Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Zakonodavna podloga

Mjere aktivnog zapošljavanja u 2023. godini

Prava podnositelja zahtjeva kao korisnika mjera iz nadležnosti Zavoda proizlaze iz Zakona, Zakona o državnim potporama (NN 47/14, 69/17) te Zakona o socijalnoj skrbi (NN 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20).

Na sve što nije uređeno ugovorima između Zavoda i drugih ugovornih strana primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21). Primjena Zakona o obveznim odnosima od strane Zavoda ujednačavat će se uputom Središnjeg ureda Zavoda radi jednakog postupanja, a uputom će se ostvarivati svrha i cilj ugovorne obveze i održavanje ugovora na snazi. 

Potpore za zapošljavanje usklađena je sa Zakonom o državnim potporama (NN 47/14, 69/17), Smjernicama politike državnih potpora za razdoblje 2021. – 2023. (NN 148/20), Uredbom o skupnim izuzećima (EU) br. 651/2014, koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084 i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972, Uredbom o potporama male vrijednosti (EU) br. 1407/13, kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972,te imaju obilježja horizontalnih potpora, namijenjenih svim poduzetnicima, ali isključuju poduzetnike u poteškoćama.

Potpore za zapošljavanje iz nadležnosti Zavoda usklađene su s definicijama iz članaka 32. i 33. Odluke o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora koja su sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 651/14, koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084 i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972. Potpore za zapošljavanje mogu se dodijeliti u obliku subvencije za plaće za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju na tržištu rada i zapošljavanje radnika s invaliditetom.

Potpora za samozapošljavanje, potpora za pripravništvo, potpora za zapošljavanje u Sisačko-moslavačkoj županiji, potpora za usavršavanje, potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena i mobilnost radne snage – biram Hrvatsku usklađena je s Uredbom Komisije (EK) br. 1407/13 o potporama male vrijednosti. Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u razdoblju od tri fiskalne godine neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i drugi davatelji). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje bilo kojem pojedinom poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašivati 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

De minimis potpore koje se dodjeljuju u skladu s ovom Uredbom mogu se kumulirati s de minimis potporama dodijeljenima u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 360/121 do gornjih granica utvrđenih u ovoj Uredbi. Mogu se pribrajati de minimis potporama dodijeljenima u skladu s drugim uredbama o de minimis potporama do odgovarajuće gornje granice utvrđene člankom 3. stavkom 2. ove Uredbe.

De minimis potpore ne kumuliraju se s državnim potporama u vezi s istim prihvatljivim troškovima ili s državnim potporama za istu mjeru rizičnog financiranja ako bi takva kumulacija prelazila primjenjivi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja utvrđen uredbom o skupnom izuzeću odnosno odlukom Komisije. De minimis potpore koje nisu dodijeljene za određene opravdane troškove ili se njima ne mogu pripisati mogu se kumulirati s drugim državnim potporama dodijeljenima u skladu s uredbom o skupnom izuzeću ili odlukom Komisije.

Pravo korisnika mjera obrazovanja i osposobljavanja na novčanu pomoć regulirano je člankom 64. Zakona.

Pravo korisnika uključenih u mjeru osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva na novčanu pomoć regulirano je Odlukom Upravnog vijeća Zavoda i isplaćuje se do isteka ugovornih obveza za svaku pojedinu osobu.

Pravo korisnika stalnog sezonca na novčanu pomoć regulirano je člankom 43. Zakona.

Pravo na trošak prijevoza korisnika mjera iz nadležnosti Zavoda regulirano je Odlukom Upravnog vijeća Zavoda o visini troška prijevoza.


1Uredba Komisije (EU) br. 360/12 od 25. travnja 2012. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa (SL L 114, 26.4.2012., str. 8.).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.