Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

GRAD BJELOVAR

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.bjelovar.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.bjelovar.hr

Telefon: +385 (98) 983-0941

E-mail: jkzubic@bjelovar.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Sukladno Programu potpora poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2027. godine, postoji niz potpora Grada Bjelovara, ali odnose se isključivo na poljoprivredna gospodarstva. U upitniku ispred upisane su tri mjere koje se mogu primijeniti na poduzetništvo.

Potpore za sufinanciranje najma poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): Da, za startup i scaleup poduzetnike u Tehnološkom inkubatoru

Objašnjenje:

Radi se o subvenciji za razvoj poduzetničke infrastrukture – Grad Bjelovar nadoknađuje troškova najma prostora namijenjenih inkubaciji poduzetnika u Tehnološkom inkubatoru za stvaranje povoljnijih uvjeta i boljih mogućnosti, a sve u cilju jačanja konkurentnosti gospodarstva i unapređenja razvojnih potencijala regije. Podupiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz subvencionirani zakup poslovnog prostora poduzetnika smještenih u tehnološki inkubator srazmjerno godini inkubacije u poslovnom prostoru koji koriste START-UP TVRTKE (Poduzetnici početnici):n-tu iznosu 100% najma, režijske troškove, ostale naknade te troškove održavanja zajedničkih prostora za prvu godinu inkubacije;n-tu iznosu 75% najma poslovnog prostora za drugu godinu inkubacije;n-tu iznosu 50% najma poslovnog prostora za treću godinu inkubacije;n-tu iznosu 25% najma poslovnog prostora za četvrtu godinu inkubacije.n-tu petoj godini inkubacije poduzetnici sve sami plaćaju.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Iznos potpore (u HRK): iznos potpore ovisi o vrsti djelatnosti i veličini građevine

Objašnjenje:

Za građevine u kojoj se obavlja djelatnost IT-a, proizvodne ili prerađivačke djelatnosti, poljoprivredne djelatnosti, turističke djelatnosti i građevine namijenjene za trgovački centar zatvorenog tipa u kojoj se obavlja promet pretežito nepre.proizvodima (isključujući retail centar) min. površine trg. prostora 10.000 m2. Moguća potpora 100% utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa (do 200.000 eura)nZa iste građevine gospodarski subjekti oslobađaju se plaćanja komunalne naknade na rok do 5 godina.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Objašnjenje:

Da, u vidu navedenog pod točkom 3.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): 80.000,00 kn / godišnje

Objašnjenje:

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje rada Udruženja obrtnika Bjelovar za:n-tnastup Udruženja obrtnika na sajmovima, stručnim skupovima i kongresima,n-tsudjelovanje Udruženja obrtnika na seminarima i edukacijama,n-tsudjelovanje Udruženja obrtnika na Gastro manifestacijama,n-tpromotivne aktivnosti Udruženja obrtnika i reklamni materijal,n-tnatjecanja obrtnika ten-torganizirana strukovna putovanjanFinancijska sredstva po pojedinom zahtjevu, odobravaju se u visini od 70 % do 100% traženog iznosa iz zahtjeva.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za certificiranje proizvoda i procesa

Iznos potpore (u HRK): max 2.000,00 kuna za poticanje ekološke proizvodnje

Objašnjenje:

Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ,Potpora se odnosi na ekološku proizvodnju. Potpora se dodjeljuje PG-u za sufinanciranje dijela troškova za nadzor i izdavanje godišnje potvrdnice za ekološku proizvodnju. Maksimalan iznos potpore za ekološku proizvodnju iznosi 50% troškova stručnog nadzora i troškova izdavanja godišnje potvrdnice, a maksimalno 2.000,00 kuna za povrćarsku i voćarsku proizvodnju.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): de minimis potpora (subvencija kamate) ovisi o iznosu kredita i kamatama banke

Objašnjenje:

Grad Bjelovar subvencionira dio redovne kamate na kredite poduzetnika u visini od 2% za proizvodne djelatnosti i 1% za uslužne djelatnosti. nKorisnik kredita ima mogućnost korištenja navedene subvencije ukoliko se javi na raspisani Javni poziv za subvenciju kamata za odobreni kredit od strane Grada (za prethodnu godinu), a sukladno proračunskim mogućnostima Grada, te ispuni sve uvjete iz Uredbe komisije (EU) broj 1407/2013 i uvjete iz Javnog poziva (de minimis potpora od 200.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja). Korisnici mogu biti obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, poljoprivredna gospodarstva, te fizičke osobe u slobodnom zanimanju (zdravstveni djelatnici, veterinari, odvjetnici, arhitekti, revizori, sudski vještaci i sl.) koji su najmanje 51% u vlasništvu državljana Republike Hrvatske i namjeravaju ulagati na području grada Bjelovara bez obzira na sjedište odnosno prebivalište. Potpora se dodjeljuje za subvenciju kamate, ali na odobrene kredite za: kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme te obrtna sredstva u funkciji investicije (do 30%).

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): max. 10.000,00 kn/ PG

Objašnjenje:

Mjera: Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi nPotpora se dodjeljuje PG s ciljem pomoći u opremanju prostora (uređenje objekta i nabavu opreme) za preradu u poljoprivredi.nPotpora se isplaćuje u visini 50% plaćenih troškova, a maksimalno 10.000,00 kuna.nCilj je povećati proizvodnju domaćih prehrambenih proizvoda iz vlastitih uzgoja.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): 3.000,00 kn/edukaciji

Objašnjenje:

Potpora se odnosi na poljoprivredna gospodarstva (PG-ove). Mjerom cjeloživotnog obrazovanja želi se potaknuti razvoj kompetencija na tržištu rada kako bi se postigla veća konkurentnost i trajna zaposlenost.nCilj mjere je jačanje i nadogradnja formalno stečenog obrazovanja, znanja i vještina. nPotpora se dodjeljuje u visini do 50% troškova edukacije, a najviše do 3.000,00 kn po svakoj edukaciji.nMaksimalan iznos potpore je 6.000,00 kn/PG/godina.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu GRAD BJELOVAR

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.