Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Rešetari

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.resetari.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Iznos potpore (u HRK): do 7.000,00 bruto

Objašnjenje:

Pravo na potporu imaju poslodavci, odnosno pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda odnosno osobe sa stalnim prebivalištem na području Općine koje se samozapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva. Subvenciju za samozapošljavanje koju poslodavac može ostvariti za novozaposlene osobe odnosi se na povrat sredstava po osnovi uplaćenih doprinosa na i iz bruto plaće (u nastavku povrat obveznih doprinosa) za novozaposlene osobe. Pravo na potporu može se ostvariti samo za zapošljavanje radnika koji su prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ispostava Nova Gradiška, (u daljnjem tekstu HZZ Nova Gradiška) kao nezaposlene osobe neprekidno najmanje 60 dana prije zapošljavanja te imaju stalno prebivalište na području Općine Rešetari. Iznimno, pravo na potporu ostvaruje se za zapošljavanje osoba kojima je to prvo zaposlenje u roku od 6 mjeseci od završetka školovanja neovisno o prijavi u HZZ Nova Gradiška, a to joj je prvo zaposlenje u roku 6 mjeseci nakon završetka školovanja.nVisina sredstava za povrat obveznih doprinosa utvrđuje se kako slijedi:nn1.tza prvih 6 mjeseci trajanja ugovora o radu – 50% uplaćenih obveznih doprinosa;nnNajviša bruto plaća koja se priznaje za obračun doprinosa iznosi 7.000,00 kuna.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Objašnjenje:

Trgovačka društva, obrtnici, vlasnici građevne čestice, odnosno investitori izgradnje proizvodnih i uslužnih objekata koji imaju registrirano sjedište i/ili grade gospodarski objekt na području Općine, mogu biti oslobođeni od plaćanja dijela komunalnog doprinosa i to:nn•tza gradnju objekta na zemljištu stečenim pravnim poslom s Općinom 30%,n•tza gradnju objekta proizvodne namjene 50%,n•tza gradnju objekta za poljoprivrednu proizvodnju 50%

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): do 5.000,00

Objašnjenje:

Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 5.000,00 kuna. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): do 5.000,00

Objašnjenje:

Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 5.000,00 kuna. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za certificiranje proizvoda i procesa

Iznos potpore (u HRK): do 2.00,00

Objašnjenje:

Općina Rešetari dodjeljuje nepovratne subvencije za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Zahtjev za dodjelu nepovrate financijske potpore podnosi se u svrhu sljedećih namjena:nn•tkonzultantske usluge ili edukaciju kod uvođenja sustava i standarda kvalitete;n•tcertificiranje proizvoda sustava;n•tdokaz o sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama;n•ttroškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla;n•tsufinanciranje troškova informatičke opreme i poslovnog softvera te sitnog inventara neophodnog za unaprjeđenje kvalitete u proizvodnom, odnosno poslovnom procesu.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): do 5.000,00

Objašnjenje:

Općina Rešetari dodjeljuje bespovratne potpore poduzetnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo u 2022. godini, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine za sljedeće namjere:nn1.tizrada poslovnih planova / investicijskih programa,n2.tnabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,n3.tishođenje dokumentacije za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, radne dozvole, itd.),n4.tuređenje poslovnih prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja,n5.tnabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva,n6.tizrada web stranica promotivnih materijala,n7.tdopunska izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.nntPravo na potporu imaju i trgovačka društva i obrti koji su upisani u registar Trgovačkog suda ili Obrtni registar prethodnih godina, a sada prvi put zapošljavaju osobu uključujući vlasnika/cu.nntPotpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 5.000,00 kuna. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Iznos potpore (u HRK): do 1.000,00

Objašnjenje:

Općina dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje troškova:nn•tPolaganja majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije polaganje je propisano odredbama Zakona o obrtu (NN br. 143/13) pred komisijom hrvatske obrtničke komore, za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica.n•tZa usavršavanja u zanimanju – srednjoškolsko stručno usavršavanje, za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Općine Rešetari.nntPravo na potporu imaju i podnositelji zahtjeva koji su majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti polagali prije otvaranja obrta, a najranije od 01. siječnja 2016. godine, te u trenutku podnošenja zahtjeva za subvenciju troškova imaju otvoren obrt. Sufinanciranje se odobrava u maksimalnom iznosu od 1.000,00 kuna po korisniku.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Općina Rešetari

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.