Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Sirač

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.sirac.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.sirac.hr

Telefon: +385 (43) 675-250

E-mail: opcina@sirac.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Gospodarski subjekt koji u tekućoj godini zapošljava osobe s prebivalištem na području Općine Sirač, ostvaruje oslobađanje plaćanja komunalne naknade na način da se komunalna naknada umanjuje za 25% po svakoj novozaposlenoj osobi. Oslobođenje će se priznati i u naredne dvije godine od podnošenja zahtjeva odnosno zaposlenja, pod uvjetom da se novozaposlene osobe ne otpuste. Za istu osobu poslodavac ne može ostvariti potporu u više navrata.

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Iznos potpore (u HRK): Jednokratno 30.000,00

Objašnjenje:

Potpora se dodjeljuje subjektima malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač koji su u tekućoj godini zaposlili ili će zaposliti osobe s prebivalištem na području Općine Sirač, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 3 godine, te koje se samo zapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva na vrijeme od najmanje 3 godine. nnPotpora za zapošljavanje i samozapošljavanje je jednokratni poticaj u iznosu od 30.000,00 kn za svaku novozaposlenu osobu. Svaki gospodarski subjekt može dobiti poticajna sredstva za najviše 2 osobe u tekućoj godini.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Iznos potpore (u HRK): u postotku

Objašnjenje:

Potporu oslobađanja u 100% iznosu mogu ostvariti gospodarski subjekti koji će otvoriti najmanje 3 nova radna mjesta u roku od 3 godine od donošenja rješenja o oslobađanju, od kojih će najmanje 70% novozaposlenih radnika biti sa prebivalištem na području Općine Sirač uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Općine Sirač, a prema evidenciji HZZ-a, ta novotvorena radna mjesta moraju biti sačuvana minimalno 3 godine.nPotporu oslobođenja u 50% iznosu mogu ostvariti gospodarski subjekti koji će otvoriti najmanje 1 novo radno mjesto u roku od 3 godine od donošenja rješenja o oslobađanju, na koje će zaposliti radnika sa prebivalištem na području Općine Sirač uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Općine Sirač, a prema evidenciji HZZ-a, to novotvoreno radno mjesto mora biti sačuvano minimalno 3 godine.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje materijala

Iznos potpore (u HRK): Do 30.000,00

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): Do 30.000,00

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): Do 30.000,00

Objašnjenje:

Potpora se daje za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, a obuhvaća troškove za nabavu strojeva i opreme potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti. nnPotpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Iznos potpore (u HRK): Do 10.000,00

Objašnjenje:

Potpora se dodjeljuje za izradu pripremne dokumentacije za prijavu na natječaj fondova Europske unije, a koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje od strane fondova EU odnosno troškovi konzultantskih usluga za pripremu natječajne dokumentacije, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade poslovnog plana/investicijske studije, troškovi izrade elaborata zaštite okoliša i sl.. nnPotpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): Do 5.000,00

Objašnjenje:

Potpora se dodjeljuje za troškove nastale izlaganjem na domaćim i inozemnim sajmovima, za pokriće troškova izložbenog prostora, te smještaja i prijevoza sudionika na sajam.nPotpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za pružanje poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga

Iznos potpore (u HRK): Do 2.000,00

Objašnjenje:

Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje, te polaganje stručnih i majstorskih ispita odnose se na troškove edukacije, tečajeva, te polaganja ispita koji su nastali u tekućoj godini u kojoj se podnosi zahtjev za dodjelu potpore. nTroškovi za redovno školovanje i studiranje, te seminare neće se priznavati.nnPotpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 2.000,00 kn

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za certificiranje proizvoda i procesa

Iznos potpore (u HRK): Do 10.000,00

Objašnjenje:

Potpora se odnosi na troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama, u visini do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troškova priključaka na distributivne mreže

Iznos potpore (u HRK): Do 40.000,00

Objašnjenje:

Potpora za pokretanje gospodarske aktivnosti daje se za nabavu informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja, uređenje prostora za osnovnu djelatnost (građevinski, instalacijski i radovi unutarnjeg uređenja), nabavu opreme, strojeva i alata. nPotpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 40.000,00 kn. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): Do 40.000,00

Objašnjenje:

Potpora za pokretanje gospodarske aktivnosti daje se za nabavu informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja, uređenje prostora za osnovnu djelatnost (građevinski, instalacijski i radovi unutarnjeg uređenja), nabavu opreme, strojeva i alata. nPotpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 40.000,00 kn. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): Do 2.000,00

Objašnjenje:

Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje, te polaganje stručnih i majstorskih ispita odnose se na troškove edukacije, tečajeva, te polaganja ispita koji su nastali u tekućoj godini u kojoj se podnosi zahtjev za dodjelu potpore. nTroškovi za redovno školovanje i studiranje, te seminare neće se priznavati.nnPotpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 2.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Iznos potpore (u HRK): Do 2.000,00

Objašnjenje:

Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje, te polaganje stručnih i majstorskih ispita odnose se na troškove edukacije, tečajeva, te polaganja ispita koji su nastali u tekućoj godini u kojoj se podnosi zahtjev za dodjelu potpore. nTroškovi za redovno školovanje i studiranje, te seminare neće se priznavati.nnPotpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 2.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): Do 70.000,00

Objašnjenje:

Jedan poduzetnik može se prijaviti za više mjera, ali ostvariti može sveukupno maksimalan iznos potpore u tekućoj godini ne veći od 70.000,00 kn.nPotpore se dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava pod uvjetom da najmanje 3 godine od primanja potpore ne promijeni sjedište odnosno prebivalište, odnosno ne ugasi poslovnu jedinicu ili podružnicu, ne prenese poduzeće/tvrtku na drugu osobu, te ne otpusti zaposlenu osobu po kojoj ostvaruje pravo na potporu bez opravdanog razloga. Ukoliko se zaposlena osoba otpusti uz opravdani razlog ista se mora zamijeniti u roku od dva mjeseca novim radnikom s prebivalištem na području Općine Sirač, a do isteka propisanih tri godine.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Sirač

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.