavod će, u roku od 8 dana od dana kada je takvo kršenje utvrđeno, potpisniku ugovora (poslodavac, sufinancirana osoba, obrazovna ustanova), na način uređen samim ugovorom, uputiti pisanu Obavijest o kršenju ugovornih obveza s naznakom povrijeđenih ugovornih obveza i pozivom na usklađenje postupanja s ugovornim obvezama u roku od 15 dana od dana primitka takve obavijesti. Ako potpisnik ugovora u navedenom roku od 15 dana ne uskladi svoje postupanje s (povrijeđenim) ugovornim obvezama ili ne dostavi svoje pisano očitovanje (prigovor) kojim osporava navod o kršenju ugovornih obveza, Zavod može raskinuti ugovor upućivanjem potpisniku ugovora, na način uređen samim ugovorom, pisanu izjavu o raskidu ugovora. Zavod nije dužan obavijestiti potpisnika ugovora o aktiviranju instrumenata naplate osiguranja potraživanja. 

Mogući oblici naplate tražbina po utvrđenom kršenju ugovornih obveza su:

 1. Jednokratni povrat ukupno isplaćenih sredstava,
 2. Sporazum o izvansudskoj nagodbi,
 3. Aktiviranje instrumenata naplate potraživanja,
 4. Ovršni postupak.
 • Sporazum o izvansudskoj nagodbi može se potpisati u najviše 60 obroka. Broj obroka određuje se prema diskrecijskoj ocjeni Zavoda, iznosu sredstava koje je potpisnik ugovora o dodjeli sredstava u obvezi vratiti te njegovim financijskim mogućnostima.
 • U slučaju kada je aktiviran instrument osiguranja naplate, a poslodavac predlaže sporazum o izvansudskoj nagodbi s ciljem povlačenja s naplate aktiviranog instrumenta osiguranja, Zavod može prihvatiti prijedlog poslodavca pod uvjetom da je prethodno uplaćen prvi obrok iz nagodbe.
 • U slučajevima prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti koja uvjetuje nezaposlenost podnositelja zahtjeva i u slučajevima bolesti podnositelja zahtjeva može se odobriti obročna otplata s odgodom plaćanja od 3 mjeseca uz uvjet da poslodavac pri potpisu sporazuma uplati prvi obrok i dostavi novu od javnog bilježnika potvrđenu i potpisanu bjanko zadužnicu.

Rokovi za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja

Zahtjevi po mjerama aktivne politike zapošljavanja zaprimaju se od 01.01.2024. godine do 30.11.2024. godine, izuzev mjere samozapošljavanja gdje se zahtjevi zaprimaju najkasnije do 30.09.2024. godine, odnosno do iskorištenja financijskih sredstava.

Zahtjevi po mjeri Stalni sezonac i Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku zaprimaju se do 31.12.2024. godine.

Poslodavci koji koriste mjere Zavoda i drugih davatelja, a kojima je plaća opravdani trošak, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjene po različitim mjerama.


[1] Godina provedbe je 2024. godina.

[2] Navedeno se ne može primijeniti u slučaju da je korištenje prve mjere prijevremeno okončano prestankom ugovora o radu sufinancirane osobe, osim u slučaju kada se na nedvojben način može utvrditi da za prestanak radnog odnosa postoji opravdani razlog iz kojeg je vidljivo da sufinancirana osoba nije mogla završiti korištenje mjere, što mora pisanim putem obrazložiti Zavodu. Zavod će temeljem diskrecijske odluke utvrditi postojanje takvih opravdanih razloga.

[3]  U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti poslovnog subjekta i odjave podnositelja zahtjeva iz HZMO baze s osnove radnog odnosa te prijave u evidenciju nezaposlenih koju vodi Zavod.

[4] Kao relevantna uzima se godina prestanka trajanja mjere.

[5] Godina provedbe je 2024. godina.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.