Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Štitar

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.opcina-stitar.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Objašnjenje:

1) Naknada za troškove komunalne naknade odobrava se sukladno Odluci o komunalnoj naknadi Općine Štitar.n n2) Naknada za troškove električne energije- Pravo na naknadu za troškove električne energije odobrava se korisniku prava u iznosu od 35,00 kn mjesečno i za svakog daljnjeg člana obitelji korisnika 20,00 kn mjesečno.nn3) Naknada za troškove plina – Pravo na naknadu za troškove plina ostvaruje se na način da se korisniku priznaju troškovi za najviše 2mÂł po m² stambenog prostora mjesečno.n n4) Naknada za troškove vode i odvodnje – Pravo na naknadu za troškove vode i odvodnje ostvaruje se na način da se korisniku priznaju troškovi za najviše 2 mÂł po članu obitelji mjesečno.nn5) Naknada za troškove odvoza kućnog otpada – Pravo na naknadu za troškove odvoza kućnog otpada odobrava se u punom iznosu troška računa.n n6) Pravo na naknadu za troškove ogrjeva – Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 mÂł drva ili odobri novčani iznos za podmirenje troška ogrjeva u visini koju svojom odlukom odredi Vukovarsko-srijemska županija. nn7) Oslobođenje plaćanja komunalne naknade – U cijelosti su oslobođeni plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor obveznici čija su novčana mjesečna primanja manja od 500,00 kn po članu domaćinstva, samci kojima su novčana mjesečna primanja manja od 600,00 kn, te 100% invalidi. Invalidi s manjim stupnjem tjelesnog oštećenja oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor kojemu su vlasnici 1/1 srazmjerno stupnju svog tjelesnog oštećenja.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Štitar

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.