Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Kneževi Vinogradi

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.knezevi-vinogradi.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

KUPOVINA I IZGRADNJA OBJEKATA RADI STAVLJANJA U FUNKCIJU TURIZMAnPodizanje razine poduzetničke kulture, proširenje turističke ponude. Pravo na potporu imaju podnositelji zahtjeva, te seoska domaćinstva i OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi registrirana za pružanje usluga u turizmu, a čiji je novo kupljeni objekt također registriran – stavljen u funkciju turizma (smještajni kapaciteti, najam prostora, ugostiteljske usluge i sl.)nPrihvatljivi troškovi:nKupovina i izgradnja objekata, te stavljanje u funkciju turizma (smještajni kapaciteti, najam prostora, ugostiteljske usluge i sl.)nPrihvatljivi su gore navedeni troškovi unutar jedne godine od dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.nPodnositelj zahtjeva u jednoj godini može ostvariti potporu samo za jedan objekt.nPotpora može iznositi do 50 % prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna.nPOTPORE ZA AUTOHTONU ENO I GASTRO PONUDUnRazvoj lokalnih poljoprivrednih proizvođača, povećanje njihove konkurentnosti, te poticanje i njegovanje autentične lokalne kuhinje.nPrihvatljivi korisnici:nPotpora za autohtonu eno i gastro ponudu dodjeljuje se pružateljima ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu iz članka 3.Programa koji se snabdijevaju poljoprivrednim proizvodima od lokalnih poljoprivrednih proizvođača.nPod lokalnim poljoprivrednim proizvođačem u smislu ovog Programa smatraju se proizvođači poljoprivrednih proizvoda čija je proizvodnja registrirana na području Općine Kneževi Vinogradi, gdje se pružaju turističke i ugostiteljske usluge iz prethodnog stavka.nPrihvatljivi troškovi:n-tkupovina poljoprivrednih proizvoda (povrće, voće i sl.), n-tproizvodi nastali preradom povrća i voća (začinska paprika i sl, pekmezi, umaci, sokovi, kompoti i sl.)n-tmesne prerađevine,n-tvino i sl.nPotpora iznosi do 50 % iznosa plaćenih računa za kupovinu poljoprivrednih proizvoda, a najviše do iznosa od 7.500,00 kuna i može se ostvariti samo jedanput tijekom proračunske godine.nO navedenim potporama više na: https://knezevi-vinogradi.hr/programi-potpora-i-financiranje/program-poticanja-poduzetnistva-i-turizma-na-podrucju-opcine-knezevi-vinogradi-za-period-2021-2024-godine/nnOsim navedenog Programa, potpore se dodjeljuju i temeljem Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje 2021-2024. Više na : https://knezevi-vinogradi.hr/programi-potpora-i-financiranje/program-potpora-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-na-podrucju-opcine-knezevi-vinogradi-za-razdoblje-2021-2024-godine/

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

Pravo na potporu imaju poslodavci, odnosno pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda (trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja) koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva, te osobe sa stalnim prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi koje se samozapošljavaju.nNa dan podnošenja zahtjeva za potporu, svaki novozaposleni radnik za kojeg se traži potpora, mora biti u radnom odnosu najmanje mjesec dana i s prebivalištem u Općini Kneževi Vinogradi, te s datumom zapošljavanja ne ranijem od godine dana od dana podnošenja zahtjeva. Isto se odnosi i na osobe koje se samozapošljavaju, te mora biti zaposlen bez prekida u tvrtki – podnositelju najmanje još godinu dana, o čemu poslodavac dostavlja dokaz.nPoslodavac ima pravo zatražiti bespovratna sredstva za najviše pet (5) novozaposlenih osoba u jednoj godini. Za istu osobu poslodavac ne može ostvariti potporu u više navrata. Tražitelj potpore mora dostaviti potvrdu HZZ da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem Mjera za poticanje zapošljavanja koje provodi HZZ.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Iznos potpore (u HRK): 5000

Objašnjenje:

Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu: vodovod i odvodnju.nPravo na potporu imaju podnositelji trgovačka društva, obrtnici – investitori, fizičke osobe, koje su u vlasništvu / posjedu aktivnog poslovnog prostora, koji priključuju svoje poslovne prostore sukladno važećim propisima komunalnog gospodarstva i općim aktima Općine Kneževi Vinogradi na sustav javne vodoopskrbe ili odvodnje, čiji je objekt priključen na sustav vodoopskrbe / odvodnje u tekućoj godini raspisivanja natječaja.nnPrihvatljivi troškovi:nSufinanciranje se odobrava u iznosu ukupnih troškova isporučitelja vodne usluge, a obuhvaća sljedeće troškove:n-tUsluga rada i utrošenog materijala vodnog isporučitelja na priključenju vodovoda od spoja s obujmicom na cjevovodu do postavljanja vodomjera, osim troškova vodovodnog okna.n-tUsluga rada i utrošenog materijala za priključenje na sustav odvodnje od spojnog sustava do postavljanja okna.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

Prihvatljivi korisnik:nOpćina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje nabave opreme za ulaganja u razvoj i modernizaciju proizvodnih procesa i pružanje usluga.nPravo na potporu imaju podnositelji: obrtnici i trgovačka društva s registriranom proizvodnom djelatnošću ili pružanjem usluga, ukoliko vrše ulaganja u razvoj i modernizaciju proizvodnje i usluga nabavljajući opremu u godini raspisivanja javnog poziva.nnPrihvatljivi troškovi:n-tNabavljena oprema pojedinačne vrijednosti veće od 500,00 kuna, uz vrijednost opreme prihvatljiv je trošak prijevoza, instalacije ukoliko se nalazi na istom računu.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): do 20.000,00

Objašnjenje:

u sklopu potpore za novoosnovane tvrtke i obrte

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): od 5.000 do 10.000,00

Objašnjenje:

Promicanje i predstavljanje poduzetnika, ponude, turističkih promotora, te Općine Kneževi Vinogradi kao aktivnih sudionika u razvoju ruralnog turizma,nnPrihvatljivi korisnici:nPravo na potporu imaju podnositelji zahtjeva iz članka 3. ovog Programa, te seoska domaćinstva i OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi registrirana za pružanje usluga u turizmu nnPrihvatljivi troškovi:nPotpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj turizma i predstavljanje turističkog potencijala Općine Kneževi Vinogradi, kojima se a osobito za organizaciju i sudjelovanje:n-tNa sajmovima i izložbama,n-tNa znanstveno- stručnim skupovima,n-tNa festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.nPotpora se dodjeljuje za slijedeće troškove:n-tNajam i zakup prostora,n-tKotizacije, uvrštenja u sajamski katalog,n-tPutni troškovi za sudjelovanje na sajmovima udaljenijim najmanje 50 km od Općinen-tIzrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda, osim ako sredstva nisu ostvarena kroz mjeru 6.,

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Iznos potpore (u HRK): do 20.000,00 kn

Objašnjenje:

U sklopu potpore za novoosnovane tvrtke i obrte:nOpćina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima – početnicima koji su prvi put otvorili obrt ili trgovačko društvo unazad godinu dana od godine u kojoj se potpora dodjeljuje ili koji su prethodnih godina upisani u sudski ili obrtni registar, a sada prvi put zapošljavaju osobu uključujući vlasnika/cu, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Kneževi Vinogradi.ntIsključuju se podnositelji – poduzetnici koji su ranije imali kao osnivači /nositelji /vlasnici registriran (s svojim OIB-om) bilo koji oblik trgovačkog društva ili obrta neovisno o razdoblju ili je to imao član obitelji, a čiji je društvo likvidirano – ugašeno unazad 5 godina.nnPrihvatljivi troškovi:na)tIzrada poslovnih planova/investicijskih programa,nb)tNabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,nc)tBankarske usluge za obradu kredita,nd)tIshođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva, te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole i td.)ne)tUređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),nf)tNabavka opremeng)tTroškovi zakupa nh)tTroškovi zaposlenih ni)tRežijski troškovi nPrihvatljivi su gore navedeni troškovi unutar jedne godine od dana osnivanja – registracije.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): do 10.000,00

Objašnjenje:

Poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, poboljšanje uvjeta rada poduzetnika i podizanje nivoa usluge.nOpćina Kneževi Vinogradi sufinancira kamate na poduzetničke kredite i kredite za obrtna sredstva korisnicima iz članka 3.ovog Programa.nnOpćina Kneževi Vinogradi će u zajedničkom projektu s Osječko-baranjskom Županijom ili drugim potencijalnim odobravateljima sufinanciranja sufinancirati kamatnu stopu na temelju Sporazuma ili Ugovora kojeg u ime Općine sklapa Općinski načelnik, a kojim će biti regulirane obveze Općine u sufinanciranju kamatne stope, vrste poduzetničkih kredita i sl. Javni poziv za potencijalne korisnike o ovom modelu raspisat će Osječko-baranjska Županija ili drugi potencijalni odobravatelj sufinanciranja.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratna sredstva za razvoj turizma, obnovu i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja, razvoj turističke ponude temeljene na tradicijsko/autohtonim elementima lokalnog graditeljstva i očuvanja /uređenja okoliša na području Općine Kneževi Vinogradi, a osobito za:n-tUlaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga;n-tUlaganja koja se odnose na ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti odnosno proširenje djelatnosti,n-tUlaganje u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti, n-tUlaganje u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga,n-tMarketinške aktivnosti.nI to za slijedeće prihvatljive troškove nastale u godini u kojoj je raspisan javni poziv:n-tadaptacija ili opremanje objekata za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu,n-tNabavka opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom n-tNabavka i postavljanje dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista,n-tIzrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim onih iz mjere 8. npod uvjetom da pojedinačna vrijednost nabavljene opreme ili troška nije manja od 500,00 kn bez PDV-a.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Kneževi Vinogradi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.