Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Zakonodavna podloga

Mjere ativnog zapošljavanja u 2022. godini

Prava podnositelja zahtjeva kao korisnika mjera iz nadležnosti Zavoda proizlaze iz Zakona, Zakona o državnim potporama (NN 47/14, 69/17) te Zakona o socijalnoj skrbi (NN 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20).

Na sve što nije uređeno ugovorima između Zavoda i drugih ugovornih strana primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21). Primjena Zakona o obveznim odnosima od strane Zavoda ujednačavat će se uputom Središnjeg ureda Zavoda radi jednakog postupanja, a uputom će se ostvarivati svrha i cilj ugovorne obveze i održavanje ugovora na snazi.

Potpore za zapošljavanje i usavršavanje usklađene su sa Zakonom o državnim potporama (NN 47/14, 69/17), Smjernicama politike državnih potpora za razdoblje 2021. – 2023. (NN 148/20), Uredbom o skupnim izuzećima (EU) br. 651/2014, koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084 i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972, Uredbom o potporama male vrijednosti (EU) br. 1407/13, kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972, te imaju obilježja horizontalnih potpora, namijenjenih svim poduzetnicima, ali isključuju poduzetnike u poteškoćama.

Potpore za zapošljavanje iz nadležnosti Zavoda usklađene su s definicijama iz članaka 32. i 33. Odluke o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora koja su sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 651/14, koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084 i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972. Potpore za zapošljavanje mogu se dodijeliti u obliku subvencije za plaće za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju na tržištu rada i zapošljavanje radnika s invaliditetom.

Potpore za usavršavanjee iz nadležnosti Zavoda usklađene su s definicijama iz članka 31. Odluke o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora koja su sadržana u Uredbi Europske komisije (EU) br. 651/14, koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084 i Uredbom Europske komisije (EU) br. 2020/972. Potpore za usavršavanje dodjeljuju se za usavršavanje zaposlenih osoba kojima prijeti gubitak radnih mjesta zbog nedostatka stručnih znanja i vještina.

Potpora za samozapošljavanje i potpora za pripravništvo usklađena je s Uredbom Komisije (EK) br. 1407/13 o potporama male vrijednosti. Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, u razdoblju od tri fiskalne godine neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i drugi davatelji). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje bilo kojem pojedinom poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašivati 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

De minimis potpore koje se dodjeljuju u skladu s ovom Uredbom mogu se kumulirati s de minimis potporama dodijeljenima u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 360/121 do gornjih granica utvrđenih u ovoj Uredbi. Mogu se pribrajati de minimis potporama dodijeljenima u skladu s drugim uredbama o de minimis potporama do odgovarajuće gornje granice utvrđene člankom 3. stavkom 2. ove Uredbe.

1) Uredba Komisije (EU) br. 360/12 od 25. travnja 2012. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa (SL L 114, 26.4.2012., str. 8.).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.