Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

GRAD VRBOVEC

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://vrbovec.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama Grada Vrbovca – investitoru koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanje nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od sedam godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjiti će se za 50%.nInvestitoru koji će kupiti zemljište u površini većoj od 20.000 m2 i koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od sedam godina od sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne cijene zemljišta, umanjit će se za 60%.

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Iznos potpore: 20% doprinosa za mirovinsko osiguranje, u iznosu od maksimalno 1.500,00 kuna

Objašnjenje:

Grad Vrbovec kroz Potporu za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osigurava mjesečni iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje iz bruto plaće radnika (I. i II. mirovinski stup) – 20%, u iznosu od maksimalno 1.500,00 kuna po jednom novozaposlenom ili samozaposlenom radniku, uz ograničenje da jedan poduzetnik može tijekom godine iskoristiti maksimalno poticajnu mjeru – za tri novozaposlena radnika.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Iznos potpore (u HRK): 1. komunalni doprinos; 2. komunalna naknada

Objašnjenje:

1. KOMUNALNI DOPRINOS – Pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti inozemna ili tuzemna pravna osoba ili obrtnik, subjekt malog gospodarstva definiran Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne Novine“ broj 29/02,63/07,53/12,56/13 i 121/16) obveznik plaćanja komunalnog doprinosa:n1.tu iznosu od 40% obračunatog komunalnog doprinosa za građevinu trgovačke i uslužne namjene,n2.tu iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa za građevine namijenjene obavljanju vjerskih, zdravstvenih djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju,n3.tu iznosu od 100 % obračunatog komunalnog doprinosa za građevine:n – u kojima se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije,n – u kojima se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost,n – u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnosti, a čija ukupna građevinska (bruto) n površina prelazi 300 m2,n -u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, n bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično),n4.tu iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa koji gradi građevinu stambene namjene. n2. KOMUNALNA NAKNADAnPravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade može ostvariti inozemna ili tuzemna pravna osoba ili obrtnik, subjekt malog gospodarstva definiran Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne Novine“ broj 29/02,63/07,53/12,56/13 i 121/16) obveznik plaćanja komunalne naknade i to:nn1. U prvoj godini rada 100% iznosa komunalne naknade,n2. U drugoj godini rada 50% iznosa komunalne naknade,n3. U trećoj godini rada 30% iznosa komunalne naknade,nza građevinu za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. ngodine za poslovni prostor:n- u kojem se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije,n- u kojem se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost,n- u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, nsportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično),n- za zapuštene i neiskorištene poslovne građevine (brownfield) korisne površine veće od n500,00 m2, u kojima investitori, vlasnici odnosno korisnici revitaliziraju postojeći poslovni npotencijal obnavljanjem privrednih aktivnosti.nZa građevinu trgovačke i uslužne namjene za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola nizdani nakon 01. 01. 2018. godine komunalna naknada se u prvoj godini rada oslobađa u iznosu od 50% iznosa zaduženja komunalne naknade.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore: 30% prihvatljivih troškova, maksimalno do 15.000,00 kuna

Objašnjenje:

Grad Vrbovec kroz mjeru Kapitalne potpore za nabavu opreme sufinancira do 30% prihvatljivih troškova (trošak bez PDV-a), maksimalno do 15.000,00 kuna po korisniku. nKapitalna potpora za nabavu opreme, obuhvaća slijedeće prihvatljive troškove:n- strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda ili usluge.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore: 50% prihvatljivih troškova, maksimalno do 5.000,00 kuna

Objašnjenje:

Grad Vrbovec kroz mjeru Sufinanciranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (start – up) vrši potporu poduzetnika početnika u iznosu do 50% prihvatljivih troškova (trošak bez PDV-a), maksimalno do 5.000,00 kuna po korisniku.nPojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. nPotpora sufinanciranju inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, obuhvaća slijedeće troškove:n-troškovi registracije subjekta,n-troškovi nabave računalne opreme, računalnih programa i sustava, a nisu vezani za osnovnu djelatnost,n- troškovi nabave uredskog namještaja,n-troškovi vezani uz izradu internetske stranice subjekta,n-troškovi vezani uz izradu reklamnih panoa.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Iznos potpore: 70% iznosa troška, maksimalno 10.000,00 kuna

Objašnjenje:

Grad Vrbovec kroz mjeru sufinanciranja troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije pruža podršku u vidu sufinanciranja 70% iznosa troškova (bez PDV-a) ili do maksimalno 10.000,00 kuna po korisniku potpore. nPrihvatljivim troškovima smatramo:n- naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrasca),n-izradu poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore: 50% prihvatljivih troškova, maksimalno 5.000,00 kuna

Objašnjenje:

Grad Vrbovec kroz Potporu za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama iznosi do 50% prihvatljivih troškova (bez PDV-a), a najviši iznos potpore za ovu mjeru iznosi 5.000,00 kuna.nPotpora za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama obuhvaća slijedeće prihvatljive troškove:n-troškovi zakupa izložbenog prostora, izložbenog parkiranja,n-uređenje, opremanje i pripremanje izložbenog prostora,n-trošak kotizacije za sudjelovanje,n- trošak uvrštavanja u sajamski katalog,n-trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Iznos potpore: 30% prihvatljivih troškova, maksimalno do 15.000,00 kuna

Objašnjenje:

Grad Vrbovec kroz mjeru Kapitalne potpore za nabavu opreme sufinancira do 30% prihvatljivih troškova (trošak bez PDV-a), maksimalno do 15.000,00 kuna po korisniku. nKapitalna potpora za nabavu opreme, obuhvaća slijedeće prihvatljive troškove:n- strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda ili usluge.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troškova priključaka na distributivne mreže

Iznos potpore: 50% prihvatljivih troškova, maksimalno 50.000,00 kuna , uz niže navedeni uvjet 100.000,00 kuna

Objašnjenje:

Grad Vrbovec kroz mjeru Sufinanciranja poduzetničke infrastrukture, investitoru koji investira u razvoj poduzetničke infrastrukture, pruža podršku u vidu sufinanciranja 50% iznosa troškova (trošak bez PDV-a) ili do maksimalno 50.000,00 kuna po korisniku potpore. nInvestitoru koji investira u razvoj poduzetničke infrastrukture, a platio je komunalni doprinos z izgradnju građevine proizvodne namjene (uključujući i u 2021. godini), Grad Vrbovec pružiti će podršku u vidu sufinanciranja 50% iznosa troškova (bez PDV-a) ili do maksimalno 100.000,00 kuna. nPoduzetničkom infrastrukturom u smislu ove mjere smatramo:n- priključak na elektroenergetsku mrežu,n- dokup priključne snage električne energije,n- trošak izgradnje trafo stanice,n-priključak na plinski distribucijski sustav,n-priključak na vodoopskrbnu mrežu,n-priključak na sustav javne odvodnje (kanalizacije),n-priključak na telefon i internet

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore: 50% prihvatljivih troškova, maksimalno do 5.000,00 kuna

Objašnjenje:

Grad Vrbovec kroz mjeru Sufinanciranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (start – up) vrši potporu poduzetnika početnika u iznosu do 50% prihvatljivih troškova (trošak bez PDV-a), maksimalno do 5.000,00 kuna po korisniku.nPojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. nPotpora sufinanciranju inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, obuhvaća slijedeće troškove:n-troškovi registracije subjekta,n-troškovi nabave računalne opreme, računalnih programa i sustava, a nisu vezani za osnovnu djelatnost,n- troškovi nabave uredskog namještaja,n-troškovi vezani uz izradu internetske stranice subjekta,n-troškovi vezani uz izradu reklamnih panoa.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore: 50% prihvatljivih troškova, maksimalno do 5.000,00 kuna

Objašnjenje:

Grad Vrbovec kroz mjeru Sufinanciranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (start – up) vrši potporu poduzetnika početnika u iznosu do 50% prihvatljivih troškova (trošak bez PDV-a), maksimalno do 5.000,00 kuna po korisniku.nPojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. nPotpora sufinanciranju inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, obuhvaća slijedeće troškove:n-troškovi registracije subjekta,n-troškovi nabave računalne opreme, računalnih programa i sustava, a nisu vezani za osnovnu djelatnost,n- troškovi nabave uredskog namještaja,n-troškovi vezani uz izradu internetske stranice subjekta,n-troškovi vezani uz izradu reklamnih panoa.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu GRAD VRBOVEC

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.